اثر کودهای آلی و نیتروژن بر ویژگی‎های فیزیکی شیمیایی و کیفیت نانوایی گندم رقم الوند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of organic and nitrogen fertilizers on physicochemical properties and bread-making quality of wheat (Triticum aestivum cv. Alvand)