دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، آبان 1392، صفحه 293-444