دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 445-594