تولید کنسانتره پروتئینی سبوس برنج(رقم هاشمی) و بررسی برخی از ویژگی¬های کاربردی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Productions of rice bran protein concentrate and study some of its functional properties