تأثیر بتا-فروکتان استخراج شده از ریشه شنگ بر رشد بیفیدوباکتریوم بیفیدوم و اشرشیاکلی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the in vitro effect of β-fructan extracted from Salsify root on growth of B.bifidum and E.coli