تولید فیلم¬های خوراکی زیست تخریب پذیر از محصولات بر پایه ذرت و بررسی ویژگی¬های فیزیکی و مکانیکی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Production of biodegradable edible films from corn based products and investigation of their physical and mechanical properties