اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی¬های رئولوژیکی خمیر حاصل از اختلاط آرد گندم و آرد جو بدون پوشینه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of microbial transglutaminase on dough rheological properties of wheat flour supplemented with hull-less barley flour