دوره و شماره: دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 269-299