مطالعه خواص فیزیکی و هیدرودینامیکی دو رقم انار تجاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Comparison of physical and hydrodynamic properties of two commercial pomegranate varieties