دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 141-269