جداسازی و شناسایی باکتریهای خانواده اسید لاکتیک فلور میکروبی شیر مادر به روش سکوئنس DNA در ناحیه 16S ریبوزومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of lactic acid bacteria in mother,s breast milk using 16S ribosomal DNA sequencing method