تأثیر جایگزینی ساکارز توسط قندهای الکلی و آسپارتام بر خواص کیک¬ اسفنجی


عنوان مقاله [English]

Effect of sucrose replacement with polyols and aspartame on the characteristics of sponge cake