تاثیر پکتین و پکتین با اتصالات عرضی بر ویژگی¬های خمیر و نان قالبی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of pectin and cross-linked pectin on characteristics of dough and pan bread