جداسازی پوسته از مغز گردو و دسته¬بندی مغز بر اساس رنگ با استفاده از گشتاورهای تغییرناپذیر تصویر، شبکه عصبی مصنوعی و روش آنالیز تشخیصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Separation of walnut shell from kernels and kernel classification based on color using invariable moments, artificial networks and the method of discriminant analysis