ترکیب شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس¬های روغنی گیاهان موسیر (Allium ascalonicum) و بادیان رومی(Pimpinella anisum) علیه لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید آب نمکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Biochemical properties and antimicrobial effects of Allium ascalonicum and Pimpinella anisum essential oils against Listeria monocytogenes in white brined cheese