تاثیر عصاره چای سبز و بسته‌‌بندی تحت‌خلاء بر ماندگاری میگوی سفید طی 10 روز نگهداری در یخچال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی کارشناسی گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 2 استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

تاثیر بسته بندی تحت­خلاء بر ماندگاری میگوی سفید سرتیز (Metapenaeus affinis) نگهداری­شده با و بدون پوشش عصاره چای سبز (1 گرم بر لیتر) در طی نگهداری در یخچال (دمای 4 درجه سانتیگراد) به مدت 10 روز  جهت اندازه­گیری شاخص­های پراکسید، اسید تیوباربیتوریک، اسیدهای چرب آزاد، ملانوسیس (لکه سیاه) و خصوصیات حسی مورد مطالعه قرار گرفت. مقدار پراکسید، اسید تیوباربیتوریک و اسید چرب آزاد در میگوهای بسته­بندی ­شده تحت­خلاء در طی زمان نگهداری با روند کندی افزایش یافتند (05/0 >P). فرآوری میگو با عصاره چای سبز و بسته بندی تحت­خلاء باعث کاهش تغییرات شیمیایی و تشکیل ملانوسیس در کمترین میزان خود در مقایسه با میگوهای نگهداری شده در شرایط بسته­بندی تحت­خلاء و نمونه­های شاهد بود (05/0>P). نتایج حاصل از ارزیابی حسی نشان داد که ویژگیهای بافت، بو، طعم، رنگ و پذیرش کلی تمامی تیمارها و نمونه شاهد با گذشت زمان کاسته شد و نمونه­های دارای بسته بندی تحت­خلاء با عصاره چای سبز بطور معنی­دار مقبولیت بهتری از نمونه­های بسته­بندی شده بدون عصاره چای سبز و شاهد داشتند. به طور کلی، میگوهای نگهداری شده با عصاره چای سبز پیش از بسته­بندی تحت­خلاء بیشترین مدت زمان ماندگاری را طی نگهداری در یخچال داشتند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of green tea extract and vacuum packaging on shelf life of shrimp during 10 days of refrigerated storage

نویسندگان [English]

  • r Shobar 1
  • A khada nazari 2
اجاق م، سحری م ع، رضایی م، 1383، اثر آنتی­اکسیدان های طبیعی  بر کیفیت ماهی کیلکا معمولی، مجله علوم دریایی ایران، 4، 7-1.
محمد زاده ب، رضایی م، 1391، تاثیر غوطه­وری ماهی کامل و تخلیه شکمی شده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در عصاره چای سبز بر کیفیت ماندگاری به هنگام نگهداری در یخ، نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران، 2، 168-158.
نوغانی ف، ارشاد لنگرودی ه، جلیلی س ح، کوچکیان صبور ا، 1393، اثر عصاره آبی چای سبز و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بر ماندگاری گوشت چرخ شده ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) در دمای یخچال، مجله شیلات، 2، 80-71.
Aubourg SP, 1993. Interaction of malondialdehyde with biological molecules-new trends about reactivity and significance. International journal of food science and technology 28: 323-335.
Bozkurt H, 2006. Utilization of natural antioxidants: Thymbra spicata in Turkish dry- fermented sausage. Meat Science 73: 442- 450.
Cadun A, Kisla D and Cakh S, 2008. Marination of deep-water pink shrimp with rosemary extract and the determination of its shelf-life. Food Chemistry 109:81–87.
Gokoglu N and Yerlikaya P, 2008. Inhibition effects of grape seed extracts on melanosis formation in shrimp (Parapenaeus longirostris). International Journal of Food Science and Technology 43: 1004–1008.
Jeon CO, Kamil YVA and Shahidi F, 2002. Chitosan as an edible invisible film for quality preservation of Herring and Atlantic Cod. Journal of agricultural and food chemistry 50: 5167-5178.
Jongjareonrak  A, Benjakul S, Visessanguan W and Tanaka M,  2008. Antioxidative activity and properties of fish skin gelatin films incorporated with BHT and a-tocopherol. Food hydrocolloid 22: 449–458.
Karacam H and Boran M, 1996.Quality changes in frozen whole and gutted anchovies during storage at 18°C. International Journal of Food Science and Technology 31:527-531.
Karacam H, Kutlu S and Kose S, 2002. Effect of salt concentrations and shelf life of brined anchovies. International Journal of Food Science and Technology 37:19-28.
Losada V, Barros-Velazquez J and Aubourg SP, 2007. Rancidity development in frozen pelagic fish: Influence of slurry ice as preliminary chilling treatment. LWT 40: 991–999.
Nirmal NP and Benjakul S, 2009a. Effect of ferulic acid on inhibition of polyphenoloxidase and quality changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) during iced storage. Food Chemistry 116: 323–331.
Nirmal NP and Benjakul S, 2009b. Melanosis and quality changes of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) treated with catechin during iced storage. Journal of Agricultural and Food Chemistry 57, 3578–3586.
Nirmal NP and Benjakul S, 2010. Effect of green tea extract in combination with ascorbic acid on the retardation of melanosis and quality changes of Pacific white shrimp during iced storage. Food and Bioprocess Technology 5: 2941- 2951.
Nirmal NP and Benjakul S, 2011a. Use of tea extracts for inhibition of polyphenoloxidase and retardation of quality loss of Pacific white shrimp during iced storage. LWT Food Science and Technology 44: 924–932.
Nirmal NP and Benjakul S, 2011b. Retardation of quality changes of Pacific White shrimp by green tea extract treatment and modified atmosphere packaging during refrigerated storage. International Journal of Food Microbiology 149: 247- 253.
Pacheco-Aguilar R, Lugo-Sánchez ME and Robles-Burgueño MR, 2000. Postmortem biochemical and functional characteristic of Monterey sardine muscle stored at 0 ºC. Journal of Food Science 65: 40- 47.
Perumalla AVS and Hettiarachchy NS, 2011. Green tea and grape seed extracts- potential applications in food safety and quality. Food Research International 44: 827- 839.
Rezaei M and Hosseini SF, 2008. Quality assessment of farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during chilled storage. Journal of food science 73: H93–H96.
Rostamzad H, Shabanpour B, Shabani A and Shahiri H, 2011. Enhancement of the storage quality of frozen Persian sturgeon fillets by using of ascorbic acid. International food research journal 18: 109-116.
Shahidi F and Zhong Y, 2005. Lipid oxidation: measurement methods (6th Ed.). Memorial university of Newfoundland, Canada. 357-385.
 Siripatrawan U and Noipha S, 2012. Active film from chitosan incorporating green tea extract for shelf life extension of pork sausages. Food hydrocolloids 27: 102-108.
Woyewoda AD, Shaw SJ, Ke PJ and Burns BG, 1986. Recommended laboratory methods for assessment of fish quality. Canadian technical report of fish and aquatic science 1448p.