اثر اسانس برگ کرفس کوهی بر پایداری اکسایشی روغن سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی شیمی-صنایع غذایی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.

2 2 دانشیار گروه شیمی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

کرفس کوهی با نام علمی (Kelussia odoratissima Mozaffarian) یکی از گیاهان دارویی است که دارای خواص کاهش فشارخون، روماتیسم و بیماری‌های عصبی، جلوگیری از تولید سنگ کلیه و مثانه، تمیز کردن مجاری ادرار می‌باشد. در این پژوهش، میزان ترکیبات فنولی کل اسانس برگ گیاه کرفس کوهی اندازه‌گیری گردید. فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسانس گیاه کرفس کوهی در غلظت‌های 100-10 پی‎پی‌ام با روش‌های مهار رادیکال‌های آزاد DPPH، قدرت احیاء کنندگی یون‌های آهن سه ظرفیتی، رنگبری بتاکاروتن و تعیین ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل مورد بررسی قرار گرفت و با آنتی‌اکسیدان سنتزی  BHAمقایسه شد. در تمامی آزمون‌ها بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی به غلظت 100 پی‎پی‌ام اسانس به همراه آنتی‌اکسیدان سنتزی BHA اختصاص یافت. همچنین، اثر غلظت‌های مختلف اسانس در به تأخیر انداختن اکسیداسیون روغن سویا با اندازه‌گیری عدد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید به‌عنوان شاخص مهار اکسیداسیون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون اندیس پراکسید و تیوباربیتوریک اسید نشان داد که با گذشت زمان، غلظت 100 پی‎پی‌ام اسانس به خوبی توانست اکسیداسیون را کنترل کند. بنابراین، اسانس کرفس کوهی می‌تواند به‌عنوان منبعی از آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی برای جلوگیری از اکسیداسیون روغن‌ها و غذاهای حاوی روغن باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Kelussia Odoratissima Mozaffarian leaves essential oil on the oxidative stability of soybean oil

نویسندگان [English]

  • m gh 1
  • s z 2
1 1
2 2
ایروانی م،  جابرالانصار ز، 1384،  کرفس کوهی گونه گیاهی در حال انقراض در منطقه زاگرس مرکزی. نشریه آموزشی-ترویجی، جمعیت حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست (پیام سبز)، دانشگاه صنعتی اصفهان، 39 صفحه.
جابرالانصار ز، 1384،  بررسی تنوع ژنتیکی کرفس کوهی با استفاده از خصوصیات کروموزومی و صفات جوانه‌زنی بذر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
جبلی جوان ا، 1388، تاثیر اسانس و عصاره گیاه پونه ایرانی (خالواش) بر شاخصه‌های پراکسیداسیون روغن آفتابگردان، پایان‌نامه دکتری تخصصی دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل مواد غذایی، رشته بهداشت و کنترل مواد غذائی.
شاکریان ا، سهرابی م ج، قاسمی ع، 1391، اثر اسانس و پودر کرفس بختیاری یا کلوس (Kelussia odoratissma Mozaff.)   برخواص حسی و ماندگاری ماست، داروهای گیاهی، (1)3 ، 48-41.
عیوقی ف، برزگر بفرویی م، سحری م، نقدی بادی ح، ،1388، بررسی فعالیت آنتی‎اکسیدانی اسانس شوید در روغن سویا و مقایسه آن با آنتی‌اکسیدان‎های شیمیایی، مجله گیاهان دارویی، 30، 74-71.
قادری قهفرخی م، ممشلو س، صادقی ماهونک ع، اعلمی م، 1390، بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی، ضد رادیکالی و قدرت احیاء کنندگی عصاره‌های مختلف گیاه داروئی موره، فصلنامه پژوهش‌های علوم گیاهی، سال ششم، 1، 57-46.
کامکار ا، 1388، مطالعه فعالیت آنتی‎اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه شوید ایرانی، فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش، (2)15، 17-11.
کامکار ا، شریعتی فر ن، جمشیدی ا، محمدیان م، 1389، بررسی عملکرد آنتی‎اکسیدانی عصاره‎های آبی،متانولی و اتانولی زیره سبز و بلغست در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، (2) 16، 45-37.
مشرقی م، عزیزی م، عروجعلیان ف، شاه طهماسبی ن، 1393، بررسی ترکیبات مؤثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی بر برخی از پاتوژ نهای مواد غذایی، نشریه علوم باغبانی، (4) 28، 495-487.
مظفریان و، 1377، فرهنگ نامهای گیاهان ایران، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ایران.
AOAC, 1990. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists, 15th ed. Washington, DC., USA.
Ahmadi F, Kadivar M and Shahedi M, 2007. Antioxidant activity of Kelussia odoratissima Mozaff. in model and food systems. Food Chemistry 105(1):57-64.
Arabshahi S and Urooj A, 2007. Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chemistry 102:1233-1240.
Barreira GCM, Ferreira ICFR, Oliveira MBPP and Pereira JA, 2008. Antioxidant activities of the extracts from chestnut flower, leaf, skins and fruit. Food Chemistry 107:1106-1113.
Bozkurt H, 2006. Utilization of natural antioxidants: Green tea extract and thymbraspicata oil in Turkish dry-fermented sausage. Food Chemistry 73:442-450.

Hashemi P, Yarahmadi A, Shamizadeh M and Khademi K, 2012. Comparison of headspace solvent microextraction, hydrodistillation solvent microextraction, and solid-phase microextraction for the study of volatile components of Kelussia odoratissima Mozaff. by GC-MS. Acta Chromatographica 24:97-109.

Hatano T, Edamatsu R, Mori A, Fujita Y and Yasuhara E, 1989. Effect of interaction of tannins with coexisting substances. VI. Effects of tannins and related polyphenols on superoxide anion radical and on DPPH radical. Chemical and Pharmaceutical Bulletin (Tokyo) 37:2016-2021.
Hinneburg I, Dorman HJD and Hiltunen R, 2006. Aantioxidant activities of extracts from selected culinary herbs and spices. Food Chemistry 97:122-129.
Ito N, Fukushima S, Hagiwara A, Shibata M and Ogiso T, 1983. Carcinogenicity of butylated hydroxyanisole in F344 rats. Journal of Natl. Cancer Inst. 70: 343-347.
Kahl R and Kappus H, 1993. Toxicity of synthetic antioxidants BHT and BHA in comparison with natura antioxidants vitamin E. Zeitschrift fur Lebensmittel- Untersuchung und Forschung 196: 329- 338.
Kalogeropoulos N, Konteles SJ, Troillidou E, Mourtzinos I and Karathanos T, 2009. Chemical composition, antioxidant activity and antimicrobial properties of propolis extracts from Greece and Cyprus. Food Chemistry 116: 452-461.
Kulisic T, Radonic A and Katalinic V, 2004. Use of different methods for testing antioxidative of oregano essential oil. Journal of Food Chemistry 85: 633-640.
Martinez-Tome M, Jimenez A, Ruggieri S, Frega N, Strabbioli R and Murcia M, 2001. Antioxidant properties of mediterranean spices compared with common food additives. Journal of Food Protection 64:1412–1419.
Mohdaly AAA, Smetanska I, Romadon MF, Sarhan MA and Mahmoud A, 2011. Antioxidant potential of sesame (Sesamum indicum) cake extractsstabilization of sunflower and soybean oils. Food Chemistry 34:952-969.
Namiki M, 1990. Antioxidants, antimutagens in food. Journal of Critical Reviews in Food Science and Nutrition 29(4): 273-300
Oktay M, Gulcin I and Kufrevioglu OI, 2003. Determination of in vitro antioxidant activity of fennel (Foeniculum vulgar) seed extracts. Lebenamittle Wissenchaft and Technology 36:263-271.
Oliveira I, Coelho V, Baltasar R, Pereira JA and Baptista P, 2009. Scavenging capacity of strawberry tree (Arbutus undeo L.) leaves on free radicals. Food and Chemical Toxycology 47: 1507-1511.
Prieto P, Pineda M and Aguilar M, 1999. Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E. Analytical Biochemistry 269: 337-341.
Raghu KL, Ramesh CK, Srinivasa TR and Jamuna KS, 2011. Total antioxidant capacity in aqueous extracts of some common vegetables. Asian J. Exp. Biol. Sci. 2(1):58-62.
Saeedi K and Omidbaigi R, 2009. Evaluation of content and composition of fatty acids, total phenolic and essential oil content of Kelussia odoratissima Mozaff. seed. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 25(1):113-9.
Sahreen S, Rashid Khan M and Ali Khan R, 2010. Evaluation of antioxidant activities of various solvent extracts of Carissa opaca fruits. Food Chemistry 122: 1205-1211.
Salimi M, Ebrahimi A, Shojaee Asadieh Z, Saei S and Dehkordi S, 2010. Essential oil copmposition of Kelussia odoratissima Mozaff. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 26(2):147-156.
Shahsavari N. Barzegar M, Sahari MA and Naghdibadi H, 2008. Antioxidant activity and chemical characterization of essential oil of Bunium persicum. Plant Foods for Human Nutrition 63:183-188.
Sharififar F, Dehghn-Nudeh G and Mirtajaldini M, 2009. Major flavonoids with antioxidant activity from Teucrium polium L. Food Chemistry 112:885-888.
Shimada K, Fujikawa K, Yahara K and Nakamura T. 1992. Antioxidative properties of xanthin on autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal of Agricultural and Food Chemistry 40: 945-948.
Singh G, Maurya S and Delampasona MP, 2007. A comparison of chemical antioxidant and antimicrobial studies of cinnamon leaf and bark volatile oils, oleoresins and their constituents. Food and Chemical Toxicology 45:1650-1661.
Sun L, Zhang J, Lu X, Zhang L and Zhang Y, 2011. Evaluation to the antioxidant activity of total flavonoids extract from persimmon (Diospyros kaki L.) leaves. Food and Chemical Toxicology 49: 2689-2696.
Yanishlieva-Maslarova NV, Pokorny J, Yanishlieva N and Gorden M. 2001. Inhibiting oxidation, In: Antioxidants in Food. Eds. Woodhead Publishing Ltd. Cambridge, UK, 22-70.
Yildirim A, Mavi A and Kara AA, 2001. Determination of antioxidant and antimicrobial activities of Rumex crispus L. extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry 49:4083-4089.
Yin MC and Cheng WS, 1997. Oxy my oglobin and lipid oxidation inphosphatidy lcholine liposome’s retarded by α-tocopherol and β-caroten. Journal of Food Science 62:1095-1097.
Zhang H, Feng C and Xi W, 2006. Evaluation of antioxidant activity of parsley (Petroselinum crispum) essential oil and identification of its antioxidant constituents. Food Chemistry 39:833-839.
Zhang Y, Yang L, Zu Y, Chen X, Wang F and Liu F, 2010. Oxidative stability of sunflower oil supplemented with carbonic acid compared with synthetic antioxidant during accelerated storage. Food Chemistry 118:656-662.
Ziaur R, Habib F and Shah WH, 2004. Utilization of potato peels extract as natural antioxidant in soybean oil. Food Chemistry 85(2):215-220.
Zou YP, Lu YH, Wei DZ, 2004. Antioxidant activity of flavonoid rich extract of Hypericum perforatum L. in vitro. Journal of Agriculture and Food Chemistry 52:5032-5039.