بررسی عملکرد یک خشک‌کن خورشیدی اتوماتیک برای محصولات انگور، انجیر و آلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مکانیک بیوسیستم، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

در این تحقیق، یک گرم­کن خورشیدی اتوماتیک به منظور استفاده از انرژی تابشی خورشید برای خشک کردن محصولات کشاورزی طراحی و ساخته شد. در این خشک­کن از آب به عنوان سیال انتقال دهنده گرما استفاده شد. یک آزمون به منظور بررسی تأثیر سرعت جریان هوای ورودی به خشک­کن در سه سطح ( 5/1، 3 و 5/4 متر در ثانیه) بر مدت زمان خشک شدن و نیز میزان چروکیدگی سه محصول انگور، انجیر وآلو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که سرعت جریان هوا بر چروکیدگی محصولات تأثیر معنی دار نداشت، اما بر روی مدت زمان خشک شدن در سطح یک در صد معنی­دار بود. به طوری که با افزایش سرعت جریان هوا در محدوده مورد آزمون، مدت زمان خشک شدن کاهش پیدا کرد. همچنین محصولات مورد آزمون به روش سنتی نیز خشک گردید و مدت زمان خشک شدن و چروکیدگی محصولات خشک شده در این دو روش با یکدیگر مقایسه شد. تمام محصولات مورد آزمون در روش استفاده از خشک­کن خورشیدی نسبت به روش سنتی در مدت زمان کمتری خشک شدند، به طوری­که مدت زمان خشک شدن برای محصولات انگور 49 درصد، انجیر 52 درصد و آلو 60 درصد کاهش یافت. همچنین تمام محصولات خشک شده در روش استفاده از خشک­کن خورشیدی نسبت به روش سنتی دارای چروکیدگی کمتری بودند، به طوری­که چروکیدگی انگور 13 درصد، انجیر 10 درصد و درآلو 15 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of an automatic solar dryer for grape, fig and plum

نویسندگان [English]

  • h f
  • s m
  • SJ H
  • D K
چکیده [English]

مرتضوی ع، 1383. روش­های خشک کردن مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
رضوی م و اکبری ر، 1388. خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
Lamnatou C, Papanicolaou E and Belessiotis V, 2012. Experimental investing and thermodynamic performance analysis of a solar dryer using an evacuated-tube air collector: Applied Energy 94: 232-243.
Grupp M, Bergler H, Bertand JP, Kormer B and Cieslok J, 1995. Convevtive Flat Plate collectors and their Applications. Renewable Energy 11: 348-354
Aktas M, Ceylanb Y and Yilmazb S, 2009. Determination of drying characteristics of apples in a solar dryer. Science Direct 239: 266-275.
Gallali YM, Abujnah YS and Bannani FK, 2000. Preservation of fruits and vegetable using solar drier. Renewable Energy 19: 203-212.
Janjai S and Tung P, 2005. Performance of a solar dryer using hot air from roof-integrated solar collectors for drying herbs and spices. Renewable Energy 30 (14): 2085-2095.
Zogzas NP, Maroulis ZB and Marinos D, 1994. Densities Shrinkage and Porosity of some vegetables during air. drying Technology 12(3): 1653-1666.
Mujumdar AS, 2000. Drying technology in agriculture and food sciences. Science publishers. Inc. New York. USA.
Yaldiz O and Ertecin E, 2001. Thin layer solar drying of some vegetable. Drying Thechnology 19 (3): 583-597.
Sreekumar A, Manikantan PE and Vijayakumar KP, 2008. Performance of indirect solar cabinet dryer. Energy Conversion and Management 49: 1388-1395.
Varun S, Sunil D, Sharma A and Sharma N, 2012. Construction and performance analysis of an indirect solar dryer integrated with solar air heater. Procedia Engineering 38: 3260-3269.
Velic D, Planinic M, Tomas S and Bili M, 2004. Influence of airflow velocity on kinetics of convection apple drying. Journal of Food Engineering 64: 97-102.
Sarsilmaza C, Yildizb C and Pehlivan D, (2000). Drying of apricots in a rotary column cylindrical dryer (RCCD) supported with solar energy. Renewable Energy 21: 117-127.

مرتضوی ع، 1383. روش­های خشک کردن مواد غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد.
رضوی م و اکبری ر، 1388. خواص بیوفیزیکی محصولات کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
Lamnatou C, Papanicolaou E and Belessiotis V, 2012. Experimental investing and thermodynamic performance analysis of a solar dryer using an evacuated-tube air collector: Applied Energy 94: 232-243.
Grupp M, Bergler H, Bertand JP, Kormer B and Cieslok J, 1995. Convevtive Flat Plate collectors and their Applications. Renewable Energy 11: 348-354
Aktas M, Ceylanb Y and Yilmazb S, 2009. Determination of drying characteristics of apples in a solar dryer. Science Direct 239: 266-275.
Gallali YM, Abujnah YS and Bannani FK, 2000. Preservation of fruits and vegetable using solar drier. Renewable Energy 19: 203-212.
Janjai S and Tung P, 2005. Performance of a solar dryer using hot air from roof-integrated solar collectors for drying herbs and spices. Renewable Energy 30 (14): 2085-2095.
Zogzas NP, Maroulis ZB and Marinos D, 1994. Densities Shrinkage and Porosity of some vegetables during air. drying Technology 12(3): 1653-1666.
Mujumdar AS, 2000. Drying technology in agriculture and food sciences. Science publishers. Inc. New York. USA.
Yaldiz O and Ertecin E, 2001. Thin layer solar drying of some vegetable. Drying Thechnology 19 (3): 583-597.
Sreekumar A, Manikantan PE and Vijayakumar KP, 2008. Performance of indirect solar cabinet dryer. Energy Conversion and Management 49: 1388-1395.
Varun S, Sunil D, Sharma A and Sharma N, 2012. Construction and performance analysis of an indirect solar dryer integrated with solar air heater. Procedia Engineering 38: 3260-3269.
Velic D, Planinic M, Tomas S and Bili M, 2004. Influence of airflow velocity on kinetics of convection apple drying. Journal of Food Engineering 64: 97-102.
Sarsilmaza C, Yildizb C and Pehlivan D, (2000). Drying of apricots in a rotary column cylindrical dryer (RCCD) supported with solar energy. Renewable Energy 21: 117-127.