بررسی قابلیت Bifidobacterium bifidumدر جذب آفلاتوکسین M1 از ماست پروبیوتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست فناوری مواد غذایی، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی، مشهد، ایران

2 گروه پژوهشی پزشکی مولکولی،جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

توکسین­زدایی میکروبی یکی از روش­های حذف آفلاتوکسین­ها از جمله آفلاتوکسین M1 محسوب می­شود. گزارش­ها نشان دهنده آن است که برخی از سویه­های باکتری­های خانواده اسید لاکتیک از طریق جذب سطحی آفلاتوکسین­ها به دیواره سلولی خود، می­توانند در حذف آن­ها مؤثر باشند. در این تحقیق توانایی باکتری Bifidobacterium bifidum در میزان جذب آفلاتوکسین M1  از ماست پروبیوتیک بررسی گردید. بدین منظور حدود cfu/ml 108 از باکتری پروبیوتیک و آغازگر به شیر پس­چرخ بازسازی شده فاقد آفلاتوکسین M1 تلقیح شد. سپس نمونه­ها با غلظت­های 1/0، 5/0 و 75/0 قسمت در بیلیون (ppb) آفلاتوکسین M1 آلوده شدند. غلظت آفلاتوکسین باقیمانده در سوپرناتانت نمونه­های ماست در روزهای اول، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم پس از تولید ماست، توسط روش الایزای رقابتی تعیین و نتایج توسط HPLC تایید شد. یافته­های حاصل ازاین تحقیق نشان داد هرچند، هم باکتری پروبیوتیک مورد آزمون (Bifidobacterium bifidum) و هم آغازگرهای معمولی ماست ( Streptococcus thermophilus و Lactobacillus bulgaricus) قادر به جذب سم می­باشند، توانایی باکتری پروبیوتیک در جذب مقادیر بالای سم در مقایسه با آغازگرهای ماست به لحاظ آماری معنی­دار است. همچنین نتایج حاکی از این است که قابلیت باکتری­ها در کاهش میزان سم در نمونه­های با مقادیر پایین سم بسیار بیشتر است. نتایج حاصل از بررسی زنده­مانی در طی زمان ماندگاری نمونه­های ماست نشان داد که تعداد Bifidobacterium bifidum تا پایان دوره نگهداری ماست (21 روز) در مقایسه با اولین روز حدود 4 سیکل لگاریتمی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Bifidobacterium bifidum ability to adsorption of Aflatoxin M1 in probiotic yoghurt

نویسندگان [English]

  • M S 1
  • F T 2
  • N A 1
ارسالی ع­ع، بهاء الدین بیگی ف و قاسمی ر، 1388. انتقال آفلاتوکسین از خوراک دام به شیر دام و شیر پاستوریزه در شهر شیراز و حومه. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، دوره هفدهم، شماره سوم، صفحه­های 175 تا 183.
تاج آبادی ابراهیمی م، جعفری پ، هاشمی م و بهرامی ه، 1390. ارزیابی کاهش آفلاتوکسین B1 در حضور لاکتوباسیل های جدا شده از ترخینه با روش الایزا. مجله علمی-پژوهشی زیست فناوری میکروبی دانشگاه آزاد اسلامی، دوره سوم، شماره هشتم، صفحه­های 43 تا 48.
جعفری ر، 1388. بررسی میزان آلودگی آفلاتوکسین M1 در شیرهای تحویلی و شیر پاستوریزه تولیدی کارخانه شیر منطقه ای آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی ارشد تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
سرلک ز، روحی لنگرودی م، محمدی ر، مرتضویان ا­م و خاکسار ر، 1392. اثر سوش، مقدار تلقیح و فیزیولوژی پروبیوتیک­ها و pH نهایی تخمیر روی کاهش مقدار آفلاتوکسین M1 در دوغ. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی، سال هشتم، شماره 3. صفحه­های 241 تا 249.
شاکری م، 1382. بررسی اثر پساب کره بر ویژگی­های فیزیکوشیمیایی، میکروبی و ارگانولپتیکی ماست پروبیوتیک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره 7133، 1390. شیر و فراورده­های آن-اندازه­گیری آفلاتوکسین M1 به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و خالص سازی با ستون ایمنوافینیتی-روش آزمون.
میردامادی س، رجبی ا، عزیز محسنی ف و مومن ب، 1386. تولید اسید لاکتیک توسط سویه­های مختلف لاکتوباسیل. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، دوره دوم، شماره سوم. صفحه­های 57 تا 64.
مرتضوی ع، قدس روحانی م و جوینده ح، 1375. تکنولوژی شیر و فراورده­های لبنی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
Ali FS, Saad OAO and Salwa AGH, 2013. Probiotic stability of yoghurts during refrigerated storage. Egyptian Academic Journal of Biological Sciences 5(2): 9-19.
Ardic M, Karakaya Y, Atasever M and Durmaz H, 2008. Determination of aflatoxin B1 levels in deep-red ground pepper (isot) using immune affinity column combined with ELISA. Food and Chemical Toxicology 46: 1596-1599.
Bata A and Lasztity R, 1999. Detoxification of mycotoxin-contaminated food and feed by microorganisms. Trends in Food and Technology 10: 223-228.
Bennet JW and Klich M, 2003. Mycotoxins. Clinical Microbiology Reviews 16(3): 497-516.
Bejaoui H and Mathieu F, 2004. Ochratoxin A removal in synthetic and natural grape juices by selected oenological Saccharomyces strains. Journal of applied microbiology 97(5): 1038-1044.
Binder EM, Tan LM, Chin LJ, Handl J and Richard J, 2007. Worldwide Occurrences of mycotoxins in commodities, Feeds and feed ingredients. Animal Feed Science and Technology 137: 265-282.
Brackett RE and Marth EH, 1982a. Association of aflatoxin M1 with casein. Zeitschrift für Le0bensmittel-Untersuchung und -Forschung 174: 439-441.
Brackett RE and Marth EH, 1982b. Fate of aflatoxin M1 in cheddar cheese and in process cheese spread. Journal of Food Protection 45: 549-552.
Calleri E, Marrubini G, Brusotti G, Massolini G and Caccialanza G, 2007. Development and integration of an immune affinity monolithic disk for the on-line solid-phase extraction and HPLC determination with fluorescence detection of aflatoxin B1 in aqueous solutions. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 44: 396-403.
Caloni F, Stammati A, Frigge G and De-Angelis I, 2006. Aflatoxin M1 absorption and cytotoxicity on human intestinal in vitro model. Toxicon 47: 409-415.
El-Khoury A, Atoui A and Yaghi J, 2011. Analysis of aflatoxin M1 in milk and yogurt and AFM1 reduction by lactic acid bacteria used in Lebanese industry. Food Control 22: 1695-1699.
El-Nezami H Kankaanpaa P, Salminen S and Ahokas J, 1998. Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind a common food Carcinogen, Aflatoxin B1. Food and Chemical Toxicology 36: 321-326.
Elsanhoty RM, Salam SA, Ramadan MF and Badr FH, 2014. Detoxification of aflatoxin M1 in yoghurt using probiotics and lactic acid bacteria. Food Control 43: 129-134.
European Commission, Commission Regulation 1881/2006/EC, 2006. Setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (text with EEA relevance). Official Journal of European Union L364/5:1.
FDA Mycotoxin Regulatory Guidance, 2011. A Guide for Grain Elevators, Feed Manufacturers, Grain Processors and Exporters, Available online: http://www.fda.gov/.../GuidanceRegulation/Gui.
Gbassi GK, Vandamme TH, Yolou FS and Marchioni E, 2011. In vitro effects of pH, bile salts and enzymes on the release and viability of encapsulated Lactobacillus plantarum strains in a gastrointestinal tract model. International Dairy Journal 21: 97-102.
Hassanin N, 1994. Stability of aflatoxin M1 during manufacture and storage of Yoghurt, Yoghurt-Cheese and Acidified Milk. Journal of Science Food Agriculture 65: 31-34.
Ismail A, Akhtar S, Levin RE, Ismail T, Riaz M and Amir M, 2015. Aflatoxin M1: Prevalence and decontamination strategies in milk and milk products. Critical Reviews in Microbiology 42(3): 418-427.
Kabak B, Brandon EFA, Var I, Blokland M and Sips, AJAM, 2009. Effects of probiotic bacteria on bioaccessibility of aflatoxin B1 and ochrtoxin A using an in vitor digestion model under fed conditions. Journal of Environmental Science and Health 44: 472-480.
Kabak B, Dobson ADW and Var I, 2006. Strategies to Prevent Mycotoxin contamination of Food and Animal Feed: A review. Critical reviews in Food Science and Nutrition 46: 593-619.
Kailasapathy K and Rybka SL, 1997. acidophillus and Bifidobacterium spp. their therapeutic potential and survival in yoghurt. The Australian Journal of Dairy Technology 52: 28-35.
Lahtinen SJ, Haskard CA, Ouwehand AC, Salminen SJ and Ahokas JT, 2004. Binding of Aflatoxin B1 to cell wall components of Lactobacillus rhamnosus strain GG. Food Additive and contaminants 21(2): 158-164.
Martin A and Palomino JC, 2009. Nitrate Reductase Assay: Drug susceptibility testing for Mycobacterium tuberclusis. Institute of Tropical Medicine, Mycobacteriology Unit, Antwerp, Belgium.Procedure Manual,version 2.
Masoero F, Gallo A, Diaz D, Piva G and Moschini M, 2009. Effects of the procedure of inclusion of a sequestering agent in the total mixed ration on proportional aflatoxin M1 excretion into milk of lactating dairy cows. Animal Feed Science and Technology 150: 34-45.
Montaseri H, Arjmandtalab S, Dehghanzadeh G, Karami S, Razmjoo MM, Sayadi M and Oryan A, 2014. Effect of production and storage of probiotic yogurt on aflatoxin M1 residue. Journal of Food Quality and Hazard Control 1(1): 7-14.
Ong L and Shah NP, 2009. Probiotic Cheddar cheese: influence of ripening temperatures on survival of probiotic microorganisms, cheese composition and organic acid profiles. LWT-Food Science and Technology 42: 1260-1268.
Phillips TD, Bashir-Sarr A and Grant PG, 1995. Selective chemisorption and detoxification of aflatoxins by phyllosilicate clay. Natural Toxins 3: 204-213.
Pierides M, El-Nezami H, Peltonen K, Salminen S and Ahokas J, 2000. Ability of dairy strains of lactic acid bacteria to bind aflatoxin M1 in a food model. Journal of Food Protection 63: 645–650.
Rahimi E, Bonyadian M, Rafei M and Kazemeini HR, 2010. Occurrence of aflatoxin M1 in raw milk of five dairy species in Ahvaz, Iran. Food and Chemical Toxicology 48: 129-131.
Rasic JL, Skrinjar M and Markov S, 1991. Decrease of aflatoxin B1 in yoghurt and acidified milks. Mycopathologia 113, 117-119.
Sambrook M, Fritsch A and Maniatis S, 1989. Molecular Cloning: A Laboratory Manual Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold spring Harbor, New York, 2nd Ed, vol. 3.
Sarimehmetoglu B and Kuplulu O, 2004. Binding ability of aflatoxin M1 to yoghurt Bacteria. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 51: 195-198.
Shetty PH, Hald B and Jespersen L, 2007. Surface binding of aflatoxin B1 by Saccharomyces cerevisiae strains with potential decontaminating abilities in indigenous fermented foods. International journal of food microbiology 113: 41-46.
Shetty PH and Jespersen L, 2006. Saccharomyces Cervisiae and lactic acid bacteria as potential mycotoxin decontaminating. Food science and Technology 17:48-55.
Tabata S, Kamimura A, Ibe H, Hasimoto H, Ida M, Tamura Y and Nishima T, 1993. Aflatoxin contamination in foods and foodstuffs in Tokyo: 1986-1990. Journal of AOAC International 76: 32-35.
Turbic A, Salminen S and Ahokas JT, 2008. Surface binding of aflatoxin B1 by lactic acid bacteria. Applied and Environmental Microbiology 70: 3014-3020.
Vinderola G and Ritieni A, 2015. Role of probiotics against mycotoxins and their deleterious effects. Journal of Food Research 4: 10-21.
Womack ED, Sparks DL and Brown AE, 2016. Aflatoxin M1 in milk and milk products: a short review. World Mycotoxin Journal 9(2): 305-315.