تأثیر عصاره بید و پوشش سلوفان بر کنترل عوامل‌ بیماری‌زا و ویژگی‌های کیفی میوه زردآلو طی انبارمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 مبارزه با بیماری‌های واگیر، دانشگاه علوم پزشکی ایلام

4 علوم باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده

زردآلو یکی از مهم‌ترین میوه­های مناطق معتدله است. نرم شدن سریع، حمله آفات و بیماری­ها و کاهش طراوت و شادابی میوه از مهم‌ترین مشکلات پس از برداشت این محصول است. در این پژوهش اثر عصاره آبی پوست درخت بید سفید (Salix alba L.) در دو غلظت 2 و 4 درصد حجمی همراه با پوشش سلوفان بر کنترل عوامل بیماری­زا و ویژگی­های کیفی میوه زردآلو رقم شاهرودی  قبل از انبارمانی، 7 و 14 روز نگهداری در انبار با دمای °C4 مورد بررسی قرار گرفت. جدول تجزیه واریانس نشان داد که اثرات متقابل تیمار و دوره انبارمانی برای کلیه صفات به‌جز ظرفیت آنتی­اکسیدانی معنی­دار گردید. نتایج نشان داد که با افزایش طول دوره انبارمانی ویژگی­های کیفی میوه کاهش یافت اما تیمارهای عصاره بید و سلوفان باعث حفظ بهتر ویژگی­های کیفی میوه و کنترل عوامل قارچی نسبت به شاهد شدند. در بیشتر موارد بین غلظت­های 2 و 4 درصد عصاره بید اختلاف معنی­داری مشاهده نگردید. تیمارهای دارای پوشش سلوفان بهتر از نمونه­های بدون پوشش، کیفیت میوه­ها را حفظ کردند. ولی استفاده از این تیمار بدون ترکیب با عصاره بید باعث گسترش عوامل بیماری­زا در ظروف بسته­بندی شد. بنابراین با توجه به مقبولیت زیاد این محصول در بازار مصرف و اهمیت انبارمانی و کاهش ضایعات پس از برداشت آن توصیه­ می­شود که از تیمار ترکیبی عصاره بید و پوشش سلوفان به‌عنوان یک برنامه کاربردی در فرایند انبارمانی این محصول استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of white willow aqueous extract and cellophane coating on control of pathogenic agents and quality of apricot in storage

نویسندگان [English]

  • M Mohammadi 1
  • M Seidi 2
  • M Rajaei 3
  • V Lak 4
احمدی م، داوری­نژاد غ، عزیزی م، صداقت ن و تهرانی­فر ع، 1387. تاثیر بسته‌بندی با اتمسفر تغییریافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو. علوم باغبانی(علوم و صنایع کشاورزی) شماره 2، صفحه­های 155 تا 166.
اردکانی ا، داوری نژاد غ و عزیزی م، 1391. تأثیر کاربرد محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی­اکسیدانی زردآلو رقم "نوری". علوم و صنایع کشاورزی، شماره 4، صفحه­های 448 تا 459.
افشاری ح، زاهدی ر، پروانه ط و  باقری زاده م، 1393. تأثیر اسیدسالیسیلیک بر سطوح پرولین، قندهای محلول و نشت یونی دو رقم زردآلو تحت تنش سرما. به­زارعی کشاورزی شماره 1، صفحه­های 127 تا 138.
ترکمن ج، پوربابایی ح و سیام ش، 1385. اندازه­گیری سالیسین پوست و برگ درختان بید Salix alba L. به روش اسپکتروفتومتری دراستان گیلان. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 72، صفحه­های 97 تا 102.
راحمی م، ١٣٨٤. فیزیولوژی پس از برداشت، چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه شیراز، صص 20-5.
شبانی ط، پیوست غ و الفتی ج، 1390. بررسی اثر بسترهای کشت بر صفات کمی و کیفی سه رقم فلفل دلمه­ای در سیستم کشت بدون خاک. مجله علوم و فنون کشت گلخانه­ای، شماره 25، صفحه­های 369 تا 375.
صمصام شریعت ه، 1371. عصاره­گیری و استخراج مواد مؤثره گیاهان دارویی و روش­های شناسایی و ارزشیابی آن­ها، صص 20-8.
عشورنژاد م و قاسم نژاد م، 1391. اثر بسته­بندی با فیلم سلوفان و انبارداری سرد بر کیفیت نگهداری و عمر انبارمانی میوه ازگیل ژاپنی. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، شماره2، صفحه­های  95 تا 102.
فینی­دخت س، اصغری م و شیرزاد ح، 1391. تأثیر کیتوسان و کلرورکلسیم بر کاهش پوسیدگی پس از برداشت و تغییر ویژگی­های کیفی گیلاس رقم سیاه مشهد. نشریه علوم باغبانی، شماره 4، صفحه­های 378 تا 384.
گودرزی ف، 1387. اثر پس از برداشت املاح کلسیم بر کیفیت و ماندگاری توت‌فرنگی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی،شماره46، صفحه­های 231 تا 240.
محمدی م، صیدی م، خادمی ا و بازگیر م، 1395. حفظ کیفیت پس از برداشت و کنترل پوسیدگی قارچی فلفل دلمه­ای توسط پوشش خوراکی کیتوزان. فرایند و کارکرد گیاهی، جلد2، شماره 16، صفحه­های 17 تا 27.
Abbasi NA, Hafeez S, and Tareen MJ, 2010. Salicylic acid prolongs shelf life and improves quality of “Mari Delicia” peach fruit. Acta Horticulture, 880: 191-197.
Asghari M, 2006. Effects of salicylic acid on Selva strawberry fruit, antioxidant activity,ethylene production and senescence, fungal contamination and some other quality attributes. PhD thesis, University of Tehran.
Christina C, 2001. Willow bark the aspirin raw material. Nutrition Science News 6(6):200-203.
Ding CK, Chachin K, Ueda Y, Imahori Y, Wang CY, 2002. Modified atmosphere packaging maintains postharvest quality of loquat fruit. Postharvest Biol. Technol. 24: 341-8.
El-Badawy HEM and El-Salhy FTA, 2011. Physical and Chemical Properties of Canino Apricot Fruits During Cold Storage as Influenced by Some Post-harvest Treatments. Basic and Applied Sciences 5(9): 537-548.
Huckelhoven R, Fodor J, Preis C, and Kogel KH, 1999. Hypersensitive cell death and papilla formation in barley attacked by the powdery mildew fungus are associated with hydrogen peroxide but not with salicylic acid accumulation. Plant Physiol. 119:1251–1260.
Jannatizadeh A, Naderi Boldaji M, Fatahi R, Ghasemi M and Tabatabaeefar A, 2008.Some postharvest physical properties of Iranian apricot (Prunus armeniaca L.) fruit. International Agrophysics 22, 125-131.
Kalarani MK, Thangaraj M, Sivakumar R, and Mallika R, 2002. Effects of salicylic acid on tomato (Lycopersicon esculentum Mill) productivity. Crop Research. 23: 486-492.
Miliauskas G, Venskutonis PR and Van Beek TA, 2004. Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry 85: 231-237.
Nyanjage MO, Nyalala SPO, Illa AO, Mugo W, Limbe AE, Vulimu EM, 2005. Extending post-harvest life of sweet pepper (Capsicum annum L. ‘California Wonder’) with modified atmosphere packaging and storage temperature. Agricultura Tropica Et Subtropica. 38(2): 157-162.
Piga M, Aquino SD, Agabbio M and Continella G, 1996. Effect of packaging and coating on fruit quality changes of loquat during three cold storage regimes. Advances Horticultural Science 10 (3):120-125.
Poole PR, and Donald LC, 1994. Development of resistance to picking wound entry Botrytis cinerea storage rots in kiwifruit. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 22: 387-392.
Ranganna S, 1997. Manual of analysis of fruit and vegetable products, Tata McGraw Hill Publishing Company, India.
Rao TVR, Gol NB and Shah KK, 2011. Effect of postharvest treatments and storage temperatures on the quality and shelf life of sweet pepper (Capsicum annum L.). Scientia Horticulturae 132: 18-26.
Rasmussen JB, Hammerschmidt R, and Zook MN, 1991. Systemic induction of salicylic acid accumulation in cucumber after inoculation with Pseudomonas syringae pv syringae. Plant Physiol. 97: 1342–1347.
Shi T, Li Z, Zhang Z, Zhang C and Gao Z, 2013. Effect of 1-methylcyclopropene (1- MCP) treatment on antioxidant enzymes of postharvest Japanese apricot. African Journal of Biotechnology 12(7): 689-694.
Singh AP, 2004. Salicin-A natural analgesic medical executive,India-Swift Ltd, Super Speciality Division, Chandigarh.
Valero D, Martinez-Romero D, and Serrano M, 2002. The role of polyamines in the improvement of the shelf life of fruit. Trends Food Sci. Technol. 13:228-234.
Wang ZF, Ying TJ, Bao BL, and Huang XD, 2005. Characteristics of fruit ripening in tomato mutant epi. J. Zhejiang Univ. Sci., 6: 502-507.
Wang L, Chen S, Kong W, Li S, and Archbold DD, 2006. Salicylic acid pre treatment alleviates chilling injury and affects the anti oxidant system and heat shock proteins of peaches during cold storage, Postharvest Biol. Technol., 41: 244-251.
Xing Y, Li X, Xu Q, Yun J, Lu Y and Tang Y, 2011. Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Food Chemistry 124:1443-1450.  
Zhang Y, Chen K, Zhang S, and Ferguson I, 2003. The role of salicylic acid in postharvest ripening of Kiwifruit. Postharvest Biol. Technol. 28: 67–74.