دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، دی 1396 
تشخیص تقلب نوع گوشت مصرفی در فراورده‌های گوشتی

صفحه 73-86

مهسا علی‌کرد؛ حسن ممتاز؛ قاسم یادگارفر؛ جواد کرامت؛ عزیز همایونی‌راد