تأثیر اسانس گیاه دارویی خوشاریزه (Echinophora platyloba) بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه دو رقم توت فرنگی درطول مدت انبارداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی باغبانی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر تاثیر چهار غلظت اسانس گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) در غلظت­های صفر،200،400 و 600 پی­پی­ام  بر ماندگاری میوه توت­فرنگی ارقام کردستان و پاروس طی انبارداری مورد بررسی قرار گرفت.  برخی از ویژگی های کمی و کیفی میوه­ها طی زمان­های 3، 6 و 9 روز  انبارداری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد و افزایش غلظت اسانس خوشاریزه منجر به کاهش پوسیدگی میوه­ها و حفظ ویتامین ث طی روزهای انبارداری می­شود. در رقم کردستان با افزایش مدت زمان انبارداری، میزان مواد جامد محلول کاهش و در رقم پاروس افزایش یافت. آب میوه هر دو رقم در زمان­3 روز انبارداری نسبت به زمانهای 6 و 9 روز از pH بالاتری برخوردار بود. رقم پاروس سفتی میوه بیشتری نسبت به رقم کردستان داشت. با اعمال400 و600 پی­­پی­ام اسانس، سفتی میوه در رقم پاروس نسبت به رقم کردستان افزایش بیشتری نشان داد. استفاده از غلظت­های200 و400 پی­پی­ام اسانس خوشاریزه در مقایسه با غلظت­های صفر و600 پی پی ام باعث افزایش بازارپسندی میوه­ها در هر دو رقم کردستان و پاروس گردید. در روز سوم انبارداری در غلظت­های200 و400 پی­پی­ام خاصیت چشایی میوه رقم پاروس نسبت به رقم کردستان در سطح مطلوب تری قرار داشت. در هر دو رقم تیماراسانس باعث کاهش طعم میوه شد. با افزایش غلظت اسانس و زمان انبارداری کاهش وزن بیشتری در میوه هردو رقم مشاهده گردید. نتایج ما نشان داد که استفاده از اسانس خوشاریزه، برخی از شاخصهای کمی و کیفی میوه توت فرنگی را بهبود می­بخشد، اما عمر انباری میوه را کاهش می دهد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Echinophora platyloba essential oil on quantitative and qualitative characteristics of two varieties of strawberries during shelf- life

نویسندگان [English]

  • AA Mozafari 1
  • R Rahimi 2
  • V Abdousi 2
احسانی ع، هاشمی م و شهبازی ی،1393 .ارزیابی خواص ضد قارچی گیاه خوشاریزه (اکینوفورا پلتی لوبا). صفحه های 127 تا 132. دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار. 30 مرداد، دانشگاه شهید مفتح، همدان.
آقابابایی ل، مرتضوی س­ع، جوانمردی داخلی­م، الهامی راد ا­ ح و مشکاتی س م، 1393. بهینه سازی فرمولاسیون پوشش خوراکی متیل سلولز و عصاره آویشن شیرازی بر کیفیت وعمر انباری انگور، نشریه­ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی، شماره 2. صفحه­های 15 تا 24.
بهداد م اعتمادی ن بهداد ا زینلی ح، 1389. مطالعه اثر ضد قارچی اسانس آویشن شیرازی در حفظ محصول توت­فرنگی پس از برداشت،صفحه­های 253 تا 258،  اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان.
بهداد م اعتمادی ن بهداد ا زینلی ح، 1392. بررسی اثر ضدقارچی اسانس چند گیاه دارویی در کنترل قارچ Rhizopus stolonifer عامل پوسیدگی نرم روی میوه توت­فرنگی، فصلنامة علمی-پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، جلد بیست و نهم، شمارة2. صفحة  399 تا411.
پاس م، رشیدی پور م، طالعی غ و دوستی ب، 1391 . ترکیبات شیمیایی، خاصیت  ضدباکتریایی و فعالیت آنتی اکسیدانی اسانس گیاه خوشاریزه  Echinophora cinerea Boiss، گیاهان دارویی، جلد  دوم، شماره 3. ،صفحه­های 67تا74.
حبشی ف و عیوضی ع، 1389. اثرات متیل جاسامونات و پرتویابی - UK-C بر کیفیت و عمر پس از برد اشت توت فرنگی رقم سلوا، نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره بیست و یکم، جلد 4. صفحه­های 75-82.
خضری ر،1390. تاثیر اسانس زنیان و ورقه های سولفورپد بر ماندگاری پس از برداشت انگور رقم سیاه سردشت، پایان نامه کارشناسی ارشدباغبانی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه.
خمویی تولی چ، اصغری ژ، میقانی ح و اقدسی م،1390. جداسازی و شناسایی Ocimene-ß E- از گیاه Echinophora Platyloba DC و ترکیب Ocimene-ß Z- و از گیاه Ferulago angulata (Schlecht.) Boiss. Subsp. Angulate با استفاده از تابش ریزموج. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشکده علوم دانشگاه گلستان.
دل آرام م، صادقیان ز، جعفری ف، خیری س، بخردی م و رفیعیان م، 1390. مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مجله علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، جلد نوزدهم، شماره 2، صفحه­های  201 تا210.
سحری م ع، 1381. شیمی واکنش های قهوه­ای شدن (درمواد غذایی)، انتشارات اندیشمند.
عبدالهی ع، 1387.  تأثیر سه اسانس گیاهی در کنترل بیماری‌های قارچی بعد از برداشت دو رقم انگور، پایان‌نامة کارشناسی ارشد باغبانی، دانشکدة کشاورزی دانشگاه ارومیه.
عشقی س، هاشمی م، محمدی ع ب، بدیعی ف، محمدحسینی ز، احمدی صومعه ک و قناتی ک، 1392. تأثیر پوشش نانوامولسیون حاوی کیتوزان بر افزایش ماندگاری و ویژگی­های کیفی میوه­ی توت­فرنگی پس از برداشت، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد هشتم، شماره 2. صفحه­های 9 تا 19.
گنجی مقدم ا و نیک خواه، 1384. بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر خواص کمی و کیفی و افزایش عمرانبارمانی میوه سیب گلدن و رد دلیشس، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، جلد ششم، شماره 23. صفحه­های  4 تا 12.
محبوبی م، آویژگان م، دارابی م و کسائیان ن، 1388. بررسی اثر ضد کاندیدیایی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba) برمخمر کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با آمفوتریسین، فصلنامه گیاهان دارویی. جلد هشتم، شماره 30. صفحه­های 36 تا 43.
هاشمی ن، حسنی ع، اصغری م ر  و جوادی  ت، 1387. تاثیر برخی اسانسهای گیاهی و اسید سالیسیلیک در کنترل بیماریهای قارچی بعد از برداشت توت­فرنگی، صفحه­های 69 تا 73 . سومین همایش منطقه­ای یافته­های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران). دانشگاه کردستان . سنندج.
AOAC, 2000. Vitamin C (ascorbic acid) in vitamin preparations and juices: 2, 6 titrimetric method final action. Association of Official Analytical Chemists Official Method 4(967): 21.
Avijgan M, Hafizi M, Saadat M and Nilforoushzadeh MA, 2006. Antifungal Effect of Echinophora platyloba’s Extract against Candida albicans. Iranian Journal of Pharmaceutical Research 4: 285-289.
Avijgan M, Mahboubi M, Darabi M, Saadat M, Sarikhani S and Kassaiyan N, 2010 . Overview on Echinophora platyloba, a synergistic antifungal. Journal of Yeast and Fungal Research 1(5): 88-94.
Ayala-Zavalaa JF, Wangb SW, Wanga CY and Gonzalez-Aguilar GA, 2004. Effect of storage temperatures on antioxidant capacity and aroma compounds in strawberry fruit. Lebensm.-Wiss. u.- LWT - Food Science and Technology 37: 687-695.
Batisse C, Buret M and Coulomb PJ, 1996. Biochemical differences in cell wall of cherry fruit between soft and crisp fruit. Journal of Agriculture and Food Chemistry 44: 453-457.
Bautista-Banos S, Garcia-Dominguez E, Barrera-Necha LL, Reyes-Chilpa R and Wilson CL, 2003. Seasonal evaluation of the postharvest fungicidal activity of powders and extracts of huamuchil (Pithecellobiom dulce): action against Botrytis cinerea, Penicillium digitatum and Rhizopus stolonifer of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 29: 81-92.
Braga PC, Culici M, Alferi M and Dal Sasso M, 2008. Thymol inhibits Candida albicans biofilm formation and mature biofilm. The International Journal of Antimicrobial 31: 472-477.
Cao S, Hu Z and Pang B, 2010. Optimization of postharvest ultrasonic treatment of strawberry fruit. Postharvest Biology and Technology 55: 150-3.
Daliri M, 2015. Effect of Salicylic Acid and Sperimen as two eco-friendly Materials in post-harvest life of Strawberry cv. Selva, GMP Review 16: 74-81.
Delaquis PJ, Stanich K, Girard B and Mazza G, 2002. Antimicrobial activity of individual and mixed fractions of dill, cilantro, coriander and eucalyptus essential oils. International Journal of Food Microbiology 74:101-109.
Fisk CL, Silver AM, Strik BC and Zhao Y, 2008. Postharvest quality of hardy Kiwifruit (Actinidia arguta Ananasnaya) associated with packaging and storage conditions. Postharvest Biology and Technology 47: 338-345.
Hamid M and Rehman Kh, 2009. Potential applications of peroxidases. Food Biochemistry 115: 1177 - 1186.
Hernandez – Munoz P, Almenar E , Ocio MJ and Gavara R, 2006. Effect of calcium dips and chitosan coating on postharvest life strawberries (Fragaria ananassa). Postharvest Biology and Technology 39: 247-253
Hernandez-Munoz P, Almenar E, Valle VD, Velez D and Gavara R, 2008. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (Fragaria ananassa) quality during refrigerated storage. Food Chemistry 110:428-435.
Lee SK and Kader AA, 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology 20: 207–220.
Martinez-Romero D, Castillo S, Valverde JM, Guillen F, Valero D and Serrano M, 2005. The use of natural aromatic essential oil helps to maintain postharvest quality of crimson table grapes. Journal of Acta horticulture 682: 1723-1729.
Nikos G and Tzortzakis A, 2007. Maintaining postharvest quality of fresh produce with volatile compounds. Journal of innovative food science and emerging technologies 8:11-116.
Nunes MCN, Brecht JK, Morais, AMMB and Sargent SA, 1998. Controlling temperature and water loss to maintain asscorbic levels in strawberries during postharvest handling. Journal of Food Science 63: 6. 1033-1036.
Plaza P, Torres R, Usall J, Lamarca N and Vinasa I, 2004. Evaluation of the potential of commercial post-harvest application of essential oils to control citrus decay. Journal of Horticultural Science and Biotechnology 79(6): 935-940.
Pol IE, Krommer J and Smid EJ, 2010. Bioenergetic cosequences of nisin combined with carvacrol towards Bacillus cereus, Innov. Food Science and Emerging Technologies 3 (1): 55 - 61.
Ranasinghe L, Jayawardena B and Abeywickrama K, 2005. An integrated strategy to control post-harvest decay of Embul banana by combining essential oils with modified atmosphere packaging. International Journal of Food Science and Technology 40: 97-103.
Serrano M, Martinez-Romero D, Castillo S, Guillen F and Valero D, 2005. The use of natural antifungal compounds improves the beneficial effect of MAP in Sweet cherry storage. Journal of Innovative food science and Emerging Technologies 6: 115-123.
Shao R, Hu J, Billig H, 2013. Toward understanding Chlamydia infection – induced infertility caused by dysfunctional oviducts. The Journal of Infectious Diseases 208:707-709.
Valero D, Valverde JM, Martinez-Romero D, Guillen F, Castillo S and Serrano M, 2006. The combination of modified atmosphere packaging with eugenol or thymol to maintain quality, safety and functional properties of table grapes. Postharvest Biology and Technology 41: 317-327.
Zandi K, Weisany W, Ahmadi A, Bazargan I and Nasri L, 2013. Effect of Nanocomposite-Based packaging on postharvest quality of Strawberry during storage, Bulletin of Environment. Pharmacology and Life Sciences 2 (5): 28-36.