حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

چکیده

امروزه عرضه میوه­ها به صورت قطعات بریده شده از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد، ولی میوه برش­خورده معمولا در مرحله پس از برداشت و زمان نگه­داری دچار قهوه­ای شدن آنزیمی شده و با حمله عوامل بیماری­زا مواجه می­شوند. در این تحقیق برای افزایش عمر قفسه­ای قطعات برش­خورده خرمالو از تیمارهای اسید آسکوربیک (یک درصد به مدت دو دقیقه)، اسید اگزالیک (5/0 درصد به مدت دو دقیقه)، 1-MCP (یک میکرولیتر در لیتر به مدت 24 ساعت)، آب مقطر (شاهد) و در تلفیق با تیمار 1-MCP استفاده شد. پس از تیمار قطعات بریده شده خرمالو در ظروف پلی­اتیلنی با استفاده از پوشش سلوفان بسته­بندی و به دمای چهار درجه سانتی­گراد منتقل شدند. در زمان­های هفت، 14 و 21 روز بعد از نگه­داری، نمونه­ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد تفاوت معنی­داری بین تیمارها در اکثر صفات مورد ارزیابی وجود دارد. بر اساس نتایج حاصله، قطعات تیمار شده خرمالو با اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک در مقایسه با شاهد دارای کاهش وزن و قهوه­ای شدن کمتری بوده و دارای کیفیت و بازارپسندی مطلوبی بودند. همچنین نمونه­های تیمار شده با اسید آسکوربیک + 1-MCP و اسید اگزالیک + 1-MCP در مقایسه با شاهد دارای استحکام بافت بیشتری و درصد نشت یونی کمتری بودند. تیمارهای 1-MCP، اسید اگزالیک و اسید آسکوربیک موجب کاهش pH عصاره گردید در حالی که مقدار ویتامین ث افزایش یافت. نتایج کلی نشان داد ترکیبات اسید آلی و 1-MCP باعث کاهش تخریب قطعات برش­خورده خرمالو در زمان نگه­داری در سردخانه شده و به عنوان تیمارهایی مناسب برای حفظ کیفیت پس از برداشت آن می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preservation the quality of fresh cut persimmon by organic acids and 1-MCP

نویسندگان [English]

  • M Ahmadi 1
  • J Erfani 1
  • O Khademi 2
زمانی ذ، مستوفی ی، فتاحی مقدم م ر، خادمی ا، 1387، رفع گسی میوه خرمالوی ژاپنی (Diospyros kaki L.) با تیمار اتمسفر اشباع از دی اکسید کربن و تاثیر آن بر برخی از ویژگی های مهم میوه، مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 15، 1-10.
Abdi N, McGlasson WB, Holford P, Williams M and Mizrahi Y, 1998. Responses of climacteric and suppressed-climacteric plums to treatment with propylene and 1- methylcyclopropene. Postharvest Biology and Technology 14: 29-39.
Alvaro JE, Moreno S, Dianez F, Santos M, Carrasco G and Urrestarazu M, 2009. Effects of peracetic acid disinfectant on the postharvest of some fresh vegetables. Journal of Food Engineering 95: 11-15.
Asemota HN, Wellington MA, Odutuga AA and Ahmad MH, 1992. Effect of short-term storage on phenolic content, o-diphenolase and peroxidase activities of cut yam tubers (Dioscorea sp). Journal of the Science of Food and Agriculture 60: 309-312.
Budu AS and Joyce DC, 2003. Effect of 1-methylcyclopropene on the quality of minimally processed pineapple fruit. Animal Production Science 43: 177-184.
Ergun M, Huber DJ, Jeong J and Bartz JA, 2006. Extended shelf life and quality of fresh-cut papaya derived from ripe fruit treated with the ethylene antagonist 1-methylcyclopropene. Journal of the American Society for Horticultural Science 131: 97-103.
Fan X and Mattheis JP, 1999. Methyl jasmonate promotes apple fruit degreening independently of ethylene action. HortScience 34: 310-312.
Fan X, Argenta L and Mattheis JP, 2000. Inhibition of ethylene action by 1-methylcyclopropene prolongs storage life of apricots. Postharvest Biology and Technology 20: 135-142.
Feng X, Apelbaum A, Sisler EC and Goren R, 2000. Control of ethylene responses in avocado fruit with 1-methylcyclopropene. Postharvest Biology and Technology 20: 143-150.
Garrett EH. 2002. Fresh-cut Produce: Tracks and Trends. In: Lamikanra O (eds.). Fresh-cut fruits and vegetables.  Science, Technology, and Market. CRC Press, Boca Raton: 1-10.
Gil MI, Martı́ JA and Artés F, 1996. Minimally processed pomegranate seeds. LWT-Food Science and Technology 29: 708-713.‏
Golding JB, Shearer D, Wyllie SG and McGlasson WB, 1998. Application of 1-MCP and propylene to identify ethylene-dependent ripening processes in mature banana fruit. Postharvest Biology and Technology 14: 87-98.
Gonzalez-Aguilar GA, Ruiz-Cruz S, Soto-Valdez H, Vazquez-Ortiz F, Pacheco-Aguilar R and Wang CY, 2005. Biochemical changes of fresh-cut pineapple slices treated with antibrowning agents. International journal of food science and technology 40: 377-383.
Han T, Wang Y, Li L and Ge X, 2002. Effect of exogenous salicylic acid on post harvest physiology of peaches. In XXVI International Horticultural Congress: Issues and Advances in Postharvest Horticulture 628: 583-589.
Harima S, Nakano R, Yamauchi S, Kitano Y, Yamamoto Y, Inaba A and Kubo Y, 2003. Extending shelf-life of astringent persimmon (Diospyros kaki Thunb.) fruit by 1-MCP. Postharvest Biology and Technology 29: 319-324.
He Q and Luo Y, 2007. Enzymatic browning and its control in fresh-cut produce. Stewart Postharvest Review 3: 1-7.
Jafri M, Jha A, Bunkar DS and Ram RC, 2013. Quality retention of oyster mushrooms (Pleurotus florida) by a combination of chemical treatments and modified atmosphere packaging. Postharvest Biology and Technology 76: 112-118.
Jeong HL, Jin WJ, Kwang DM and Kee JP, 2008. Effects of anti-browning agents on polyphenoloxidase activity and total phenolics as related to browning of fresh-cut ‘Fuji’ apple. ASEAN Food Journal 15: 79-87.
Jeong J, Huber DJ and Sargent SA, 2002. Influence of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on ripening and cell-wall matrix polysaccharides of avocado (Persea americana) fruit. Postharvest Biology and Technology 25: 241-256.
Khademi O, Besada C, Mostofi Y and Salvador A, 2014. Changes in pectin methylesterase, polygalacturonase, catalase and peroxidase activities associated with alleviation of chilling injury in persimmon by hot water and 1-MCP treatments. Scientia Horticulturae 179: 191-197.
Lutts S, Kinet JM and Bouharmont J, 1996. NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of Botany 78: 389-398.
Mao L, Wang G and Que F, 2007. Application of 1-methylcyclopropene prior to cutting reduces wound responses and maintains quality in cut kiwifruit. Journal of Food Engineering 78: 361-365.‏
Oms-Oliu G, Rojas-Graü MA, Gonzalez LA, Varela P, Soliva-Fortuny R, Hernando MIH and Martin-Belloso O, 2010. Recent approaches using chemical treatments to preserve quality of fresh-cut fruit: A review. Postharvest Biology and Technology 57: 139-148.
Pilizota V and Sapers G, 2004. Novel browning inhibitor formulation for fresh-cut apples. Journal of Food Science 69: 140–143.
Rocha A, Brochado C and Morais A, 1998. Influence of chemical treatment on quality of cut apple (cv. Jonagored). Journal of Food Quality 21: 13–28.
Ruiz-Jimenez JM, Zapata PJ, Serrano M, Valero D, Martinez-Romero D, Castillo S and Guillen F, 2014. Effect of oxalic acid on quality attributes of artichokes stored at ambient temperature. Postharvest Biology and Technology 95: 60-63.
Sapers GM and Hicks KB, 1989. Inhibition of enzymatic browning in fruits and vegetables. In ACS Symposium series-American Chemical Society (USA).
Sapers GM, Hicks KB, Phillips JG, Garzarella L, Pondish DL, Matulaitis RM, McCormack TJ, Sondey SM, Seib PA and Ei‐Atawy YS, 1989. Control of enzymatic browning in apple with ascorbic acid derivatives, polyphenol oxidase inhibitors, and complexing agents. Journal of food science 54: 997-1002.
Sapers GM, Miller RL, Miller C, Cooke PH and Choi S, 1994. Enzymatic browning control in minimally processed mushrooms. Journal of Food Science 59: 1042–1047.
Sisler EC, Serek M and Dupille E, 1996. Comparison of cyclopropene, 1- methylcyclopropene, and 3, 3-dimethylcyclopropene as ethylene antagonists in plants. Plant Growth Regulation 18: 169-174.‏
Soliva-Fortuny R, Oms-Oliu G and Martın-Belloso O, 2002. Effects of ripeness stages on the storage atmosphere, color and textureal properties of minimally processed apple slices. Journal of Food Science 67: 1958–1962.
Soliva-Fortuny R, Elez-Martınez P and Martınez-Belloso O, 2004.  Microbiological and biochemical stability of fresh–cut apples preserved by modified atmosphere packaging. Innovative Food Science and Emerging Technologies 5: 215–224.
Son SM, Moon KD and Lee CY, 2001. Inhibitory effects of various anti browning agent on apple slices. Food Chemistry 73: 23-30.
Srivastava MK and Dwivedi UN, 2000. Delayed ripening of banana fruit by salicylic acid. Plant Science 158: 87- 96.
Toivonen PM and Brummell DA, 2008. Biochemical bases of appearance and texture changes in fresh-cut fruit and vegetables. Postharvest Biology and Technology 48: 1-14.‏
Veltman R and Van Schaik A, 1997. Membrane demage in fruits perhaps the explanation of hollow core and flesh browning. Fruitteelt 87: 12-13.
Watkins CB, Nock JF and Whitaker BD, 2000. Response of early mind and late season apple cultivars to postharvest application of 1-methylcyclopropene and air and controlled atmospheres storage condition. Postharvest Biology and Technology 19: 17–32.
Xing Y, Li X, Xu Q, Yun J, Lu Y and Tang Y, 2011. Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Food Chemistry 124: 1443-1450.
Zheng XL, Tian SP, Xu Y and Li BQ, 2005. Effects of exogenous oxalic acid on ripening and decay incidence in mango fruit during storage at controlled atmosphere. Journal of Fruit Science 22: 351-355.‏
Zheng X and Tian S, 2006. Effect of oxalic acid on control of postharvest browning of litchi fruit. Food chemistry 96: 519-523.‏