تعیین برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

2 پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده غذایی و کشاورزی، گروه پژوهشی مواد غذایی، کرج

چکیده

برای انجام عملیات کارآمد و طراحی مناسب ماشین آلات و فرآیندها، درک مناسبی از خصوصیات محصول مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو (کاغذی و سنگی) در شهرستان اسکو در آذربایجان­شرقی بود که در مهر ماه 1393 انجام شد. برای این منظور، طول، ضخامت، حجم، کرویت، مساحت سطحی و قطر میانگین هندسی گردوی کامل و مغز گردو اندازه­گیری شد. علاوه بر این، آزمون­های فشار و نفوذ برای هر دو واریته انبار شده در سه دمای مختلف اتاق (˚C25)، یخچال(˚C4) و فریزر(˚C18-) انجام گرفت. مغزها طی انبار در کیسه­های پلی پروپیلنی نگه داری شدند. نتایج حاصل نشان داد که کرویت گردو وابسته به واریته هست. همچنین نتایج آنالیز واریانس یک طرفه معنی­دار بودن اثر واریته روی ضریب کرویت را در سطح احتمال 5% بیان کرد. نتایج حاصل از آزمون­های مکانیکی نشان داد که سختی طی نگه­داری افزایش می­یابد. همچنین مشخص شد که سختی به طور معنی­داری تحت تاثیر دمای انبار قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of some physical and mechanical properties of two walnut varieties

نویسندگان [English]

  • H Danaei 1
  • M Esmaili 1
  • Z Piravivanak 2