دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تیر 1397 
بررسی ویژگی‌های میکروبی و فیزیکی‌شیمیایی ماست حاوی شیر یولاف

صفحه 41-50

سمیرا فرقانی؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ جواد حصاری؛ رضا رضایی مکرم


بررسی ویژگی‌های میکروبی سوسیس تخمیری خشک بدون کشت آغازگر

صفحه 115-125

هاله دباغ نیکوخصلت؛ آیناز علیزاده؛ سید امیر سید مسلمی


تعیین برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو

صفحه 127-135

هلدا دانائی اسکوئی؛ محسن اسمعیلی؛ زهرا پیراوی ونک