تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته-مونت‌موریلونیت حاوی عصاره چای سبز جهت بسته‌بندی روغن بذرکتان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه

چکیده

بسته­بندی فعال بر پایه نشاسته حاوی مواد افزودنی به میزان قابل توجهی در نگهداری مواد­غذایی به­کار می­رود. نانورس­ آلی مونت­موریلونیت سبب استحکام فیلم­های بر پایه نشاسته می­شود و مواد افزودنی مانند آنتی­اکسیدان­ها سرعت فساد مواد غذایی را کاهش می­دهد. فیلم بسته­بندی بر پایه نشاسته با مقادیر مختلف مونت­موریلونیت از 0 تا 8 درصد و مقادیر متفاوت عصاره چای سبز از 0 تا 5/2 درصد به روش کاستینگ تولید شد و ویژگی­های فیزیکی فیلم­ها شامل مقاومت به کشش، جذب رطوبت، نفوذپذیری به بخار آب و انحلال پذیری مورد بررسی قرار گرفت. سپس روغن بذر کتان در فیلم­های تولید شده بسته­بندی شد و خواص شیمیایی آن شامل  اسیدیته و عدد پراکسید  ارزیابی گردید و نقطه بهینه فیلم در نرم­افزار مینی­تب 17 با روش سطح پاسخ مشخص شد. نتایج نشان داد مقادیر کم عصاره چای سبز و مونت­موریلونیت سبب کاهش جذب رطوبت و انحلال پذیری فیلم­ها شد و با افزایش مقدار مونت­موریلونیت و عصاره چای سبز مقاومت به کشش نیز افزایش یافت. کمترین میزان نفوذپذیری به بخارآب در غلظت­های میانی مونت­موریلونیت و عصاره چای سبز دیده شد. افزایش مونت­موریلونیت باعث کاهش عدد پراکسید و غلظت­های میانی آن سبب کاهش اسیدیته شد. در آزمون ارزیابی حسی از ابتدای نگهداری تا انتهای آن در هیچ یک از نمونه­ها تغییری از لحاظ رنگ، بو، طعم و پذیرش کلی گزارش نشد. نقطه بهینه فیلمی با  42/2 درصد مونت­موریلونیت و 181/0 درصد عصاره چای­سبز بود، که عمر نگهداری روغن را تا  7 روز افزایش داد.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production of edible film based on starch-montmorillonite containing green tea extract in order packaging of flax seed oil

نویسندگان [English]

  • M Tahmasbi 1
  • F Beigmohammadi 2
  • F Rafiei 1
استاندارد ملی ایران شماره 4178، تجدید نظر اول، روغن­ها و چربی­های گیاهی و حیوانی، اندازه­گیری عدد اسیدی و اسیدیته، روش آزمون.
بزرگر ح، عزیزی م ح، برزگر م، حمیدی­اصفهانی ز، 1394، ارزیابی و بهینه سازی فیلم نانوکامپوزیتی نشاسته- رس، فصلنامه علوم و صنایع غذایی، 49، 101-93.
خواجـه پـور م ر، 1370، تولیـد نباتـات صـنعتی، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صـنعتی.
رنجزاد م، خیامی م، حیدری ر، اسدی الف، 1387، ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و ویژگی­های روغن ارقام کتان روغنی، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 24، 325-313.
شریف­نیا ف، اسدی م، 1379، فلور ایران تیره کتان (Linaceae)، انتشارات مؤسسه تحقیقات جنگل­ها و مراتع کشور.
صباغی م، مقصودلو ی، خمیری م، ضیائی­فر الف، 1393، تاثیر مخلوط پوشش کیتوزان و عصاره چای سبز بر فعالیت اکسایشی و قارچی مغز گردو، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی،4، 374-361.
غلامی ر، قنبرزاده ب، دهقان نیا ج، 1392، نانوکامپوزیت­های بر پایه نشاسته سیب زمینی- مونت­موریلونیت: حساسیت به آب، خواص مکانیکی و گرمایی و الگوی پراش اشعه ایکس، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، 2، 100-91.
فخری ل، قنبرزاده ب، دهقان­نیا ج، انتظامی  ع، 1391، بررسی تاثیر نانورس(مونت­موریلونیت) بر ویژگی­های نفوذپذیری به بخارآب، زاویه تماس و خواص حرارتی فیلم نانو کامپوزیتی بر پایه کربوکسی متیل سلولز - پلی وینیل الکل، نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران4، 409-399.
قنبرزاده ب، الماسی هـ، زاهدی ی، 1388، بیوپلیمرهای زیست­تخریب­پذیر و خوراکی در بسته­بندی  مواد غذایی و دارویی، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر(پلی­تکنیک ایران).
قنبرزاده ب، نوشیروانی ن، 1393، ویژگی­های بیو­نانو کامپوزیت­های بر پایه مونت­موریلونیت سدیم نشاسته: توپوگرافی سطحی، جذب رطوبت، زاویه تماس و خواص رنگی، فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 44، 94-83.
ماهرانی ب، 1381، مطالعه شــرایط اسـتخراج و خواص فیزیکو شیمیایی صمغ دانه بزرک، پایان نامه کارشناسی ارشد صنایع غذایی، دانشکده کـشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
نوشیروانی ن، قنبرزاده ب، انتظامی ع، 1391، ویژگی­های ریز ساختاری و فیزیکی (نفوذ پذیری، مکانیکی و حرارتی) فیلم­های نانوکامپوزیتی بر پایه نشاسته، پلی وینیل الکل و نانورس، نشریه پژوهش­های علوم و صنایع غذایی ایران، 1، 59-49.
هاشـمی تنکـابنی س الف، 1364، آزمـایش روغن­ها وچربی­ها، مرکز نـشر دانـشگاهی دانـشگاه تهران.
Angles MN, Dufrense A, 2000. Plasticized starch tunicin whikers nanocomposites. Structural analysis.   Macromolecules 33: 8344- 8353.
Anonymous, 2002. Linseed, [on line]. Available at: www.ienica.net/crops/linseed. pdf.
AOCS, 1998. Official methods and recommended practices of the American oil chemists. Society method cd8-53, Fifth Ed. Champaign American Oil Chemists – Society (USA).
ASTM, 1995. Standard test methods for water vapor transmission of material E96-95, 406-413, Mnual book of ASTM, Philadelphia, and American Society for Testing and materials. Chaudhary AL, Miler.
ASTM, 2001. Standard Test method for tensile properties of thin plastic sheeting. In standards Designation D882, 1 62-170, Annual Book of ASTM standards, Philadelphia, American Society for Testing and Materials.
Casariego A, Souza BWS, Cerqueira MA, Teixeira JA, Cruz L, Diaz R. & Vicente AA, 2009. Chitosan/clay films’ properties as affected by biopolymer and clay micro/nanoparticles’ concentrations. Food Hydrocolloids, 23(7): 1895-1902.
Fang J, Fowler P, 2003. The use of starch and its derivatives as biopolymer sources of packaging materials. Food, Agriculture & Environment 64: 82-84.
Ghanbarzadeh B, Almasi H and Entezami AA, 2010. Physical properties of edible modified starch/carboxymethyl cellulose films. Innovative Food Science and Emerging Technologies 11: 697-702.
Gontard N, Duchez C, Cuq B, and Guilbert S, 1994. Edible Composite Films of Wheat Gluten and Lipids: Water Vapor Permeability and other Physical Properties, Food Science and Technology 29: 39-50.
Harbowy M, Balentin D, 1997. Tea Chemistry. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 16: 415-480.
Huang MF, Yu JG and Ma XF, 2004. Studies on the properties of montmorillonite reinforced thermoplastic starch composites. Polymer 45: 7017-7023.
Kampeerapappun P, Aht-ong D, Pentrakoon D and Srikulkit K, 2007. Preparation of cassava starch/montmorillonite composite film. Carbohydrate Polymers 67: 155-163.
Komes DD, Horzic A, Belscak K, Kovacevic and Vulic I, 2010. Green tea preparation and its influence on the content of bioactive compounds. Food Research International 43: 167-176.
Magalhaes NF, Andrade CT, 2009. Thermoplastic corn starch/clay hybrids: effect of clay type and content on physical properties. Carbohydrate Polymers 75: 712-718.
Majdzadeh K, Nazari B, 2010. Improving the mechanical properties of thermoplastic starch poly (vinyl alcohol) clay nanocomposites. Composites Science and Technology 70: 1557-1563.
Mali S, Grossmann MVE, Garcia MA, Martino MN and Zaritzky NE, 2005. Mechanical and thermal properties of yam starch films. Carbohydrate Polymers 1:157–164.
Nurulain TZ, 2006. Green tea and its polyphenolic catechins: medical uses in cancer and non cancer applications. Life Science78: 2073-2080.
Oomah BD, 2001. Flaxseed as functional source. Science of Food and Agriculture 81: 889–894.
Oomah, BD, Mazza G, 1995. Fractionation of flaxseed with a batch dehuller. Industrial Crops and Products in International Journal 9: 19–27.
Pass E, Kaal n, Pierce G, 2002 .Flaxseed, [on line], Available at: www.sbrc.ca/ncarm .
Ray SS, Okamoto M, 2003. Polymer layered silicate nanocomposite: a review from preparation to processing. Progress in Polymer Science 28:1539-164.
Rezaei M, Hosseini SF, 2008. Quality Assesssment of Farmed Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) during chilled storage. Food Science73: 93-96.
Robbelen G, Downey KR, Ashiri A, 1989. Oil Crops of the World. Printed in United States of America 553.
Romero-Bastida CA, Bello-Perez LA, Garcıa MA, Martino MN, Solorza-Feria J and Zaritzky NE, 2005. Physicochemical and microstructural characterization of films prepared by thermal and cold gelatinization from non-conventional sources of starches. Carbohydrate Polymers 60: 235–244.
Sabin AH, 1911. Linseed Oil. The Journal of Industrial and Engineering Chemistry18: 84–86.
Shisuoka S, 1986. Process for the production of tea catechins, US patent 4:613.672.
Siripatrawan U, Harte B, 2010. Physical properties and antioxidant activity of an active film from chitosan incorporated with green tea extract. Food Hydrocolloids 24: 770-775.
Tang X, 2008. Use of extrusion for synthesis of starch-clay nanocomposites for biodegradable packaging films. PhD thesis, Food science institute, College of agriculture, Kansas state university.
Ubonrat S, Bruce TR, 2010. Physical properties and antioxidant activity of an active film from chitosan incorporated with green tea extract. Food Hydrocolloids 24,770-775.
Yu L, 2009. Biodegradable Polymer Blends and Composites from Renewable Resources. Wiley Publications, pp. 369-389.