مقایسه مصرف انرژی روش‌های القائی و معمول کارخانه‌ای در پاستوریزاسیون شیر قبل و بعد از هدفمندی یارانه‌ها

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

سیستم حرارتی معمول پاستوریزاسیون، به دلیل کندی انتقال حرارت به شیر، با اتلاف انرژی همراه بوده و گاهی نیز در شیرهای بسیار آلوده، اجباراً با افزایش درجۀ حرارت برای کفایت پاستوریزاسیون، تشکیل سنگِ شیر را موجب می­شود. این اتفاق، تأثیر منفی در طعم و رنگ و ارزش غذائی شیر تولیدی، مشکل عدم انتقال حرارت کافی به شیر و در نتیجه مغایرت ویژگی­های بهداشتی شیر با استاندارد مربوطه، ورود مواد مضر سمی ناشی از سوختگی مواد شیر و بالاخره مصرف بیشتر انرژی را نیز به دنبال خواهد داشت. در حالی که در روش القایی، جریان الکترومغناطیس حاصله، به دلیل سرعت انتقال حرارت، فاقد معایب پاستوریزاسیون معمولی شیر است. در این پژوهش، شیر پاستوریزه شده در دستگاه مولد جریان القائی با شدت انتقال الکتریسیته 1600 وات با زمان نگهداری 30 ثانیه، دمای 84 درجه سانتی‌گراد و قطر سطح اتکا 23 سانتی‌متر (بهترین شرایط نمونه منتخب از پروژه تحقیقی)، از نظر مصرف انرژی با شیر پاستوریزه شده به روش معمول در شرایط مشابه و هزینه­های مربوطه قبل و بعد از طرح هدفمندی یارانه­ها مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تلفات انرژی در دو روش پاستوریزاسیون معمول کارخانه و القائی به ترتیب 15/46 درصد و 32 درصد و صرفه‌جویی در هزینه ریالی انرژی با استفاده از روش القائی نسبت به روش پاستوریزاسیون معمول کارخانه در طول سال، قبل و بعد از هدفمندی یارانه­ها به ترتیب 67% و 9/82% می­باشد. که از نظر میزان مصرف انرژی و هزینه­های مربوطه، روش القائی در مقایسه با روش معمول کارخانه ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of energy consumption by Induction heating and usual factory methods for milk pasteurization before and after targeted subsidies

نویسندگان [English]

  • S Haghnazari 1
  • S Moradi 1
  • M Memarian 2
  • M Eskandarnasab 2
حق نظری س، عظیمی م, درگاهی ج. 1393. پاستوریزاسیون شیر به روش القایی و تأثیر آن بر کیفیت میکروبیولوژیکی شیر. پژوهش­های صنایع غذایی (دانش کشاورزی)، دوره 24، شماره 4، از صفحه 599 تا صفحه 612.  
دفتر بهینه‌سازی مصرف انرژی، 1389. راهنماهای فنی مدیریت انرژی. کنترل­ها و صرفه‌جویی انرژی، جلد 3. وزارت نیرو، ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ.
فرهنگی ز، 1383. بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنعت شیر، سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا). 94 صفحه.
 Ardehali MM, Smith TF, 1997. Evaluation of HVAC system operational strategies for commercial buildings. Energy Conversion and Management 38, 3: 225–236.
Bokalders V, Kristoferson L, A, 1986. Renewable Energy Technologies, Their Application in Developing Countries. Pergamon Press, Oxford, U.K.
Duffie JA, Beckman, WA, 1980. Solar Engineering of Thermal Processes. John Wiley and Sons, London, U.K.
Farla J, Blok K, Schipper L, 1997. Energy, Efficiency developments in the pulp and paper industry: A cross-country comparison using physical production data. Energy Policy 25: 7–9, Pages 745–758.
Evans A, Strezov V, Evans T.J, 2009. Assessment of sustainability indicators for renewable energy technologies. Renewable and Sustainable Energy Reviews 13, Issue 5, Pages 1082–1088.
Gonzalez O.R, Buckow R, Koutchma T, Balasubramania V.M, 2015. Energy Requirements for Alternative Food Processing Technologies. Principles, Assumptions, and Evaluation of Efficiency. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Volume 14: 5. 536–554.
Hagh Nazari S, 2014. Impact of using infrared irradiation energy in food processing. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research. 32, 2: 1387-1396.
Hunt V D, 1981. Wind Power. Van Nostrand, New York, U.S.A.
Sudhir K. Sastry, Barach T. 2000. Ohmic and Inductive Heating. Journal of Food Sceince 65, No. 4.