بررسی تاثیر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر روی ویژگی‌های میکروبی و حسی نان چاودار (روگن)

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: نان روگن از جمله نانهای حجیم می‌باشد که زمان ماندگاری نسبتا پایینی دارد. هدف: در این مطالعه تاثیر استفاده از بسته بندی‌های مختلف  اتمسفر اصلاح شده بر تغییرات میکروبی و حسی نان روگن طی مدت زمان 5 روزه نگهداری مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: اتمسفر معمولی به عنوان نمونه شاهد در کنار پنج  اتمسفر 100% دی اکسید کربن، 100% نیتروژن، 70‌% دی اکسید کربن و 30% نیتروژن، 30% دی اکسید کربن و 70% نیتروژن، 50% دی اکسید کربن و 50% نیتروژن در شرایط محیط (دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی2±38 %) مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: نتایج بررسی ها نشان داد، مقادیر رطوبت در تمامی تیمارها افزایش یافت و این افزایش در تیمار شاهد بیشتر بود و کمترین تغییرات در نمونه های ترکیبی گازها مشاهده شد. همچنین در این نمونه ها تا پایان دوره پنجم نگهداری هیچ بار میکروبی (شمارش کلی میروارگانیسم ها، کپک و مخمر) مشاهده نشد. با توجه به آنالیز حسی بهترین نمونه در هرسه روز نگهداری، 50% دی اکسید کربن و 50% نیتروژن بوده است. نتیجه گیری نهایی: با توجه به نتایج به نظر می‌رسد استفاده از بسته بندی اتمسفر اصلاح شده شامل50‌% دی اکسید کربن و 50% نیتروژن و بعد از آن 30% دی اکسید کربن و 70 % نیتروژن سبب حفظ بهتر کیفیت نان چند غله (روگن) نسبت به سایر تیمارها  در طی نگهداری می‌شود.   
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of modified atmosphere packaging on the microbial and sensory properties of Rogen bread

نویسندگان [English]

  • J Mohamadzadeh 1
  • M Tale Moghaddam 2
  • A Ahmadpour 3
اثنی عشری م، صداقت م، 1390. کاهش ضایعات با تکنیک‌های جدید بسته‌بندی نان و محصولات صنایع پخت، همایش ملی صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
باقرزاده س، محمدزاده میلانی ج، کسایی م ر. 1397. تاثیر استفاده همزمان از امولسیفایر داتم (استر دی استیل تارتاریک اسید منوگلیسرید) و آلفا آمیلاز مالتوژنیک بر ویژگی­های کیفی نان قالبی، پژوهش­های صنایع غذایی، 28 (4)، 1-14.
بلوریان ش، خداپرست م ح، گلی‌موحد غ، افشاری م. 1389. بررسی اثر تخمیر لاکتیکی (لاکتوباسیلوسپلانتاروم) بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، عطر و طعم، بیاتی و خصوصیات پوسته نان نیمه حجیم (باگت)، علوم و صنایع غذایی، 7 (3)، 33-39.
تسلیمی ا، نیکوزاده ح، 1386. تاثیر افزودن سبوس جو دو سر و پوسته اسفرزه بر خواص رئولوژیکی خمیر و کیفیت نان، طرح پژوهشی صنایع غذایی، دانشگاه شهید بهشتی.
روانفر ن، محمدزاده میلانی ج، رفتنی امیری ز. 1392. بررسی تاثیر آرد مالت جو بر بیاتی نان بربری، علوم و فناوری‌های نوین غذایی، 1 (2)، 15-22. 
ستاری م، افشاری ح، مینایی س. 1391. تاثیر بسته بندی با فیلمهای نانویی بر ویژگیهای مکانیکی نان، علوم غذایی و تغذیه، 9(3)، 73-88.
شفیعی م، یارمند م س، امام جمعه ز. 1395. بررسی اثر بسته بندی اتمسفر اصلاح شده بر روی ماندگاری نان های بربری و سنگک، علوم و صنایع غذایی، 50 (13)، 121-131.
نوروز ج، عزیزی م ح، حمیدی اصفهانی ز. 1396. تاثیر اتمسفر اصلاح شده و نوع بسته بندی در افزایش زمان ماندگاری نان تست، علوم و صنایع غذایی، 68 (14)، 319-329.
همتیان ع، قیافه داوودی م، طباطبایی ف، مرتضوی ع، کریمی م، رضوی ح، پورفرزاد ا، 1391. بررسی تاثیر نوع بسته بندی و اتمسفر اصلاح شده بر ویژگیهای نان بربری غنی شده با آرد کامل سویا، علوم و صنایع غذایی، 36 (9)، 77-85..
AACC 1999. Approved method of the AACC, American Association of Cereal Chemist, St, Paul, MN.
Avital Y, Mannheim CH and Miltz J, 1990. Effect of carbon dioxide atmosphere on staling and water relations in bread. Journal of Food Science. 55(2), 413-416.
Degirmencioglu N, Göcmen D, Inkaya AN, Aydi E, Guldas M, Gonenc S, 2011. Influence of modified atmosphere packaging and potassium sorbate on microbiological characteristics of sliced bread. Journal of Food Science and Technology. 48(2), 236-241.
Fernandez U, Vodovotz Y, Courtney P, Pascall MA, 2006. Extended shelf life of soy bread using modified atmosphere packaging. Journal of Food Protection. 69(3), 693-698.
Hasan SM, Naje SA, Abosalloum S, 2014. Shelf life extension of pita bread by modified atmosphere packing. Journal of Food and Dairy Sciences. 5(2), 55-62.
Hematian Sourki A, Ghiafeh Davoodi M, Tabatabaei Yazdi F, Mortazavi SA, Karimi M, Razavizadegan Jahromi SH and Pourfarzad A, 2010. Staling and quality of Iranian flat bread stored at modified atmosphere in different packaging. World Academy of Science, Engineering and Technology. 69, 390-395.
Knorr D and Tomlins RI, 1985. Effect of carbon dioxide modified atmosphere on the compressibility of stored baked goods. Journal of Food Science. 50, 1172-1176.
Leuschner R, O’Callaghan M, Arendt E, 1999. Moisture distribution and microbial quality of part baked breads as related to storage and rebaking conditions”. Journal of Food Science. 64(3), 543-546.
Nielsen PVR, 2000. Inhibition of fungal growth on bread by volatile components from spices and herbs, and the possible application in active packaging, with special emphasis on mustard oil. International Journal of Food Microbiology. 60, 219-229.
Ooraikul B, 2003. Modified atmosphere packaging (MAP), New York: CRC.
Piazaa L and Masi P, 1995. Moisture redistribution throughout the bread loaf during staling and its effect on mechanical properties. Cereal Chemistry. 72(3), 320-325.
Rasmussen, PH and Hansen A, 2000, Staling of wheat bread stored in modified atmosphere. LWT-Food Science and Technology. 34, 487-491.
Salminen A, Kala KL, Randell K, Hurme E, Linkot P, Ahvenainen R, 1996. The effect of ethanol and oxygen absorption on the shelf-life of packed sliced rye bread. Packaging Technology and Science. 9, 29-42.
Sivertsvik M, Rosnes JT and Bergslien H, 2002. Modified atmosphere packaging. Pp. 61-80. In: Ohlsson T and Bengtsson N (eds.). Minimal processing technologies in the food industry. New York: CRC.