دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، خرداد 1398 
تغییرات ارزش غذایی کرفس در طی مراحل آماده سازی و نگهداری بصورت منجمد

صفحه 99-111

ندا چنانی صالح؛ امیر حسین گلی؛ مریم حقیقی؛ جواد کرامت؛ لاله مهدی‌پور


پاستوریزه کردن شیر با حرارت انرژی القایی و ارزیابی خواص ارگانولپتیک آن

صفحه 125-140

سیمین حق نظری؛ مراد پاشا اسکندری نسب؛ سپهر مرادی؛ مصطفی معماریان