دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، تابستان 1398 
8. اثر فرایند زمستانه کردن بر ویژگی‌های چربی پوست مرغ

صفحه 109-119

محمد رزم پور؛ جمشید فرمانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری