دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، زمستان 1398 
1. بهبود ویژگی‌های ژلی آلبومین سفیده تخم مرغ با افزودن صمغ دانه ریحان

صفحه 1-12

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمد زادگان؛ سید احمد شهیدی؛ علی رشیدی نژاد


10. تأثیر غلظت‌های مختلف چیتوسان بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه زغال اخته (Cornus mass L.)

صفحه 139-152

مریم اسمعیلی؛ اصغر ابراهیم‌زاده؛ حمید حسن‌پور؛ محمد باقر حسن‌پور اقدم