دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، بهمن 1398 
بهبود ویژگی‌های ژلی آلبومین سفیده تخم مرغ با افزودن صمغ دانه ریحان

صفحه 1-12

سعید میرعرب رضی؛ علی معتمد زادگان؛ سید احمد شهیدی؛ علی رشیدی نژاد


تأثیر غلظت‌های مختلف چیتوسان بر عمر انبارداری و کیفیت پس از برداشت میوه زغال اخته (Cornus mass L.)

صفحه 139-152

مریم اسمعیلی؛ اصغر ابراهیم‌زاده؛ حمید حسن‌پور؛ محمد باقر حسن‌پور اقدم