تاثیر استفاده از شیره‌ خرما بر ویژگی‌های کیفی ماست بدون چربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده داروسازی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد ‌اسلامی، تهران، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: شیره­ی خرما در مقادیر خاص می­تواند جایگزین مناسبی برای چربی ماست باشد. هدف: استفاده از جایگزین­های چربی شیر در تولید فرآورده­های لبنی به منظور کاهش ابتلا به بیماری­های قلبی و کاهش میزان کالری دریافتی بسیار موردتوجه است. با این حال محصولات لبنی تولید شده از شیر کم چرب یا شیر بدون چربی دارای نقایصی در زمینه ویژگی­های بافتی و حسی هستند. در همین راستا، استفاده از جایگزین­های چربی به عنوان بهبوددهنده بافت و طعم در فرمولاسیون محصولات لبنی توسعه یافته است. شیره‌ خرما یکی از با ارزش‌ ترین فرآورده‌های ثانویه خرما می باشد که سرشار از قندهای طبیعی نظیر فروکتوز و گلوکز است.هدف از این پژوهش دستیابی به مقادیر بهینه شیره خرما در تولید ماست بدون چربی است. روش کار:در این پژوهش، 5 تیمار ماست در 3 تکرار از شیر کامل، شیر بدون چربی و افزودن شیره­ خرما با نسبت‌های 5، 10و 15 درصد حجمی به شیر بدون چربی تولید شد. تیمار­های تولیدشده‌ی ماست در طی 22 روز در دمای°C 1± 4 نگهداری شده و ویژگی‌‌های فیزیکیشیمیایی، حسی و بافتی(سختی، کشسانی، چسبندگی و پیوستگی) آن‌ها در روزهای اول، هشتم، پانزدهم و بیست و دوم انبارداری مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج: نتایج آزمون­های فیزیکیشیمیایی نشان داد که افزایش شیره‌ خرما در تیمار‌های ماست موجب کاهش در اسیدیته، ویسکوزیته و ظرفیت نگهداری آب و افزایش pH و آب‌اندازی شد (05/0P<). با افزایش مقدار شیره خرما در تیمارهای ماست، ویژگی­های حسی شامل ظاهر و رنگ، بافت و قوام و عطروطعم کاهش یافت(05/0P<). افزایش مقدار شیره خرما موجب کاهش در پارامترهای سختی، پیوستگی و چسبندگی و افزایش در پارامتر کشسانی در تیمارهای ماست دارای شیره خرما شد(05/0P<). نتیجه‌گیری نهایی: درمجموع، استفاده از 5 درصد حجمی شیره‌ خرما به‌جای چربی شیر در فرمولاسیون ماست، منجر به تولید بهترین تیمار ماست بدون چربی ازنظر ویژگی‌های فیزیکیشیمیایی، بافتی و حسی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using date molasses on the quality properties of set-type non-fat yoghurt

نویسندگان [English]

  • R Akbar 1
  • M Soltani 1
  • M Moslehi Shad 2
چکیده [English]

Introduction: Yoghurt is a well-known dairy product manufactured by fermentation of milk with lactic acid bacteria (LAB). Due to production of bioactive peptides by LAB during fermentation, yoghurt has higher biological activity than milk (Pessione and Cirrincione, 2016). Specifically, some peptides in yoghurt have antioxidant activities and are effective in inhibition of lipid peroxidation and removal of free radicals (Nielsen et al., 2017). Milk acidification induces the formation of continuous gel networks by incorporation of aggregated protein molecules and fat globules. The fat globules serve as structure modifiers and influence the rheological properties of the composite gels. Gel strength depends on fat globule size and the extent of their surface interactions with the gel network (Kirimlidou et al, 2017). The physical properties and microstructure profile of the gels are reflected onto texture and sensory properties of yoghurt (Öztürk et al. 2018). Development of more nutritious yoghurt is an ongoing topic in dairy science. Incorporation of technically-emulsified oil formulations rich in mono- and polyunsaturated fatty acids in yoghurt may help to increase its health benefits (Baba et al, 2018).
Reduction in consumption of dietary animal fat has been recommended by nutritionists due to the proven relationship between fat consumption and heart diseases. In this context, consumption of low or nonfat dairy products has increased because of recognition of their health benefits (Kucukoner and Haque 2003). Consumer trends have shown that consumption of healthful food supports healthy lifestyles and reduces the risk of disease (Asioli et al., 2017). These changes in consumer demand have driven the food industry to develop functional foods with health-beneficial effects (Vecchio et al., 2016). Low-calorie or low-fat dairy products have been available in EU or USA markets for a long time and their consumption have been increasing (Kucukoner and Haque 2003). Milk fat has an important role in the texture, flavour and colour development of dairy products. Fat reduction can cause some defects such as lack of flavour, weak body and poor texture (Haque and Ji 2003). Although the manufacture of low- or nonfat dairy products has been possible for many years, the use of fat replacers in the manufacture of dairy products is still novel. Fat replacers, which decrease the calorific value of food, can be used to solve some physical and organoleptic problems originating from low-fat levels in the final products. Fat replacers consist of mixtures of lipid originated fat substitutes, protein or carbohydrate originated fat mimetic or their combinations (Huyghebaert et al. 1996).
 Using fat replacers as improver of texture and flavor have developed in the formulation of dairy products. Date molasses is one of the most valuable secondary products of the date that rich in natural sugars such as fructose and glucose. This product contains significant amount of iron which can increase red blood cells and reduce the risk of anemia. In this context, the aim of this study was to investigate the effect of using different rates of date molasses as a fat replacer on the physicochemical, texture and sensory properties of yoghurt manufactured from non-fat milk.
Material and methods: In this research, two yoghurt samples were manufactured from whole milk (3%) and skim milk (<0.1%) as control samples and three yoghurt samples were manufactured with addition of date molasses in different concentrations of of 5, 10 and 15 % (w/w) to non-fat milk. All yoghurt samples were manufactured in three replicates. Skim milk powder (2% w/v) was added to all treatments in order to increasing the total solid of final product. The mixtures were then pasteurized at 90°C for 5 min and cooled to 43 ± 1°C, inoculated with 3% of starter culture (w/v), dispersed into plastic cups (200 ml), and incubated at 42± 1°C until pH 4.6. Following incubation, Yoghurt samples were stored in refrigerator (4±1°C) for 22 days and their physicochemical, texture and sensory properties were evaluated at 1st, 8th, 15th and 22th day of storage.
Results and discussion: Physicochemical analysis showed that increasing the rate of date molasses in yoghurt samples caused to decrease in acidity, viscosity and water holding capacity and increase in pH and syneresis (P<0.05). The yoghurt samples manufactured from different rates of date molasses had higher pH and syneresis and lower acidity, water holding capacity and viscosity compared with yoghurt samples manufacture from full-fat milk (P<0.05). On the other hand, with increasing the rate of date molasses in yoghurt samples, sensory properties including appearance and colour, texture and consistency and odour and falvour decreased (P<0.05). Increasing the amount of date molasses caused to decrease in hardness, cohesiveness and adhesiveness and increase in springiness of yoghurt samples (P<0.05). Results of fat, protein and dry matter analysis on the first day of storage in the yoghurt treatments indicated that, as expected, an increase in date molasses in the yogurt treatments resulted in increase in the dry matter. On the other hand, protein content in yoghurt treatments decreased with increasing the rate of date molasses. Also, according to the rate of milk fat used, control full-fat yoghurt had the highest fat content among the treatments.
 In terms of sensory properties, with increasing the date molasses, total sensory desirability of yoghurt samples decreased. In this context, the yoghurt containing 5% (w/w) of date molasses received the highest acceptability compared with other samples manufactured using date molasses. Moreover, increasing the rates of date molasses in the manufacture of non-fat yoghurt samples caused to decrease in hardness, cohesiveness and adhesiveness and increase in springiness values of them (P<0.05).
Conclusion: In this study, the effect of using different rates of date molasses on different quality characteristics of yoghurt manufactured from non-fat milk during 22 days of storage was evaluated. The results of different analysis showed that date molasses can be used in certain quantities in the manufacture of non-fat yoghurt. In conclusion, using 5% (w/w) of date molasses instead of milk fat led to the best result in manufacture of non-fat yoghurt in terms of physicochemical, texture and sensory properties. Analysis of texture characteristics is considered as a useful procedure for assessing the hardness, adhesiveness, cohesiveness and springiness in yoghurt. The results of texture analysis showed that increasing the date molasses rates in date molasses-enriched yoghurt samples resulted in increase in springiness and decrease in hardness, cohesiveness and adhesiveness.

بهنیا آ، کاراژیان ح، نیازمند ر و محمدی نافچی ع، 1393. تاثیر صمغ دانه شاهی بر خواص رئولوژیکی و بافتی ماست کم­چرب، نشریه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، جلد دوم، شماره 3، صفحه های 255 تا 266.
راعی پ، پیغمبردوست ه، آزادمرددمیرچی ص و اولادغفاری ع، 1395. تاثیر جایگزینی شیره خرما با شکر بر خواص کیفی کیک اسفنجی،  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، جلد یازدهم، شماره 1، 94-87.
رفتنی امیری ز، محمودی م و علیمی م، 1392. تاثیر مالتودکسترین به عنوان جایگزین چربی بر روی کیفیت ماست بدون چربی، پژوهش های صنایع غذایی ، جلد بیست و سوم، شماره 1، 142-133.
سخاوتی زاده  س و صادق زاده فر ش، 1392. تاثیر صمغ گوار به عنوان جایگزین چربی بر برخی خصوصیات شیمیایی و حسی ماست کم چرب، نوآوری در علوم و فناوری غذایی، دوره 5، شماره 2،ص38-29.
مشگی م، محمدی خ، توتونچی س و فراهانیان ز، 1388. تولید ماست بدون چربی به هم نزده با استفاده از نشاسته ذرت و ژلاتین، مجله علوم غذایی و تغذیه، سال هفتم،شماره 3.
Abdel-Hamid M, Romeih E, Huang Z, Enomoto T, Huang L and Li L, 2020. Bioactive properties of probiotic set-yogurt supplemented with Siraitia grosvenorii fruit extract. Food chemistry 303: 125400.
Akgun A, Yazici F and Gulec HA, 2016. Effect of reduced fat content on the physicochemical and microbiological properties of buffalo milk yoghurt. LWT- Food Science and Technology 74: 521–527.
Alkadaman, E, Khattar M, Haddad T and Toufeili I, 2002. Estimation of shelf life of concentration yoghurt by monitoring selected microbiological and physicochemical changes during storage. Lebensm-Wiss. U- Technol 36(4): 407-414.
AOAC, 1990. Official methods of analysis. Association of official analytical chemists, 15thed. University of Alabama. Washington DC.
Asioli, D, Aschemann-Witzel J, Caputo V, Vecchio R, Annunziata A, Næs T and Varela P, 2017. Making sense of the “clean label” trends: A review of consumer food choice behavior and discussion of industry implications. Food Research. International 99:58–71.
Axelsson L, 2004. Lactic Acid Bacteria Classification and Physiology. P 1-67. In: S. Salminen, A. von Wright and A.C. Ouwehand (eds), Lactic Acid Bacteria Microbiology and Functional Aspects. 3rd Edition. Marcel Dekker Inc, New York.
Baba WN, Jan K, Punoo HA, Wani TA, Dar MM and Masoodi FA, 2018. Techno-functional properties of yoghurts fortified with walnut and flaxseed oil emulsions in guar gum. LWT - Food Science and Technology 92, 242–249.
Bakirci I and Kavaz A, 2008. An investigation of some properties of banana yogurts made with commercial ABT-2 starter culture during storage. International Journal of Dairy Technology 61(3): 270-276.
Brennan CS and Tudorica CM, 2008. Carbohydrate-based fat replacers in the modification of the rheological. Textural and sensory quality of yoghurt: comparative study of the utilisation of barley beta-glucan. Guar gum and inulin. International Journal of Food Science and Technology 43:824-833.
Crehan CM, Hughes E, Troy DJ and Buckley DJ, 2000. Effects of fatleveland maltodextrin on the functional properties of frankfurters formulated with 5, 12 and 30% fat. Meat Science 55(4):463-469.
Domagała J, Sady M, Greg T and Bonczar G,2006. Rheological properties and texture of yoghurts when oat- maltodextrin is used as a fat substitute. International Journal of Food Properties 9(1): 1–11.
Do Espírito Santo A, Perego P, Converti A and Oliveira M, 2012. Influence of milk type and addition of passion fruit peel powder on fermentation kinetics, texture profile and bacterial viability in probiotic yoghurts. LWT- Food Science and Technology 47(2): 393–399.
Dai S, Corke H and Shah NP,2016. Utilization of konjac glucomannan as a fat replacer in low-fat and skimmed yogurt. Journal of dairy science 99(9):7063-74.
Guven M, Yasar K, Karaca OB and Hayaloglu AA, 2005. The effect of inulin as a fat replacer on the quality of set-type low-fat yogurt manufacture. International Journal of Dairy Technology 58(3):180-184.
Haque ZU and Ji T, 2003. Cheddar whey processing andsource: II. Effect on non-fat ice cream and yoghurt. International Journal of FoodScience &Technology 38:463-73.
Harte F, Luedeck L, Swanson B and Barbosa-Canovas GV, 2003. Low fat set yogurt made from milk subjected to combination of high hydrostatic pressure and thermal processing. Journal of Dairy Science 86(4):1074-1089.
Huyghebaert A, Dewettinck K and de Greyt W ,1996. Fat replacers. In Fat Replacers-Ripening and Quality of Cheese. Brussels: International Dairy Federation. IDF Bulletin 317: 1996, pp 10–15.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran. 2006. Cheese and its produce. pH and pH determination. National Standard No: 2852. First edition.
Institute of Standard and Industrial Research of Iran. 2008. Yogurt Characteristics and Test Method (Revision). National Iranian Standard No. 695
Istikhar H, Attigur R and Atikinson N,2009. School of Science and Technology .University of Teesside, Middlesborough. United Kingdom. Pakistan Journal of Nutrition 8(1):9-12.
James PT, 2004. Obesity: The worldwide epidemic. Clinics in Dermatology 22(4):276-280.
Karaca O, Saydam I and Guven M, 2011. Physicochemical, mineral and sensory properties ofset-type yoghurts produced by addition of grape, mulberry and carob molasses (Pekmez) at different ratios.  International Journal of Dairy Technology 65(1):11-117.
Kirimlidou M, Matsakidou A, Scholten E and Nikiforidis CV, 2017. Composite gels structured by a gelatin protein matrix filled with oil bodies. Food Structure 14, 46-51.
Kumar P and Mishra HN, 2004. Mango soy fortified set yoghurt: effect of stabilizer addition on physicochemical, sensory and textural properties. Food Chemistry 87(4):501-507.
Kiros E, Seifu E, Bultosa G and Solomon WK, 2016. Effect of carrot juice and stabilizer on the physicochemical and microbiological properties of yoghurt. LWT-Food Science and Technology69, 191-196.
Kucukoner E and Haque ZU, 2003. Liyofilize edilmis protein kaynakli yag ikame maddelerinin Edam peynirinin tekstur ve olgunlasmasina etkisi. Gida 28 227–233
Marshall TR, 2005. Standard methods for the examination of dairy products. American public health association. Washington, DC. 450p.
Mantzouridou F, Naziri E, Kyriakidou A, Paraskevopoulou A, Tsimidou M, Kiosseoglou V, 2019 . Oil bodies from dry maize germ as an effective replacer of cow milk fat globules in yogurt-like product formulation. Food science and technology 1(105):48-56.
Meilgaard M, Civille G, Carr V,1999. Sensory Evaluation Techniques. 3rd Edition. CRC Press; USA.
Motamedzadegan A, Shahidi A, Hosseiniparvar H and Ebdali S, 2015. Effect of gelatin on the functional properties of lipid-buckled yogurt. Iranian Journal of Food Sciences and Technology 12(47):221-230.
Mousavi M, Heshmati A, Garmakhany A, Vahidinia A and Taheri M, 2019. Texture and sensory characterization of functional yogurt supplemented with flaxseed during cold storage. food Science and Nutritions 7:907-917.
Nielsen SD, Beverly RL, Qu Y and Dallas DC, 2017. Milk bioactive peptide database: A comprehensive database of milk protein-derived bioactive peptides and novel visualization. Food Chemistry. 232:673–682.
Nikoofar E, Hojjatoleslami M, Shariaty MA,2013. Surveying the effect of quince seed mucilage as a fat replacer on texture and physicochemical properties of semi fat set yoghurt. Int. J. Farm. Alli. Sci 2(20):861-5.
Öztürk  B and Oner MD, 1999. Production and evaluation of yogurt with concentrated grape juice. Journal of Food Sience 57:357-360.
Öztürk HI, Aydın S, Sözeri D, Demirci T, Sert D and Akın N, 2018. Fortification of set-type yoghurts with Elaeagnus angustifolia L. flours: Effects on physicochemical, textural, and microstructural characteristics. LWT - Food Science and Technology 90, 620–626.
Pan LH, Liu F, Luo SZ and Luo J P, 2019. Pomegranate juice powder as sugar replacer enhanced quality and function of set yogurts: Structure, rheological property, antioxidant activity and in vitro bioaccessibility. LWT 115: 108479.
Paseephol T, Small DM and Sherkat F, 2008. Rheology and texture of set yogurt as affected by inulin addition. Journal of Texture Studies 39(2008):617-34.
Pessione E and Cirrincione S, 2016. Bioactive molecules released in food by lactic acid bacteria: encrypted peptides and biogenic amines. Front. Microbiol 7:876.
Rezaei R, Khomeiri M, Kashaninezhad M and Aalami M, 2011. Effects of guar gum and Arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behavior characteristics of frozen yoghurt. International Journal of Dairy Technology 64(4): 563-568.
Rinaldoni AN, 2012. Campderros ME, Perez-Padilla ME, Perez-Padilla A. Physico-chemical and sensory properties of yogurt from ultra-filtered soy milk concentrate added with inulin. LWT - Food Science and Technology 45(2):142-47.
Sahan N, Yasar K and Hayaloglu AA, 2006. Physical, chemical and flavor quality of non-fat yogurt as affected by a β-glucanhydrocolloidal composite during storage. Food Hydrocolloids 22(7): 1291-1297.
Salvador A and Fiszman S, 2004. Textural and sensory characteristics of whole and skimmed flavored set- type yogurt during long storage. Journal of Dairy Science 87(12): 4033–4041. ظaal and flavor quality of A. A.
 Sandoval-Castilla O, Lobato-Calleros C, Aguirre-Mandujano E and Vernon-Carter, J. 2004. Microstructure and texture of yogurt as influenced by fat replacers. International dairy journal14 (2):151-59.
 Sodini I, Lucas A, Oliveira MN, Remeuf F and Corrieu G, 2002. Effect of milk base and starter culture on acidification, texture, and probiotic cell counts in fermented milk processing. Journal of Dairy Science 85(10):2479-488.
Supavititpatana P, Indrarini Wirjantoro T, Apichartsrangkoon A and Raviyan P, 2008. Addition of gelatin enhanced gelatin of corn milk yogurt. Food Chemistry 106(1):211-216.
Tunick M, 2000. Rheology of Dairy Foods that Gel, Stretch, and Fracture1. Journal of Dairy Science 83(8):1892–1898.
Zare F, Boye JI, Orsat V, Champagne C and Simpson BK, 2011. Microbial, physical and sensory properties of yogurt supplemented with lentil flour. Food Research International 44(8):2482-2488.
Vecchio R, Van Loo E J and Annunziata, 2016. Consumers’ willingness to pay for conventional, organic and functional yogurt: evidence from experimental auctions. International Journal of Consumer Studies 40:368–378.