اثر تغییر دمای خشک‌کردن همرفتی بر کاهش مصرف انرژی و حفظ کیفیت ورقه‌های سیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیو‌سیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: اخیراً مصرف سیر­خشک به صورت ورقه­های خشک­شده یا پودر افزایش پیدا کرده است. هدف: در این تحقیق شرایط مختلف خشک­شدن ورقه­های سیر و رسیدن به کیفیت مطلوب از طریق شبیه­سازی فرآیند خشک­شدن بررسی شد. روش کار: ابتدا معادلات انتقال جرم و گرما در طول خشک­شدن همرفتی سیر روی هندسه سه بعدی ورقه­های سیر به روش اجزاء محدود به صورت هم­زمان حل شدند. سپس شبیه­ساز توسعه­یافته به صورت تجربی در شرایط مختلف اعتبار­سنجی شد. هم­زمان خواص مهندسی و کیفی ورقه­های سیر مانند ضریب نفوذ موثر رطوبت، دانسیته ظاهری و تغییرات رنگ نمونه­ها مطالعه شد. در نهایت با استفاده از شبیه­ساز، موضوع کاهش انرژی مصرفی از طریق کاهش زمان کل فرآیند به همراه حفظ کیفیت ظاهری محصول، بر پایه اطلاعات خروجی از شبیه­ساز از طریق به کارگیری دمای متغیر هوای گرم در طی فرآیند و در ضخامت­های مختلف بررسی شد. نتایج: شبیه­ساز توسعه­یافته با دقت بالایی توانست تغییرات نسبت رطوبت را در دماهای مختلف هوای گرم و ضخامت­های متفاوت سیر پیش­بینی کند. تغییر دمای هوای گرم و ضخامت نمونه­ها تغییرات رنگ نهایی ورقه­های سیر را تحت تاثیر قرار ­دادند؛ بطوری­که کمترین تغییر رنگ کلی نمونه­ها در دمای 50 درجه سلسیوس و در ضخامت 2 میلی­متری ورقه­های سیر حاصل شد. با استفاده از نرم­افزار توسعه­داده شده، اعمال شرایط متغیر در دمای هوای گرم مورد استفاده با حفظ خواص رنگی محصول، توانست مدت زمان انجام فرآیند را کاهش و به تبع آن راندمان عملیات خشک­کنی را افزایش دهد. نتیجه­گیری نهایی: برای دستیابی به محصول خشک با کیفیت بالا و رنگ شفاف­تر و نیز کاهش انرژی مصرفی از طریق کاهش زمان خشک­شدن، باید از ورقه­هایی با ضخامت کمتر و هوای گرمی با دمای متغیر در طول فرآیند بر اساس الگوی خروجی مدل توسعه­یافته استفاده شود. شبیه­ساز توسعه­داده شده می­تواند با دقت بالایی موارد مذکور را پیش­بینی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the drying air temperature variation on the energy consumption and quality preservation of garlic slices

نویسندگان [English]

  • H Nalbandi
  • SS Seidlou
چکیده [English]

Introduction: Garlic "Allium Sativum L." is a relatively perishable product. Approximately 30% of this product is lost annually in the post-harvest stages due to the lack of suitable storage and convenient transportation facilities. It is rich in medicinal and food nutrition and is widely cultivated throughout the world, including Iran. Recently, dried garlic has been used as one of the ingredients and additives of cooked and semi-finished foods such as sauces and soups. Changing the pattern of consumption from the fresh garlic to the dried one has increased the demand for this product. Understanding the moisture and heat transfer mechanism during the drying is crucial to enhance the quality and reduce energy consumption. The quality changes of a dried product are functions of drying condition as like; drying air temperature, drying time, and the warmth of the product surface. By applying higher drying air temperature, shorter drying time and also in parallel with it, slightly lower energy consumption is achievable; however, it will result in higher quality changes. The objective of this study was developing a simulator for drying with variable air temperature to reduce the drying time and lowering energy consumption as well as maintaining the dried product quality at its highest possible level. 
Materials and methods: In the present study, the mathematical equations of mass and heat transfer during convection drying of garlic have been developed. The following assumptions were used to develop the mathematical model; 3-D transfer of heat and moisture is accrued; the air distribution is uniform inside the dryer; the distribution of initial moisture and temperature throughout the material is uniform; the product shrinkage is negligible during the drying process; heat transfer to the product through radiation is negligible and conductive heat transfer between trays and product was not included. Third type boundary condition was applied to all air-product interfaces and the equations were solved on three-dimensional geometry of garlic slices simultaneously with the Finite Element Method (FEM) using COMSOL MULTIPHYSICS 3.5 software under different drying air temperature. The temperature and moisture profiles were estimated in a garlic slice by the developed simulator. Mesh independence study was performed to establish an optimal mesh density that gives a solution with acceptable accuracy and four meshes, each containing 1430, 3364, 4362 and 12977 elements were used. The results indicated that mesh independence of numerical solution was obtained when the number of elements was above 4362. The developed simulator was validated by experimental study under different drying temperature conditions; 50, 60 and 70 °C; and different thicknesses of the samples; 2, 3 and 4 mm. At the same time, the engineering and qualitative properties associated with thermal processing of garlic slices were studied, such as the effective moisture diffusivity, apparent density and dry material density, and color changes of the samples. Eventually, by using the simulator, the issue of reducing energy consumption by reducing the total time of the drying along with preserving the apparent quality of the product was examined based on the output data from the simulator through the use of the variable temperature of hot air during the process and in different thicknesses. 
Results and discussion: The developed simulator was able to accurately predict changes in the moisture ratio at different temperatures of the hot air and the different thicknesses of the garlic product. The average error in estimating the moisture content at the hot air temperature of 50, 60 and 70 °C was 11%, 6%, and 34%, respectively. Based on the experimental results, the change in hot air temperature and samples thickness did not have a significant effect on the apparent density but affected the final color of garlic slices. The surface temperature of samples had a significant influence on the quality of the dried product; furthermore, the minimum and maximum changes in the color of the samples were observed when the surface temperature of slices was 50°C and 70°C, respectively. The use of drying air at 50 °C and 2 mm thick slices maintains the lightness of the samples and prevents the color changes of the samples during drying.
 However, the use of hot air at a lower temperature can prolong the drying time. Accordingly, by the developed simulator using the drying air with variable temperature for drying garlic slices was evaluated and the predicted surface temperature of sample was monitored during the drying process with the air temperature of 70°C and by the time that the surface temperature of sample was increased and reached 50°C, the hot air temperature was reduced and the drying process lasted from 30 minutes, with drying air at 50 °C. Despite the use of hot air with variable temperature, no noticeable changes were observed during drying compared to drying with an air temperature of 70 °C and drying time was prolonged only 3 minutes. At the same time, during the 25% of the total drying time the drying air with 20 °C lower than the usual has been used, which will reduce energy consumption. The results showed that by using this method, it is possible to dry the garlic slices in a shorter time. Also, by restricting the temperature rise of the product in the final stages of the process, the color change of the samples is prevented. On the other hand, due to the use of the variable temperature of the drying air, the drying time decreased about 43 minutes as compere with the drying of the sample with the air temperature of 50 °C, which had a significant effect on reducing energy consumption. Similar results were obtained in drying garlic slices with a thickness of 3 mm.
  Conclusion: To achieve a high-quality dry product, more transparent color and reduced energy consumption by reducing the drying time, it was necessary to use slices with lower thickness and hot air with variable temperature during the process based on the developed output-model. The proper time to change the air temperature during the drying process was determined. The developed simulator can predict the items mentioned above, with high precision.
 

دلوی م و همدمی ن، 1389. مدل­سازی عددی انتقال حرارت در پنیر سفید فراپالایش شده. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی،20(2)، 45-60.
رستمی­باروجی ر، سیدلو ص و دهقان­نیا ج، 1396. شبیه­سازی عددی فرآیندهای انتقال رطوبت و گرما در خشک­کردن همرفتی هویج پیش­تیمار شده با امواج اولتراسوند و مایکروویو. نشریه ماشین­های کشاورزی، 7(1)، 97-113.
سیدلو ص، 1388. مطالعه عددی و تجربی فرآیندهای مرتبط با خشک­کردن سیب با استفاده از خشک­کن­های همرفتی. رساله دکتری. دانشگاه تبریز.
کریمی ف، دهقان­نیا ج، قنبر­زاده ب و رفیعی ش، 1391، مدل­سازی خشک­کردن لایه نازک موز و بهینه­سازی فرآیند توسط شبکه عصبی مصنوعی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 22(3)، 347-360.
AOAC, 1990. Official method of analysis. Association of Official Analytical Chemists (No. 934.06), Arlington, VA.
Aversa M, Curcio S, Calabro V and Iorio G, 2007. An analysis of the transport phenomena occurring during food drying process. Journal of Food Engineering 78: 922-932.
Bialobrzewski I, 2006. Simultaneous heat and mass transfer in shrinkable apple slab during drying. Drying Technology 24: 551-559.
Bialobrzewski I, Zielinska M, Mujumdar AS and Markowski M, 2008. Heat and mass transfer during drying of a bed of shrinking particles-simulation for carrot cubes dried in a spout-fluidized-bed drier. International Journal of Heat and Mass Transfer 51: 4704-4716.
Brewester JL, 1997. Onions and Garlic. In: H.C. Wine (eds). The physiology of vegetable crops. CAB International, Cambridge. UK.
Chakraverty A and Poul SR, 2001.Postharvest technology: cereals, pulses and vegetables. Science Publishers, Inc. India. pp: 183-188.
Chua KJ, Chou SK, Hawlader MNS, Mujumdar AS and Ho JC, 2002. Modeling the moisture and temperature distribution within an agricultural product undergoing time-varying drying schems. Biosystems Engineering 81 (1): 99 – 111.
Crank j, 1975.The mathematics of Diffusion.2 nd ed. Clarendon Press, Oxford.
Cui ZW, XU SY and Sun DW, 2003. Dehydration of garlic slices by combined Microwave-Vacuum and Air Drying. Drying Technology 21 (7): 1173-1184.
Demir V, Gunhan T, Yagcioglu AK and Degirmencioglu A, 2004. Mathematical modeling and the determination of some quality parameters of air-dried bay leaves. Biosystems Engineering 88(3): 325-335.
Hamdami N, Monteau J-Y and Le Bail A, 2006. Moisture diffusivity and water activity of part-baked bread at above sub-freezing temperatures. International Journal of Food Engineering 14: 259-268.
Hardrich B, Boudhrioua N, Kechaoa N, 2008. Drying of Tunisian sardine (Sardinella aurita) experimental study and three-dimensional transfer modeling of drying kinetics. Journal of Food Engineering 84: 92-100. 
Hussain MM and Dinner J, 2003. Two–dimensional heat and mass transfer subjected to drying: A finite – difference approach. International Journal of Heat and Mass Transfer 46: 4033–4039.
Karim MA and Hawlader MNA, 2005. Drying characteristics of banana: Theoretical modeling and experimental validation. Journal of Food Engineering 70: 35-45.
Mihoubi D and Bellagi A, 2008. Two-dimensional heat and mass transfer during drying of deformable media.Applied Mathematical Modelling 32: 303-314.
Nilnont W, Thepa S, Janjai S, Kasayapanand N, Thamrongmas C and Bala BK, 2012. Finite element simulation for coffee (Coffea arabica) drying. Food and Bioproducts Processing 90: 341-350.
Ozisik MN, 1985. Heat transfer, a basic approach. McGraw- Hill Book Company.
Pezzutti A and Crapiste GH, 1997. Sorptional Equilibrium and Drying Characteristics of Garlic. Journal of Food Engineering 31: 113-123.
Rao MA and Rizvi SSH, 1986. Engineering properties of food. Marcel Dekker, Inc.
Ratti C, Araya-Farias M, Mendez-Lagunas L and Makhlouf J, 2007. Drying of Garlic (Allium Sativum) and Its Effect on Allicin Reterntion. Drying Technology 25)2(: 349-356.
Seiiedlou S, Ghasemzadeh HR, Hamdami N, Talati F and Moghaddam M, 2010. Convective drying of apple: Mathematical modeling and determination of some quality parameters. International Journal of Agriculture and Biology 12: 171-178.
Sharma GP, Prasad S and Chahar VK, 2009. Moisture transport in garlic cloves undergoing microwave-convective drying. Food and bioproducts processing 87: 11–16.
Srikiatden J and Roberts JS, 2008. Predicting moisture profiles in potato and carrot during convective hot air drying using isothermally measured effective diffusivity. Journal of Food Engineering 84: 516-525.