تاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز بر خصوصیات پایداری، گرما وزن سنجی و رئولوژیکی سس سفید کم کالری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی ، واحد کازرون ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون ، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

10.22034/fr.2021.38951.1729

چکیده

زمینه مطالعاتی: استفاده از جایگزین‌های چربی در سس سفید نقش مؤثری در تولید یک محصول کم‌کالری ایفا خواهد نمود. جایگزین‌های چربی به طور عمده بر پایه کربوهیدرات و پروتئین هستند. آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی یک آنزیم از گروه ترانسفرازها بوده، که به صورت گسترده به منظور اصلاح ویژگی‌های عملکردی پروتئین‌ها در مواد غذایی مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف: از این پژوهش بررسی سطوح مختلف آنزیم ترانس گلوتامیناز بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و گرما وزن‌سنجی سس سفید کم-کالری می‌باشد. روش کار: برای این منظور هفت تیمار مختلف با مقادیر متفاوت چربی (0، 25، 50/37 و 50 گرم) و آنزیم (ppm 100 و 200) تولید شد. تمامی آزمون‌ها در 3 تکرار انجام شد. برای مقایسه میانگین تیمارها از آزمون دانکن در سطح احتمال 5% استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار GraphPad Prism 5.0 انجام گرفت. نتایج: حداقل و حداکثر مقدار ویسکوزیته در تیمارهای حاوی ppm 200 و 100 آنزیم با 50/37 گرم چربی مشاهده شد. بیشترین مقدار پایداری حرارتی (10/95 درصد) و فیزیکی (91/95 درصد) در تیمارهای حاوی ppm 200 آنزیم با 50/37 و 00/0 گرم چربی ایجاد شد. تیمار حاوی ppm 200 آنزیم با 50/37 گرم چربی دارای کمترین مقدار (28/64 درصد) آب آزاد بود. حداکثر مقدار تنش برشی (pa30/166) در تیمار حاوی ppm 100 آنزیم با 50/37 گرم چربی مشاهده شد. نتیجه گیری نهایی: این پژوهش نشان داد که آنزیم ترانس گلوتامیناز میکروبی، دارای پتانسیل بالایی برای استفاده در فرمولاسیون سس سفید کم کالری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Transglutaminase Enzyme on the stability, thermogravimetry and rheological properties of low calorie white sauce

نویسندگان [English]

  • sajad negahdari 1
  • Sedigheh Yazdanpanah 2
1 Department of Food Science and Technology,Kazerun branch, Islamic Azad University,Kazerun, Iran.
2 Department of food science and technology of islsmic azad university , kazeroon branch
چکیده [English]

Introduction: There are numerous concerns regarding dietary fat as an additional source of calories, saturated fatty acids, cholesterol, and the association between fat and incidence of cardiovascular disease, cancer and obesity. According lyconsumers tend to use low-calorie and low- fat products such as mayonnaise, yogurt, and egg-free products, while the quality of these products has not changed and is similar to that of high-fat products. Therefore, in case of reduce fat percentage, it is necessary to use compounds that are capable of simulating fat properties. The use of fat substitutes in white sauce will play an important role in producing a high-calorie product. Fat alternatives are mainly based on carbohydrate and protein. Proteins are ideal compounds for simulating fat properties in foods. The transglutaminase enzyme, a protein with a molecular weight of 37, 368 Daltons, contains 331 amino acids that are classified in the group of transferase enzymes (EC 2.3.3.13). It is used to modify the functional properties of proteins in various foods. The function of this enzyme is to bind glutamine amino acid from one protein and lysine amino acid from another protein without adverse effect on biological access of lysine and nutritional value of consequently protein. Purpose: Due to the unique use of transglutaminase enzyme in improving the quality of products, the aim of this study is to evaluate the effect of this enzyme on the production of low fat white sauce and evaluation of physical (thermal and physical stability), rheological (viscosity and shear stress) properties and thermal gravimeteric analysis (free and bonded water) are the product.
Material and methods: To make the sauces, first the flour was poured into the mixer with milkand after complete mixing (45 s) of microbial transglutaminase enzyme with activity 80 units/g was added gradually into the mixer and it was stirred well (one minute), then the butter was added to the mixture and stirring continued for 5 minutes and after emulsion formation and proper texture, the sauce samples were filled in glass containers. In the used treatments, the percentage of fat removal was equal to replacement percentage of milk and flour.The amount of fat reduction was calculated based on the amount of added butter. For this purpose, seven different treatments were produced with different amounts of fat (0, 25, 37.50 and 50 g) and enzyme (100 and 200 ppm). All tests were performed in 3 replications. Duncan test at 5% level was used to compare the mean of treatments. Data were analyzed using GraphPad Prism 5.0 software.
Results and discussion: Minimum and maximum viscosity values were observed in treatments containing 100 and 200 ppm enzymes with 37.50 g fat. High concentrations of transglutaminase enzyme increase the degree of polymerization and and eventually the viscosity increase, compared to the control sample. In this case, the viscosity can increase up to 100 times. The maximum amount of shear stress (166.30 pa) was observed in the treatment containing 100 ppm enzyme with 37.50 g fat. The presence of the transglutaminase enzyme produces polymers with high molecular weightof protein monomers without altering their chemical properties, as a result, the viscosity increases. Reducing the amount of fat in the formulation reduces the shear stress in the final product. The reason for this decrease is attributable to decrease in the viscosity of the product with decrease in fat percentage. By increasing contact level of oil drop, the force of friction between the particles increases, which affects the viscosity. The highest amount of thermal stability (95.10%) and physical stability (95.91%) was obtained in treatments containing 200 ppm enzyme with 37.50 and 0.00 g fat. In thermal and physical stability, cause of increasing percentage of stability in all treatments compared to the control treatment can be attributed to the effect of the transglutaminase enzyme (Protein compound) in cross-linking between protein molecules and creating a coherent network lattice and increased friction that is prevent of phases separation. According to Stoke's law, with increasing viscosity ofcontinuous phase, speed of phase separation will be slower and the emulsion more stable, if the viscosity decreases, the particles move more and leaking water increases. The mechanism of the effect of transglutaminase enzyme on proteins is polymerization, which has led to changes in the hydrophobic molecules of the proteins. Therefore it effects on the functional properties of the enzyme, the solubility effect, gel formation, emulsification, foaming, viscosity and water holding capacity. The treatment containing 200 ppm enzyme with 37.50 g fat had the lowest amount (64.28%) free water. Treatment with 25 g fat containing 100 ppm transglutaminase enzyme had the highest amount of free water. Adding transglutaminase enzyme to foods increases the gel strengthandat the same time, the pores become smaller and texture become denser. More free water is trapped in the gel- like network. Like free water for each treatment, bonded water is reported. But in the 100 and 200 ppm treatments with 37.50 g fat and the 100 and 200 ppm treatments with the lowest fat content, the water content of the bonded water was significantly reduced. Compared to the control treatment, the bonded water decreased significantly. By reducing fat and increasing protein, the protein network is denser and able to bind more water in a given volume.
Conclusion:This study showed that, according to the microbial transglutaminase enzyme has plant origin, it has great potential for practical uses in industryand it can be suggested to sauce manufacturers, especially in the production of mixtures whose fat is reduced, such as formulation of low-calorie white sauce, with maintaining the desired properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transglutaminase enzyme
  • White sauce
  • Low calorie
اردلان ب، پوراحمد ر و مهدوی عادلی ح، 1396. اثر آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ لوبیای لوکاست بر ویژگیهای فیزیکی­شیمیایی و حسی بستنی سنتی زعفرانی. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 27(1)، 13-26.
برین و و روفه گری نژاد ل، 1399،  بهینه­سازی تولید دوغ حاوی آنزیم ترانس گلوتامیناز با استفاده از کازئینات سدیم. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 30(1)، 1-4.
پورابراهیم ن، شریفی ا، ملکی م و دیواندری ن، 1399. اثر دما و هیدروکلوئیدهای زانتان و گوار بر ویژگی­های رئولوژیکی سس سالسا. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 30(3)، 77-86.
Amatayakul T, Sherkat F and Shah NP, 2006. Physical characteristics of set yoghurt made with altered casein to whey protein ratios and EPS-producing starter cultures at 9 and 14% total solids. Food Hydrocolloid 20: 314-324.
Ando H, Adachi M, Umeda K, Matsuura A, Nonaka M and Uchio R, 1989. Purification and characteristics of a novel transglutaminase derived from microorganisms. Agricultural and Biological Chemistry 53(10): 2613-2617.
Arrese EL, Sorgentini DA, Wagner JR and Anon MC, 1991. Electrophoretic, solubility and functional properties of commercial soy protein isolates. Journal of Agricultural and Food Chemistry 39(6): 1029-1032.
Bonisch MP, Huss M, Weitl K and Kulozik U, 2007. Transglutaminase cross-linking of milk proteins and impact on yoghurt gel properties. International Dairy Journal 17(11): 1360-1371.
Borwankar RP, Frye LA, Blaurock AE and Sasevich FJ, 1992. Rheological characterization of melting of margarines and tablespreads. Journal of Food Engineering 16(1): 2. 55-74.
Camolezi Gaspar AL and Goes-Favoni SP, 2015 Action of microbial transglutaminase (MTGase) in the modification of food proteins. Food Chemistry 171: 315-322.
Fadaei Noghani V, Mofidi A and Zarei M, 2014. Effect of Using Microbial Transglutaminase as a Substitute for Part of Milk Protein Concentrate on the Selected Physicochemical and Sensory Properties of Spinach Yoghurt. Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology 9(3): 93-100.
Ferreira MdaS, Marsico ET, Medeiros RJ, Pombo CR, Freitas MQ, Sao Clemente SC and Conte-junior CA, 2012. Comparison of physicochemical and sensorial characteristics of beef hamburgers elaborated with sodium chloride, poliphosphate and transglutaminase. Revista Brasileira de Medicina Veterinaria 34(1): 52-60.
Fitzgerald M, 2005. Gelatinization Temperature by Calorimeter.  International Rice Research Institute (Standard Operating Procedure 20). Differential scanning.
Gaspar AL De and Góes-Favoni SP, 2015. Action of microbial transglutaminase (MTGase) in the modification of food proteins: A review. Food Chemistry 171: 315-322.
Góes-Favoni SP and Bueno FR, 2014. Microbial transglutaminase: General characteristics and performance in food processing technology. Journal of Food Biotechnology 28(1):1-24.
IMM JY LIAN P and LEE CM, 2000. Gelation and Water Binding Properties of Transglutaminase-treated Skim Milk Powder.  Journal of Food Science 65: 200-205.
Jones SA, 1996. Hand book of fat replacer. Pp.  350. CRC. Florida. USA.
Jooyandeh H, Mortazavi A, Farhang P and Samavati V, 2015. Physicochemical properties of Set-Style yoghurt as effected by microbial transglutaminase and milk solids contents. Journal of Applied Environmental and Biological sciences 4(11): 59-67.
Koranand F, Joyandeh H, Barzegar H and Hojati M, 2016. Influence of time of microbial trans-glutaminase enzyme treatment on the characteristics of edible film based on protein isolate of whey. Iranian Journal of Biosystems Engineering 47(3): 519-527.
Liu H, Xu XM and Guo ShD, 2007. Rheological, texture and sensory properties of low fat mayonnaise with different fat mimetics. LWTFood Science and Technology 40: 946-954.
Maghsoudi SH, 2005. New technology of types of sauces. Pp. 139- 143, 202- 221. Tehran. Marz Danesh Press.
Mahmood WA and Sebo NH, 2012. Improvement of yogurt properties by microbial transglutaminase. Jordan Journal of Agricultural Sciences 8(3): 333-342.
Mun S, Kim YL, Kang CG, Park KH, Shim JY and Kim YR, 2009. Development of reduced-fat mayonnaise using 4 αGTase-modified rice starch and xanthan gum. International Journal of Biological Macromolecules 44(5): 400- 407.
Moon JH and Hong YH, 2003. Electron microscopic property of transglutaminase added milk. Korean Journal for Food Science of Animal Resources 23(4): 350-55.
Motoki M and Seguro K, 1998. Transglutaminase and its use for food processing. Trends in Food Science and Technology 9: 204-210.
Nikzade V, MazaheriTehrani M and Saadatmand-Tarzjan M, 2012. Optimization of low cholesterol-low fat mayonnaise formulation. Food Hydrocolloid 28: 344-352.
Ozer B Kirmaci HA, Oztekin S, Hayaloglu A and Atamer M, 2007. Incorporation of microbial transglutaminase into non-fat yogurt production.  International Dairy Journal 17: 199-207.
Rahbari M, Aalami M, Maghsoudlou Y and Kashaninejad M, 2013. Evaluation of physicochemical and sensory properties of mayonnaise containing wheat germ protein isolate and xanthan gum. Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 2(1): 1-16.
Rossa PN, Burin VM and Bordignon T, 2012. Effect of microbial transglutaminase on functional and rheological properties of ice cream with different fat contents. LWTFood Science and Technology 48(2): 224-230.
Seighalani FZB, Bakar J, Saari N and Khoddami A, 2017. Thermal and physicochemical properties of red tilapia (Oreochromis niloticus) surimi gel as affected by microbial transglutaminase. Animal Production Science 57: 993-1000.
Shokrollahi F and Mirzadeh H, 1999. Polymer Science and Technology. Twelfth Year. No. 4.
Soleymanpouri R, Zeynali F, Khosrowshahi asl A and Madadlou A, 2014. Influence of cross-linking between milk and soy proteins by transglutaminase on physicochemical properties of nonfat yoghurt. Journal of Food Research 24(2): 267-278.
Trachoo N and Mistry VV, 1989. Application of ultrafiltered sweet butter milk and sweet buttermilk powder in the manufacture of nonfat and low fat yogurts. Journal of Dairy Science 81: 3163-3171.
Wilcox CP and Swaisgood HE, 2002. Modification of the rheological properties of whey protein isolate through the use of an immobilized microbial transglutaminase. Journal of Agricultural and Food Chemistry 50(20): 5546-5551.