بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره/عصاره زیره سبز (L. Cuminum cyminum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد دامغان

2 استادیار علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

چکیده

زمینه مطالعاتی: پلی‌فنل‌ها با خواص آنتی‌اکسیدانی مسئول خصوصیات سلامت بخش و ضدمیکروبی زیره هستند. روش کار: در این مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی و میکروبی نانو کامپوزیتهای نقره (Ag)، کیتوزان (Ch) حاوی عصاره زیره سبز (E) مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا عصاره زیره سبز با روش‌های استخراج عصاره فراصوت و ماسراسیون و حلال آب/اتانول استخراج شد. عصاره حاصل تحت آزمون‌های تعیین فنول کل، توکوفرول قرار گرفت. در ادامه فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره (15/0مول/لیتر) با سه غلظت 2/0، 4/0 و 1 درصد عصاره زیره سبز تهیه و تحت آزمون‌های فیزیکوشیمیایی (اندازهگیری ضخامت، نرخ عبور بخار آب، حلالیت فیلم، مقاومت کششی، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و افزایش طول فیلم در لحظه پاره شدن) و میکروبی (قطر عدم هاله رشد) قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که عصاره زیره سبز استخراج شده به روش ماسراسیون دارای ترکیبات فنولی (18/74 میلی‌گرم گالیک‌اسید/گرم وزن خشک) و توکوفرولی (05/24 میلی‌گرم آلفاتوکوفرول/گرم وزن خشک) بالایی میباشد. نتایج آزمایشات حاکی از آن بود با افزایش عصاره زیره سبز تا یک درصد ضخامت فیلم (093/0 میلیمتر)، نرخ عبور بخار آب (g/s.m2 81/3، حلالیت فیلم (45/26 %) و افزایش طول فیلم در لحظه پاره شدن (21/30 %) افزایش معنی‌داری را نشان داد (p <0.05)، ولی مقاومت کششی فیلم (10/16 مگاپاسکال) با افزایش غلظت کاهش یافت. نتایج حاصل از آزمون میکروبی نشان داد که با افزایش غلظت عصاره زیره سبز تا یک درصد، خاصیت ضدمیکروبی فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره افزایش یافت، نتایج میکروبی نشان داد فیلم نانوکامپوزیت کیتوزان/نقره حاوی عصاره زیره سبز به ترتیب دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه استافیلوکوکوس آورئوس> آسپرژیلوس نایجر> کاندیدا آلبیکانس> اشرشیا کلی بوده است. نتیجه گیری نهایی: بطور کلی این مطالعه نشان داد فیلم تهیه شده ویژگی کیفی مناسبی را جهت بست بندی مواد غذایی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Physicochemical and Microbial Properties of Chitosan / Silver / Cumin Extract Nanocomposite Film (L. Cuminum cyminum)

نویسندگان [English]

  • zahra khosroabadi 1
  • lila nori 2
1 Free University of Damghan
2 Assistant Professor of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Damghan
چکیده [English]

Background: Polyphenols with antioxidant properties are responsible for the health and antimicrobial properties of L. Cuminum cyminum. Materials and Methods: In this study, the physicochemical and microbial properties of silver (Ag), chitosan (Ch) containing L. Cuminum cyminum extract (E) were investigated. L. Cuminum cyminum extract was first extracted by ultrasonic extraction and water / ethanol solvent extraction methods. The extract was subjected to total phenol tests, tocopherol. In the following, chitosan / silver nanocomposite film (0.15 mol/ l) was prepared at three concentrations of 0.2, 0.4 and 1% of cumin extract and subjected to physicochemical tests (thickness measurement, water vapor passage rate, Scanning Electron Microscope (SEM), film solubility, resistance). Tensile and film length increase at the moment of tear) and microbial (no growth zone diameter). Results: The results showed that the extract of L. Cuminum cyminum extracted by massage method had high phenolic compounds (74.18 mg / g dry weight) and tocopherol (24.05 mg alpha-tocopherol / g dry weight). Experimental results showed that by increasing L. Cuminum cyminum extract to 1% film thickness (0.093 mm), water vapor passage rate (3.81 g / s.m2, film solubility (26.45%) and increasing film length in The tearing moment (30.21%) showed a significant increase (P <0.05), but the tensile strength of the film (16.10 MPa) decreased with increasing concentration.The results of microbial test showed that with increasing the extract concentration L. Cuminum cyminum increased by 1% the antimicrobial activity of chitosan / silver nanocomposite film, microbial results showed that the chitosan / silver nanocomposite film containing antiseptic extract had antimicrobial activity against Staphylococcus aureus> Aspergus, respectively. Los niger> Candida albicans> E. coli, respectively. Conclusions: This study showed generally good quality feature film for food packaging is closed.Background: Polyphenols with antioxidant properties are responsible for the health and antimicrobial properties of L. Cuminum cyminum. Materials and Methods: In this study, the physicochemical and microbial properties of silver (Ag), chitosan (Ch) containing L. Cuminum cyminum extract (E) were investigated. L. Cuminum cyminum extract was first extracted by ultrasonic extraction and water / ethanol solvent extraction methods. The extract was subjected to total phenol tests, tocopherol. In the following, chitosan / silver nanocomposite film (0.15 mol/ l) was prepared at three concentrations of 0.2, 0.4 and 1% of cumin extract and subjected to physicochemical tests (thickness measurement, water vapor passage rate, Scanning Electron Microscope (SEM), film solubility, resistance). Tensile and film length increase at the moment of tear) and microbial (no growth zone diameter). Results: The results showed that the extract of L. Cuminum cyminum extracted by massage method had high phenolic compounds (74.18 mg / g dry weight) and tocopherol (24.05 mg alpha-tocopherol / g dry weight). Experimental results showed that by increasing L. Cuminum cyminum extract to 1% film thickness (0.093 mm), water vapor passage rate (3.81 g / s.m2, film solubility (26.45%) and increasing film length in The tearing moment (30.21%) showed a significant increase (P <0.05), but the tensile strength of the film (16.10 MPa) decreased with increasing concentration.The results of microbial test showed that with increasing the extract concentration L. Cuminum cyminum increased by 1% the antimicrobial activity of chitosan / silver nanocomposite film, microbial results showed that the chitosan / silver nanocomposite film containing antiseptic extract had antimicrobial activity against Staphylococcus aureus> Aspergus, respectively. Los niger> Candida albicans> E. coli, respectively. Conclusions: This study showed generally good quality feature film for food packaging is closed.Background: Polyphenols with antioxidant properties are responsible for the health and antimicrobial properties of L. Cuminum cyminum. Materials and Methods: In this study, the physicochemical and microbial properties of silver (Ag), chitosan (Ch) containing L. Cuminum cyminum extract (E) were investigated. L. Cuminum cyminum extract was first extracted by ultrasonic extraction and water / ethanol solvent extraction methods. The extract was subjected to total phenol tests, tocopherol. In the following, chitosan / silver nanocomposite film (0.15 mol/ l) was prepared at three concentrations of 0.2, 0.4 and 1% of cumin extract and subjected to physicochemical tests (thickness measurement, water vapor passage rate, Scanning Electron Microscope (SEM), film solubility, resistance). Tensile and film length increase at the moment of tear) and microbial (no growth zone diameter). Results: The results showed that the extract of L. Cuminum cyminum extracted by massage method had high phenolic compounds (74.18 mg / g dry weight) and tocopherol (24.05 mg alpha-tocopherol / g dry weight). Experimental results showed that by increasing L. Cuminum cyminum extract to 1% film thickness (0.093 mm), water vapor passage rate (3.81 g / s.m2, film solubility (26.45%) and increasing film length in The tearing moment (30.21%) showed a significant increase (P <0.05), but the tensile strength of the film (16.10 MPa) decreased with increasing concentration.The results of microbial test showed that with increasing the extract concentration L. Cuminum cyminum increased by 1% the antimicrobial activity of chitosan / silver nanocomposite film, microbial results showed that the chitosan / silver nanocomposite film containing antiseptic extract had antimicrobial activity against Staphylococcus aureus> Aspergus, respectively. Los niger> Candida albicans> E. coli, respectively. Conclusions: This study showed generally good quality feature film for food packaging is closed.Background: Polyphenols with antioxidant properties are responsible for the health and antimicrobial properties of L. Cuminum cyminum. Materials and Methods: In this study, the physicochemical and microbial properties of silver (Ag), chitosan (Ch) containing L. Cuminum cyminum extract (E) were investigated. L. Cuminum cyminum extract was first extracted by ultrasonic extraction and water / ethanol solvent extraction methods. The extract was subjected to total phenol tests, tocopherol. In the following, chitosan / silver nanocomposite film (0.15 mol/ l) was prepared at three concentrations of 0.2, 0.4 and 1% of cumin extract and subjected to physicochemical tests (thickness measurement, water vapor passage rate, Scanning Electron Microscope (SEM), film solubility, resistance). Tensile and film length increase at the moment of tear) and microbial (no growth zone diameter). Results: The results showed that the extract of L. Cuminum cyminum extracted by massage method had high phenolic compounds (74.18 mg / g dry weight) and tocopherol (24.05 mg alpha-tocopherol / g dry weight). Experimental results showed that by increasing L. Cuminum cyminum extract to 1% film thickness (0.093 mm), water vapor passage rate (3.81 g / s.m2, film solubility (26.45%) and increasing film length in The tearing moment (30.21%) showed a significant increase (P <0.05), but the tensile strength of the film (16.10 MPa) decreased with increasing concentration.The results of microbial test showed that with increasing the extract concentration L. Cuminum cyminum increased by 1% the antimicrobial activity of chitosan / silver nanocomposite film, microbial results showed that the chitosan / silver nanocomposite film containing antiseptic extract had antimicrobial activity against Staphylococcus aureus> Aspergus, respectively. Los niger> Candida albicans> E. coli, respectively. Conclusions: This study showed generally good quality feature film for food packaging is closed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Edible coating
  • Cumin
  • Chitosan / Ag nanocomposite
Adhorjan A and Bbuchbauer K, 2010. Biological properties of essential oil: an uptaded review. Flavour and Fragrance 25:407- 426.
Ahmed A, Youssef MS, EL-Sayedb K, Hoda Z, Sayed A and Dufresnec A, 2016. Enhancement of Egyptian soft white cheese shelf life using a novel chitosan/carboxymethyl cellulose/zinc oxide bionanocomposite film. Carbohydrate Polymers 151:9-19.
ASTM, 1995. Standard test methods for water vapor transmission of material, E 96-95. Annual book of ASTM, American Society for Testing and Material: Philadelphia, PA.
ASTM, 2001. Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting. In standards designations: D882. Annual book of ASTM. Philadelphia, Pa: American society for testing and materials.
Chaudhry Q, Scotte M, Blackburn J, Ross B, Boxall A, and Castle I, 2008. Applications and implications of nanotechnologies for the food sector. Food Addit Contam 25: 241-258.
Cozmuta M, Peter A, Cozmuta M, Crisan NCLB and Turila N, 2015. Active Packaging System Based on Ag/TiO2 Nanocomposite Used for Extending the Shelf Life of Bread. Chemical and Microbiological Investigations. Earthquake Engineering & Structural Dynamics 7: 271-284.
Cuq B, Gontard D, Aymard L and Guilburt, 1997. Relative humidity and temperature effects on mechanical and water vapor barrier properties of myofibrillar protein-based films. Polymer Gels and Network 5: 1-15.
Darder M, Colilla M and Ruiz-Hitzky E, 2005. Chitosan-clay nanocomposites: Application as electrochemical sensors. Applied Clay Science 28: 199-208.
Dadfar SA, Alemzadeh I, Dadfar SR and Vosoughi M, 2011. Studies on the oxygen barrier and mechanical properties of low density polyethylene/organoclay nanocomposite films in the presence of ethylene vinyl acetate copolymer as a new type of compatibilizer. Materials & Design 32: 1806-1813.
Dicka M, Costaa TMH, Gomaa A, Subirade M, Riosa ADO and Flôresa SH, 2015. Edible film production from chia seed mucilage: Effect of glycerol concentration on its physicochemical and mechanical properties. Carbohydrate Polymers 130:198-205.
Do QD, Angkawijaya AE, LanTran-Nguyen P, Huynh LH, Soetaredjo FE, Suryadiismadji D and Hsujua Y, 2014. Effect of extraction solvent on total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant activity of Limnophila aromatica. Journal of Food and Drug Analysis 22: 296-302.
Elsabe MZ and Abdou ES, 2013. Chitosan based edible films and coatings: A review. Materials Science and Engineering. 33: 1819-184.
Emamifar A, Kadivar M, Shahed M and Soleimanian-Zad S, 2010. Preparation and evaluation of nanocomposite LDPE films containing Ag and ZnO for food-packaging applications. Paper presented at the Advanced Materials Research 2:21-35.
Fang J and Fowler P, 2003. The use of starch and its derivatives as biopolymer sources of packaging materials. Food, Agriculture & Environment 64: 82-84.
Farhoosh R and KHodaparast MA, 2012. Olive oil oxidation: rejection points in terms of polar, conjugated diene, and carbonyl values. Food Chemistry 131:9245-9211.
Farhoosh R and Tavassoli-Kafrani MH, 2010. Polar compounds distribution of sunflower oil as affected by unsaponifiable mattersof Bene hull oil (BHO) and tertiary-butylhydroquinone (TBHQ) during deep-frying. Food Chemistry 122:381-385.
Ghasemlou S, Khodaiyan D and Oromiehie B, 2011. Rheological and structural characterisation of film-forming solutions and biodegradable edible film made from kefiran as affected by various plasticizer types. International Journal of Biological Macromolecules49: 814-821.
Haghiroalsadat F, Bernard F, Kalantar SM, Sheikhha MH, Hokmollahi F and Azimzadeh M, 2010. Bunium persicum (Black Caraway) of Yazd province: chemical assessment and Evaluation of its antioxidant effects. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 18: 284-291.
Hernandez D, 1994. Edible coatings for lipids and resins. In: Krochta JM, Baldwin EA, Nisperos-Carriedo MO. (Eds.), Edible Coating and Films to Improve Food Quality. Technomic Publishing Co., Lancaster, PA, 279-304.
Imran M, El-Fahmy S, Revol-Junelles AM and Desobry S, 2010. Cellulose derivative based active coatings: effects of nisin and plasticizer on physico-chemical and antimicrobial properties of hydroxypropyl methylcellulose films. Carbohydrate Polymers 81: 219-225.
Kadam D, Shah N and Lele SPSS 2018. An investigation on the effect of polyphenolic extracts of Nigella sativa seedcake on physicochemical properties of chitosan-based films. Carbohydrate Polymers 192:347-355.
Lok CN, Ho CM, Chen R, He QY, Yu WY and Sun H, 2006. Proteomic analysis of the mode of antibacterial action of silver nanoparticles. Journal of Proteome Research. 5: 916-924.
Maizura F, Fazilah S, Norziah S and Karim B, 2007. Antibacterial activity and mechanical properties of partially hydrolyzed sago starchealginate edible film containing lemongrass oil. Journal of Food Science 72: 324-330.
Nikavar B, Abolhasani F and Pak J, 2009. Screening of antioxidant properties of seven umbellifreae fruits from Iran. Pharmaceutical Sciences 23: 30-35.
Norajit GD and Ryu H, 2008. Functional characterizations of extruded white ginseng extracts. The Korean Society of Food Science and Biotechnology 17: 1191-1196.
Pinto RJB, Fernandes SCM, Freire CSR, Sadocco P, Causio J, Neto CP and Trindade T, 2012. Antibacterial activity of optically transparent nanocomposite films based on chitosan or its derivatives and silver nanoparticles. Carbohydrate Research 384: 77-83.
Razavi SMA, Amini AM and Zahedi Y, 2015. Characterisation of a new biodegradable edible film based on sage seed gum: Influence of plasticiser type and concentration. Food Hydrocolloids 43:298-290.
Rubilar F, Cruz S, Silva DA, Vicente A, Khmelinskii N and Vieira JA, 2013. Physico-mechanical properties of chitosan films with carvacrol andgrape seed extract. Journal of Food Engineering 115: 466-474.
Saadatmand S, Yazdanshenas D, Rezaei A, Zarchi V, Talori Y and Negahdari H, 2012. The antimicrobial  activity  of  chitosan  nanocomposite TiO,  and  its  application  on  the  gauze  hospital. Laboratory 6: 57-59.
Sawai HK, Igarashi F, Hashimoto D, Shoji S and Sawaki D, 2000. Antibacterial characteristicsof  magnesiumoxide  powder. World  J  MicrobiolBiotechnol 162: 187-194.
Seydim S and Sarikus D, 2006. Antimicrobial activity of whey protein based edible films incorporated with oregano, rosemary and garlic essential oils. Food Research International 39: 639-644.
Sondi I and Salopek-Sondi B, 2004. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria. J Colloid Interface Sci 275: 177-182.
Souri E, Amin G, Farsam H and Tehrani MB, 2008. Screening of antioxidant activity and phenolic content of 24 medicinal plant extracts. Daru 162: 83-87.
Tachakittirungrod S, Jun D and Chang E, 2007. Study on antioxidant activity of certain plants in Thailand: Mechanism of antioxidant action of guava leaf extract. Food Chemistry 103: 381-388.
Zhanga B, Deng Z, YaoTangb B, Chenb P, Liu R, Ramdath DD and Tsao R, 2014. Fatty acid, carotenoid and tocopherol compositions of 20 Canadian lentil cultivars and synergistic contribution to antioxidant activities. Food Chemistry 161: 296-304.