ارزیابی شاخص‌های کیفی روغن پسماند ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان در مقایسه با روغن‌های رایج (روغن آفتابگردان و روغن کیلکا) در تغذیه آبزیان و انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، فراوری محصولات شیلاتی، بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

2 بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

3 دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

10.22034/fr.2021.39378.1732

چکیده

زمینه مطالعاتی: بهره برداری از روغن پسماند ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان به عنوان یک محصول ارزشمند در تغذیه انسان و دام. هدف: ارزیابی کیفیت روغن پسماند ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان و مقایسه آن با روغن‌های آفتابگردان و کلیکا بعنوان پرکاربردترین روغن‌ها در صنایع خوراک انسان و دام. روش کار: روغن ماهی کیلکا و آفتابگردان بلافاصله پس از تولید، از کارخانه خریداری گردید. امعا و احشا ماهی قزل‌الا از یک فروشگاه محلی تهیه و روغن آن به روش سرد استخراج شد. شاخص‌های کیفی پراکساید، تیوباربیتوریک اسید، اسید‌های چرب آزاد بررسی و در پایان با بهره برداری از مدل فضای رنگیCIELab شاخص‌های سفیدی، زردی و قهوه‌ای بودن روغن‌ها مقایسه گردید. نتایج: بدون بکارگیری فرآیند تصفیه و استفاده از پاداکسندها، کیفیت روغن پسماند در محدوده مجاز مصرف انسان گزارش شد. نتایج نشان داد روغن کیلکا با در نظر داشتن شاخص پراکساید و تیوباربیتوریک اسید نازلترین کیفیت را داشت. اسید‌های چرب آزاد در روغن پسماند از دو روغن دیگر بالاتر بود. اکسیداسیون چربی و تولید محصولات غیرفرار کربونیلی منجر به تغییر رنگ روغن کیلکا شد. نتایج رنگ سنجی ضمن تایید آنالیز‌های شیمیایی حاکی از بالاتر بودن شاخص قهوه‌ای شدن روغن کیلکا بود، درحالیکه شاخص سفیدی روغن پسماند و آفتابگردان برتر از کیلکا گزارش شد. در بسیاری از شاخص‌های فساد از جمله پراکساید، TBA، قهوه‌ای شدن، زرد شدن و سفیدی، تفاوت معنی داری در کیفیت روغن پسماند و آفتابگردان مشاهده نشد. نتیجه‌گیری نهایی: روغن پسماند از نظر شاخص‌های کیفیت و رنگ در وضعیت مناسبی قرار داشت. استفاده از فرآیند‌های تکمیلی تصفیه و پاداکسند‌ها می‌تواند در افزایش طول دوره ماندگاری و استفاده بیشتر این روغن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of qualitative indicators of oil of rainbow trout waste and compared to common oils (sunflower oil and Kilka oil) in aquatic feed and human food

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Vardizadeh 1
  • Sedigheh Babaei 2
  • Zahra Mousavi 1
  • Mahmood Naseri 3
1 MSc Student, Fishery Product Processing, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Natural Resources and Environmental Engineering, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The rainbow trout Oncorhynchos mykiss is one of the most desirable farmed fish. The aquaculture of this fish is 811 thousand tons (FAO 2019), and about 167 thousand tons in Iran (statistics of the Fisheries Organization of Iran,1397) which has led to the production of a large volume of waste. Fish waste includes head, skin, tail, fins, intestines, and intestines that have been shown to have oil extraction potential (Ramakrishnan et al., 2013). Fish oil is a rich source of omega-3 fatty acids, especially docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA), which are recommended for the possible treatment of many diseases and disorders, especially cardiovascular disease (Yue et al., 2008; Asnaashari et al., 2019). Because polyunsaturated fatty acids are not produced in the body, they must be supplied through food (Hao et al., 2015). Therefore, the use of fish oil in food and animal feed are necessary. Kilka oil is also a by-product of fish powder companies and is used in fish and poultry feedstuff (Ghasemi et al., 2014). Kika oil is a by-product of fish powder factories. Despite its high price and nutritional value, Kilka oil is very sensitive to oxidation due to its abundance of unsaturated fatty acids (Pirestani et al. 2010; Fazel et al. 2008). Due to the above, many efforts have been made to replace fish oil with other oils. Sunflower oil is one of the most common oils for human consumption. Due to the combination of fatty acids, sunflower oil has used for fish oil substitution (Dalbier et al. 2015). Previous studies have shown that rainbow trout oil has a considerable value due to its taste and color, availability and low pollution. On the other hand, due to the expansion of aquaculture products and processing industries, the oil extracted from this source will have a reasonable price. In this study, an attempt is made to compare the quality of rainbow trout waste oil with sunflower and Kilka. If the quality of the waste oil is equal to any of the mentioned oils, its use for human consumption or animal feed will be recommended.
Material and Methods: In this study, Kilka oil was prepared from Qarahboron sturgeon farm (Mazandaran-Sari) and sunflower oil was purchased from a food store. The residual oil of rainbow trout was extracted by solvent according to Vafaei et al. (1396). In brief, about 100 g of fish waste was homogenized in a mixture of 400 ml chloroform and %2 methanol. The mixture was filtered via a filter paper and solvent was removed using rotary evaporator (Vacuum Rotary, Fara-Azma, Iran) at 40 ºC and kept refrigerated until analyses in a dark screw topped bottle. Peroxide value (PV) was determined according to AOCS (Cd 8-53), in which PV is reported as milliequivalents of active oxygen per kg oil (AOCS, 1995). Free fatty acids (FFAs) content was assessed following AOCS (Ca 5a - 406) (AOCS, 1995) and expressed as percent of oleic acid. Anisidine value (AV) was determined using AOCS (Cd 18-90) (AOCS, 1995). Color properties of the extracted oil was evaluated in a smart colorimeter (ATEBA, MAT 2000, Shiraz, Iran) based on Lab system, in which L* denotes lightness, a* was the representative of redness or greenness and b* indicated yellowness or blueness of the oil. The color index L * ranges from zero to 100 and a * and b * are values ranging from -20 to + 120. 9 points were randomly selected and the L*, a*, and b* were recorded.
Results and discussion: Fish are classified into three groups based on their fat: low-fat, medium-fat, and high-fat fish (Strateva and Penchev 2020). According to studies, the yield of oil extraction in this was % 16.16, which was consistent with the study of Vafa et al. (1397). Therefore, the residual waste of rainbow trout, as a high-fat fish, have a significant amount of oil that can be extracted and used for food and feed. The permissible limit of PV for refined edible oils consumed by humans is less than 5 and unrefined oils less than 10 (meqO2/kg oil) have been reported (Codex, 1993). The significant difference in PV in different treatments with the standards was analyzed by One-sample t-test. Based on the results of the analysis, the amount of PV in Kilka oil was more than the standards for human and animal consumption, while they were lower in waste oil and sunflower (Fig. 1). In the process of refining the oil, all impurities and harmful compounds will be separated during neutralization, discoloration, and deodorization in order to achieve optimal quality. In this study, no purification process was applied to the oil extracted from fish waste. It seems that if this process is industrialized, along with the application of refining and purification processes, the quality of the product will be superior to the present sample. The results of TBA was the same as the PV index. In all three oils, TBA levels were lower than standard. Unlike the previous two indices, the amount of FFAs in waste oil was significantly higher than the other two samples. The presence of lipase and phospholipase enzymes is one of the most important reasons for the increase of FFAs. The process of refining oil will reduce the FFAs index in waste oil.
Figure 5 shows the results for the browning, yellowness and whiteness index of oils. The index of browning in Kilka oil was significantly higher than sunflower oil and waste oil. Oxidation reactions, Maillard, and compounds resulting from the reaction of secondary products of fat spoilage with free amines will cause discoloration and darkening of the oil color (Sabzipour et al., 2019). The results of peroxide and thiobarbituric acid tests also confirmed that in Kilka oil.
Conclusion: Comparison of the quality of the Kilka oil, sunflower oil and rainbow trout waste oil had interesting results. Waste oil can be considered as a new and serious option for aquaculture industries due to its ease of extracting and remarkable quality. Due to the high potential of the country in order to rainbow trout aquaculture and consequently the high volume of waste (which is considered an environmental threat), the waste oil could not only be used in animal feed but also could be used in human’s food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil oxidation
  • Fish oil
  • Oxidative deterioration
  • Rainbow trout
شرافت ف، معتمدزادگان ع  و صفری ر، 1391. اثر زمان هیدرولیز ضایعات پس از پخت ماهی تن هوور (Skipjack tuna) با آنزیم آلکالاز بر راندمان بازیافت و اندازه مولکولی پروتئین­های هیدرولیز شده. نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی)، 5(3)، 54-47.
فرهمندفر ر، رحمتیان م، سلمانی س، 1399. اثر روغن­های آفتابگردان و سویا بر پروفایل اسید چرب و فیتوسترول­های (Olea europaea) روغن زیتون. علوم و صنایع غذایی، 17(98)، 87-71.
محمدی ن، اجاق س م و باباخانی لشکان آ، 1394. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاری اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره­ی هیدرو­الکلی بیلهر (Dorema aucheri)،فصلنامه­ی علمی و پژوهشی علوم و فنون شیلات، 4(1)، 92-83.
مردانی قهفرخی آ، فرهوش ر و شریف ع، 1399. مکانیسم فعالیت آنتی‌اکسیدانی اسید جنتیسیک در پایداری اکسیداتیو روغن­‌های زیتون و سویا. نشریه پژوهش­های صنایع غذایی، 30(1)، 166-151.
وفا س، ناصری م و وفایی م، 1397. ﺗﺄﺛﻴﺮ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل­آﻻی رﻧﮕﻴﻦ­کمان (Oncorhynchus mykiss).علوم و صنایع غذایی، 74(15)، 312-299.
وفایی م، ناصری م و وفا س، 1396. تأثیر شیوه استخراج بر میزان چربی و ترکیب اسید­های چرب ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل­آﻻی رﻧﮕﻴﻦ­کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه­ی علمی و پژوهشی علوم و فنون شیلات، 6(2)، 143-131.
Afshari-Jouybari H and Farahnaky A, 2011. Evaluation of photoshop software potential for food colorimetry. Journal of Food Engineering 106(2): 170–175.
Agregán R, Munekata PE, Domínguez R, Carballo J, Franco D and Lorenzo JM, 2017. Proximate composition, phenolic content and in vitro antioxidant activity of aqueous extracts of the seaweeds Ascophyllum nodosum, Bifurcaria bifurcata and Fucus vesiculosus. Effect of addition of the extracts on the oxidative stability of canola oil unde. Food Research International 99: 986–994.
Al‐Kahtani HA, Abu‐Tarboush HM, Bajaber AS, Atia M, Abou‐Arab AA and El‐Mojaddidi MA, 1996. Chemical changes after irradiation and post‐irradiation storage in tilapia and spanish mackerel. Journal of Food Science 61(4): 729–733.
Ali S, Chatha SAS, Ali Q, Hussain AI, Hussain SM and Perveen R, 2016. Oxidative stability of cooking oil blend stabilized with leaf extract of Eucalyptus citriodora. International Journal of Food Properties 19(7): 1556–1565.
Asnaashari M, Farhoosh R and Farahmandfar R, 2019. Preservation of gallic acid and methyl gallate on purified Kilka fish oil oxidation by Rancimat. Food Science and Nutrition 7(12): 4007–4013.
AOCS 2000. Official methods and recommended practices of the American oil  chemists’ society ,5th ed. USA,  AOCS Press. Champaign, Illinois.
Bimbo AP, 1998. Guidelines for characterizing food-grade fish oils. Inform 9(5): 213-220.
Bligh EG and Dyer WJ, 1959. A rapid method of total lipid extraction and purification. Canadian Journal of Biochemistry and Physiology 37(8): 911–917.
Codex Alimentarius Commission. 1993. Report of the fourteenth session of the codex committee on fats and oils, London, 27 September - 1 October 1993, Alinorm 95/17. Rome, FAO/WHO
Dalbir SP, Roopma G, Ritu K, Vaini G and Shivalika R, 2015. Effect of fish oil substitution with sunflower oil in diet of juvenile Catla catla (ham) on growth performance and feed utilization. Journal of Fisheries and Livestock Production 3(3):1–3.
Deepika D, Vegneshwaran VR, Julia P, Sukhinder KC, Sheila T, Heather M and Wade M, 2014. Investigation on oil extraction methods and its influence on omega-3 content from cultured salmon. Journal of Food Processing and Technology 5(12): 140–159.
Egan H, Kirk RS and Sawyer R, 1997. Pp. 609–634. Pearson’s chemical analysis of food, 9th ed Churchill Livingstone, Edinburgh, UK. 77(5): 68–85.
Ersoy B, Aksan E and Özeren A, 2008. The effect of thawing methods on the quality of eels (Anguilla anguilla). Food chemistry 111(2): 377–380.
Etemadi H, Rezaei M, Abedian KAM and Hosseini SF, 2013. Combined effect of vacuum packaging and sodium acetate dip treatment on shelf life extension of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during refrigerated storage.
Journal of Agricultural Science and Technology 15 (5): 929-939.
Fazel M, Sahari MA and Barzegar M, 2008. Determination of main tea seed oil antioxidants and their effects on common kilka oil. International Food Research Journal 15(1): 209–217.
Fiori L, Solana M, Tosi, P, Manfrini M, Strim C and Guella G, 2012. Lipid profiles of oil from trout (Oncorhynchus mykiss) heads, spines and viscera: Trout by-products as a possible source of omega-3 lipids? Food Chemistry 134(2): 1088-1095.
Ghasemi M, Farahbakhsh A, Farahbakhsh A and Safari AA, 2014. Using submerge fermentation method to production of extracellular lipase by Aspergillus niger. Journal of Bioengineering and Life Sciences 8(9): 973–976.
Ghaly A, Ramakrishnan V, Brooks M, Budge S and Dave D. 2013. Fish processing wastes as a potential source of proteins, amino acids and oils: a critical review. Journal of Microbial & Biochemical Technology 5(4): 107-129.
Golmakani MT, Niakousari M, Keramat M and Khosravi H. 2020. Protection of polyunsaturated fatty acids of fish oil from common Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) using holy basil (Ocimum sanctum) essential oil. Iranian Journal of Fisheries Sciences 19(1): 217-233.
Hao S, Wei Y, Li L, Yang X, Cen J, Huang H, and Yuan X, 2015. The effects of different extraction methods on composition and storage stability of sturgeon oil. Food Chemistry 173: 274-282.
Kindleysides S, Quek SY and Miller MR, 2012. Inhibition of fish oil oxidation and the radical scavenging activity of New Zealand seaweed extracts. Food Chemistry 133(4): 1624–1631.
Luna C and Estévez M, 2019. CEFormation of allysine in β-lactoglobulin and myofibrillar proteins by glyoxal and methylglyoxal: Impact on water-holding capacity and in vitro digestibility. Food Chemistry 27(1): 87–93.
Movahed S and Ghavami M, 2007. Comparative and identification of fatty acid composition of Iranian and importing grape seed oil. Pajouhesh and Sazandegi. 15(3): 121-139.
Maina LW, 2016. Rapid identification of edible oils manufactured in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi). 1-146.
Namulema A, Muyonga JH and Kaaya AN, 1999. Quality deterioration in frozen Nile perch (Lates niloticus) stored at− 13 and− 27° C. Food Research International 32(2): 151–156.
Pazhouhanmehr S, Farhoosh R, Esmaeilzadeh KR and Sharif A, 2016. Oxidative stability of purified common kilka (Clupeonella cultiventris Caspia) triacylglycerols as affected by the bene kernel and hull oils and their unsaponifiable matters. Iranian Food Science and Technology Research Journal 12(2): 239-242.
Pirestani S, Sahari MA, Barzegar M and Nikoopour H, 2010. Lipid, cholesterol and fatty acid profile of some commercially important fish species from south Caspian Sea. Journal of food biochemistry 34(4): 886–895.
Ramakrishnan VV, Ghaly AE, Brooks MS, Budge SM, 2013. Extraction of oil from mackerel fish processing waste using alcalase enzyme. Enzyme Engineering 2(2): 1-10.
Regost C, Jakobsen JV and Rørå AMB, 2004. Flesh quality of raw and smoked fillets of Atlantic salmon as influenced by dietary oil sources and frozen storage. Food Research International 37(3): 259-271.
Sabzipour F, Naseri M, Babaei S, and Imani A, 2019. Effect of various postmortem processing times and blanching methods on quality of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) waste oil. Food Science and Nutrition 7(9): 3093-3102.
Sarteshnizi RA, Sahari MA, Gavlighi HA, Regenstein JM and Nikoo M, 2019. Antioxidant activity of Sind sardine hydrolysates with pistachio green hull (PGH) extracts. Food bioscience 27(9): 37–45.
Shabanpour B, Asghari M, Heydari S, Baee H, Ghorbani A, and Jafar A, 2015. Comparing of qualitative changes among the carps culturing in a pond, an under controlled place and marine carp during refrigeration. Journal of Animal Sciences 28(4): 466–480.
Šimat V, Vlahović J, Soldo B, Skroza D, Ljubenkov I and Generalić Mekinić I, 2019. Production and refinement of omega-3 rich oils from processing by-products of farmed fish species. Foods 8(4): 1-14.
Strateva M and Penchev G, 2020. Review histological, physicochemical and microbiological changes in fresh and frozen/ thawed fish. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 18(1): 69–80.
Tocher D R, 2003. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost fish. Reviews in Fisheries Science 11(2): 107–184.
Topuz OK, Yerlikaya P and Uçak İ, 2015. Influence of pomegranate peel (Punica granatum) extract on lipid oxidation in anchovy fish oil under heat accelerated conditions. Journal of Food Science and Technology 52: 625–632.
Uçak İ, Özogul Y and Durmuş M, 2011. The effects of rosemary extract combination with vacuum packing on the quality changes of Atlantic mackerel fish burgers. International Journal of Food Science and Technology 46(6): 1157–1163.
Zolfaghari M, Shabanpour B and Falahzadeh S, 2011. Study of trend of chemical and microbial changes of rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss) to determine the its optimum shelf-Life during storage in refrigerator temperature. Journal of Fisheries 64 (2): 107-119