بررسی اثر اشعه‌ UVB بر میزان ویتامین D2، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و فعالیت میکروبی قارچ دکمه‌ای سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 مدیر گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

10.22034/fr.2021.39534.1735

چکیده

زمینه مطالعاتی: قارچ‌ها درپاسخ به اشعه UV ویتامین D2 تولید می‌کنند که می‌توانند به عنوان یک منبع ارزشمند برای تامین ویتامین D2 مورد استفاده قرار گیرند. هدف: در پژوهش حاضر به بررسی اثر اشعه UVB بر روی میزان D2، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و جمعیت میکروبی قارچ دکمه‌ای سفید پرداخته شد. روش کار: قارچ در اشکال مختلف (قارچ کامل، قارچ برش خورده و پودر قارچ) و در فواصل مختلف (4، 8 و 12 سانتی‌متر) ازمنبع تابش UVB به مدت 2 ساعت قرار گرفت. سپس به منظور اندازه‌گیری میزان ویتامین D2 از روش HPLC، از روش قدرت احیاکنندگی رادیکال آزاد DPPH و قدرت کاهندگی یون Fe3+ برای فعالیت آنتی‌اکسیدانی استفاده شد. محیط کشت‌های پلیت کانت آگار برای شمارش کلی باکتری‌ها و دی‌ کلران رزبنگال کلرامفنیکول آگار برای شمارش کپک و مخمر مورد استفاده قرار گرفت. نتایج: با توجه به نتایج، بیشترین میزان ویتامین D2 در قارچ‌های برش خورده با ضخامت 3 میلی‌متر (10/%701 افزایش نسبت به نمونه شاهد) بود. هم‌چنین بیشترین میزان ویتامین D2 در فاصله 4 سانتی‌متر (36/%1474 افزایش نسبت به نمونه شاهد) در نمونه برش خورده بدست آمد. علاوه‌براین، تاثیر اشعه UVB بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی قارچ‌ها در اشکال و فواصل مختلف از منبع تابش نشان داد که اشعه‌ی UVB تاثیر قابل توجهی بر قدرت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH نداشت. در قدرت احیاکنندگی یون Fe3+ با افزایش فاصله میزان قدرت احیاکنندگی کاهش یافت (جذب 41/0 ± 68/1 در 4 سانتی‌متر). هم‌چنین پودر قارچ دارای بیشترین میانگین جذب 43/0 ± 79/1 در میان سایر اشکال بود. در پایان با بررسی اثر تابش UVB بر جمعیت میکروبی قارچ‌های تیمار شده در اشکال و فواصل مختلف مشخص شد که اشعه UVB سبب کاهش جمعیت میکروبی قارچ از log cfu/gr 16 /0 ± 703/9 درنمونه شاهد به log cfu/gr36/5 در پودر قارچ شد. نتیجه‌گیری نهایی: با توجه به تحقیقات صورت گرفته در پژوهش حاضر، تیمار قارچ دکمه‌ای سفید با اشعه‌ی UVBبرای غنی سازی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of of UVB radiation on vitamin D2 levels, antioxidant activity and microbial activity of white button mushrooms

نویسندگان [English]

  • Zohreh Afzalian 1
  • Zaynab Raftani Amiri 2
  • Jamshid Farmani 3
1 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
2 Head of Deot. of Food Science & Tech., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
3 Department of Food Science and Technology, Faculty of Agricultural Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Edible mushrooms consumption and cultivation as a food source has a long history and has attained great commercial importance. Mushrooms are eukaryotic organisms. There is chitin in the cell membrane of mushroom (Fungi) and they do not have the ability to photosynthesize. Edible mushrooms are important in terms of nutritional value among agricultural products around the world and in recent years the consumption of mushrooms has greatly increased. Edible mushrooms are rich in a variety of vitamins, proteins and soluble fats. They are also eaten as a main or a lateral food in raw or cooked form in a variety of appetizers, soups, stews, sandwiches and salads. Low calorie intake is good for those who want to lose weight. Mushrooms strengthen bones and are good for vitamin D deficiency. This vitamin is fat-soluble and comes in a variety of forms, including D1, D2 and D3. It is also known as sun vitamin, which is biologically active in animals and humans after sun exposure or UV radiation. Vitamin D deficiency causes rickets in children and osteoporosis in adults. Vitamin D consumption is associated with a significant reduction in the risk of breast cancer, colon cancer, prostate cancer, autoimmune diseases and cardiovascular disease. Some foods that are sources of vitamin D include: fish, cow liver, fish liver oil, cod and egg yolk. Moreover, some foods such as milk, cereals, some juices and processed cheese, yogurt, Margarine and ice cream can be fortified with vitamin D. Because many foods are low in vitamin D, many countries enrich foods with vitamin D in order to prevent osteoporosis. Enriching foods with vitamin D leads to more calcium availability in children, the elderly and women after menopause. As a result, vitamin D is important, and its deficiency is a major social problem. Mushrooms are known to be a good source of vitamin D. Mushrooms contains large amounts of ergosterol and pro-vitamin D2, which can be converted to vitamin D2 by UV rays. Vitamin D is an essential vitamin for people in communities. Mushrooms produce vitamin D2 in response to UV rays, which can be used as a valuable source of vitamin D2. In the present study, the effect of UVB irradiation on D2 levels, antioxidant activity and microbial population of white button mushroom was investigated.

Material and methods: white button mushroom in different forms (Whole mushroom, sliced mushroom and mushroom powder) and at different distances (4, 8 and 12 cm) from UVB irradiation source for 2 hours and then to measure the amount of vitamin D2 HPLC method is used. For scavenging activity, DPPH free radical method and for reducing power, Fe3+ ion method to measure antioxidant activity is used. Also PCA methods for total bacterial counting and DRBC for mold and yeast counting were employed.
Results and discussion: According to the results, the amount of vitamin D2 was significantly increased in the treated mushrooms. The D2 level in the sliced mushroom with a thickness of 3 mm reached 94.37±6.66 g/g (701.10 % increase compared to control sample), which was more than other forms (sliced mushrooms with a thickness of 6 mm, whole mushroom and mushroom powder). This indicates the effect of the sample's contact surface with the irradiation source on the amount of produced vitamin D2. Also, the maximum amount of vitamin D2 at a distance of 4 cm 185.46 ± 5.41 g/g DM (1474.34% increase compared to the control sample) in the sliced sample (a thickness of 3 mm), this represents the importance of distance from irradiation source to quantity of the vitamin D2 production. Moreover, the effect of UVB irradiation on the antioxidant activity of white button mushrooms in different forms and at different distances from the irradiation source was also investigated. The results proved that UVB irradiation doesn't have significant effect on DPPH free radical scavenging activity. In the Fe3+ ion's reducing power the most effective distance was 4 cm (absorption: 1.68 ± 0.41) and also the mushroom powder had the highest absorption average (1.79 43 0.43) among other forms. Finally, by examining the effect of UVB irradiation on the microbial population of treated mushroom in different shapes and distances, it was found that UVB irradiation reduced the microbial population of the mushroom from 9.703 ± 0.16 log cfu/gr in the control sample to 5.36 log cfu/gr in the mushroom powder.
Final Conclusion: According to the results, UVB irradiation had a significant effect on vitamin D2 levels in all treatments. The effect of irradiation on vitamin D2 production decreased with increasing distance and the amount of vitamin D2 in Mushrooms were also decreased. Also, the surface of the samples to exposure to irradiation (mushroom thickness: 3 and 6 mm and the shape of the fungus: whole mushrooms, fungal slides or fungal powder) was effective in the amount of vitamin D2 produced in the samples, so that the amount of vitamin D2 was increased in the treated forms by increasing the contact area of the sample with the irradiation source (3 mm thick sliced mushroom> 6 mm thick sliced mushroom> whole mushroom> mushroom powder). The result of the UVB irradiation effects on the antioxidant activity of the white button mushroom revealed that the level of scavenging activity of DPPH radical decreased by reducing distance from the irradiation source. However, the effect of irradiation on the reducing power had opposite effect, the reducing power decreased with increasing distance, however, did not have a significant effect on antioxidant activity of mushrooms. Due to the antimicrobial properties of UV radiation, the microbial population of mushrooms treated with UVB irradiation was decreased and this effect decreases with increasing distance from the radiation source. According to researches, the levels of vitamin D2 produced in edible mushrooms exposed to UVB irradiation are very available to the body and it can provide the body's need of this vitamin. According to the obtained results of the present study, it can be concluded that the treatment of white button mushrooms with UVB rays to enrich it via increasing the amount of vitamin D2 is a fast, safe and accessible way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • White button mushroom
  • UVB irridation
  • Vitamin D2
  • Antioxidant Activity
  • Microbial activity
استاندارد ملی ایران، 1386. میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کلی میکروارگانیسم ها در 30 درجه سیلسیوس، اصلاحیه شماره 1، شماره 5272.
استاندارد ملی ایران، 1387. میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام- روش جامع برای شمارش کپک و مخمرها، قسمت اول.
 استاندارد ملی ایران، 1386. قارچ تازه خوراکی پرورشی- ویژگی­ها، ویرایش دوم، شماره 1627.
خادمی، ا قاسمی، ح و ناصری، پ، 1392.  افزایش عمر قفسه­ای قارچ خوراکی برش خورده (Fresh cut) توسط محلول­های اسید اگزالیک و کلرید کلسیم، سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان.
Accortt E.E, Schetter C.D, Peters R.M and Cassidy-Bushrow, A.E, 2016. Lower prenatal vitamin D status and postpartum depressive symptomatology in African American women: Preliminary evidence for moderation by inflammatory cytokines. Archives of women's mental health 19(2): 373-383.
Adebayo E.A, OlokeJ.K, Ayandele, A.A and Adegunlola C.O, 2012. Phytochemical, antioxidant and antimicrobial assay of mushroom metabolite from Pleurotus pulmonarius-LAU 09 (JF736658). Journal of Microbiology and Biotechnology Research 2(2): 366-374.
Amrein K, Scherkl M, Hoffmann M, Neuwersch-Sommeregger, S, Köstenberger M, Berisha A.T, Martucci G, Pilz S and Malle O, 2020. Vitamin D deficiency 2.0: An update on the current status worldwide. European Journal of Clinical Nutrition: 1-16.
Angle R.Y and Tamhane D.V, 2007. Mushrooms: An exotic source of nutritious and palatable food. Indian Food Packer 28(5): 22-28.
Barros L, Falcão S, Baptista P, Freire C, Vilas-Boas M and Ferreira I.C, 2008. Antioxidant activity of Agaricus sp. mushrooms by chemical, biochemical and electrochemical assays. Food chemistry 111(1): 61-66.
Brennan M, Le Port, G and Gormley R, 2000. Post-harvest treatment with citric acid or hydrogen peroxide to extend the shelf life of fresh sliced mushrooms. LWT-Food Science and Technology 33(4): 285-289.
Chikthimmah, N. Beelman, R, 2006. Microbial Spoilage of Fresh Mushrooms. In Microbiology of Fruits and Vegetables. Journal of agricultural and food chemistry pp: 135−158.
Dokhanieh A.Y and Aghdam M.S, 2016. Postharvest browning alleviation of Agaricus bisporus using salicylic acid treatment. Scientia Horticulturae 207: 146-151.
Ferreira I.C, Baptista P, Vilas-Boas M and Barros L, 2007. Free-radical scavenging capacity and reducing power of wild edible mushrooms from northeast Portugal: Individual cap and stipe activity. Food chemistry 100(4): 1511-1516.
Gill B. D, Zhu X, and Indyk H. E, 2015. A rapid method for the determination of vitamin D3 in milk and infant formula by liquid chromatography/tandem mass spectrometry. Journal of AOAC International 98(2): 431-435.
Holick M.F, 2004. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers, and cardiovascular disease. The American journal of clinical nutrition 80(6): 1678S-1688S.
Huang S J, Lin C P and Tsai S Y, 2015. Vitamin D2 content and antioxidant properties of fruit body and mycelia of edible mushrooms by UV-B irradiation. Journal of Food Composition and Analysis 42: 38-45.
Itkonen S T, Skaffari E, Saaristo P, Saarnio E M, Erkkola M, Jakobsen J, Cashman K D and Lamberg-Allardt C, 2016. Effects of vitamin D2-fortified bread v. supplementation with vitamin D2 or D3 on serum 25-hydroxyvitamin D metabolites: an 8-week randomised-controlled trial in young adult Finnish women British journal of nutrition 115(7): 1232-1239.
Jagger J, 1985, Solar-UV actions on living cells. Praeger Scientific, New York.
Jasinghe V J, and Perera C O, 2005. Distribution of ergosterol in different tissues of mushrooms and its effect on the conversion of ergosterol to vitamin D2 by UV irradiation. Food Chemistry 92(3): 541-546.
Jasinghe V J, and Perera C O. 2006. Ultraviolet irradiation: the generator of vitamin D2 in edible mushrooms. Food Chemistry 95(4): 638-643.
Jasinghe V J, Perera C O, and Sablani S S, 2007. Kinetics of the conversion of ergosterol in edible mushrooms. Journal of food engineering 79(3): 864-869.
Jayakumar T, Thomas P A and Geraldine P, 2009. In-vitro antioxidant activities of an ethanolic extract of the oyster mushroom, Pleurotus ostreatus. Innovative Food Science and Emerging Technologies 10(2): 228-234.
Kalaras M D, Beelman R B and Elias R J, 2012. Effects of postharvest pulsed UV light treatment of white button mushrooms (Agaricus bisporus) on vitamin D2 content and quality attributes. Journal of agricultural and food chemistry 60(1): 220-225.
Kannel W B, Wolf P A, Benjamin E J, and Levy D, 1998. Prevalence, incidence, prognosis, and predisposing conditions for atrial fibrillation: population-based estimates. The American journal of cardiology 82(7): 2-9.
Kim G and Bae J H, 2016, Vitamin D and atopic dermatitis: A systematic review and meta-analysis. Nutrition 32(9): 913-920.
Ko J A, Lee B H, Lee J S and Park H J, 2008. Effect of UV-B exposure on the concentration of vitamin D2 in sliced shiitake mushroom (Lentinus edodes) and white button mushroom (Agaricus bisporus). Journal of agricultural and food chemistry 56(10): 3671-3674.
Kotwaliwale N, Bakane P and Verma A 2007, Changes in textural and optical properties of oyster mushroom during hot air drying. Journal of Food Engineering 78(4): 1207-1211.
Koyyalamudi S. R, Jeong S. C, Pang G, Teal A, and Biggs T, 2011. Concentration of vitamin D2 in white button mushrooms (Agaricus bisporus) exposed to pulsed UV light. Journal of Food Composition and Analysis 24(7): 976-979.
Lee Y L, Huang G W, Liang Z C and Mau J L, 2007. Antioxidant properties of three extracts from Pleurotus citrinopileatus. LWT-Food Science and Technology 40(5): 823-833.
Liu J, Jia L, Kan J and Jin C.H, 2013. In vitro and in vivo antioxidant activity of ethanolic extract of white button mushroom (Agaricus bisporus). Food and chemical toxicology 51: 310-316.
Matser A M, Knott E R, Teunissen P G and Bartels, P V, 2000. Effects of high isostatic pressure on mushrooms. Journal of Food Engineering 45(1): 11-16.
Mau JL, Chen, PR and Yang JH, 1998. Ultraviolet irradiation increased vitamin D2 content in edible mushrooms. Journal of Agricultural and Food Chemistry 46(12): 5269-5272.
Murcia MA, Martinez-Tome M, Jimenez AM, Vera, AM, Honrubia M and Parras P, 2002. Antioxidant activity of edible fungi (truffles and mushrooms): losses during industrial processing. Journal of food protection 65(10): 1614-1622.
Nölle N, Argyropoulos D, Ambacher S, Müller J and Biesalski H.K, 2017. Vitamin D2 enrichment in mushrooms by natural or artificial UV-light during drying. LWT-Food Science and Technology 85: 400-404.
Oyaizu, M 1989, Antioxidative Activities of Pigments from Dried Marine Algae. journal of the japanese society for cold preservation of food 15(1): 18-21.
Phillips K.M, Ruggio D.M, Horst R.L, Minor B, Simon R.R, Feeney M.J, Byrdwell W.C and Haytowitz D.B, 2011. Vitamin D and sterol composition of 10 types of mushrooms from retail suppliers in the United States. Journal of agricultural and food chemistry 59(14): 7841-7853.
Reis F.S, Martins A, Barros L and Ferreira I.C, 2012. Antioxidant properties and phenolic profile of the most widely appreciated cultivated mushrooms: A comparative study between in vivo and in vitro samples. Food and Chemical Toxicology 50(5): 1201-1207.
Ross A.C, Manson J.E, Abrams S.A, Aloia J.F, Brannon P.M, Clinton S.K, Durazo-Arvizu R.A, Gallagher J.C, Gallo R.L, Jones G and Kovacs C.S, 2011. The report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 96(1): 53-58.
Savoie J.M, Minvielle N and Largeteau M.L, 2008. Radical-scavenging properties of extracts from the white button mushroom, Agaricus bisporus. Journal of the Science of Food and Agriculture 88(6): 970-975.
Simon R.R, Phillips K.M, Horst R.L and Munro I.C, 2011. Vitamin D mushrooms: comparison of the composition of button mushrooms (Agaricus bisporus) treated postharvest with UVB light or sunlight. Journal of agricultural and food chemistry 59(16): 8724-8732.
Sizar O, Khare S, Goyal G, Bansal P, Givler A, 2020. Vitamin D Deficiency. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/                                                                                   
Staffas A, and Nyman A, 2003. Determination of cholecalciferol (vitamin D3) in selected foods by liquid chromatography: NMKL collaborative study. Journal of AOAC International 86(2): 400-406.
Stawinska, A, Fornal, E, Radzki, W, Skrzypczak, K, Zalewska-Korona, M, Michalak- Majewska, M, et al. 2016. Study on vitamin D2 stability in dried mushrooms during drying and storage. Food Chemistry 199: 203-209.
Ross, A. C, Taylor, C. L, Yaktine, A. L, and Del Valle, H. B. 2011. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The National Academic Press.
Tsai S.Y, Huang S.J, Lo S.H, Wu T.P, Lian P.Y and Mau J.L, 2009. Flavour components and antioxidant properties of several cultivated mushrooms. Food Chemistry 113(2): 578-584.
Teichmann A, Dutta P. C, Staffas A, and Jägerstad M, 2007. Sterol and vitamin D2 concentrations in cultivated and wild grown mushrooms: Effects of UV irradiation. LWT-Food Science and Technology 40(5): 815-822.
Urbain, P, and Jakobsen, J. 2015. Dose–response effect of sunlight on vitamin D2 production in Agaricus bisporus mushrooms. Journal of agricultural and food chemistry 63(37): 8156-8161.