مدل‌یابی موانع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی شهرستان تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز. تبریز. ایران

2 گروه ترویج و توسعه روستایی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: آسیب‌شناسی و زمینه‌یابی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی. هدف: مدل‌یابی موانع توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی شهرستان تبریز. روش کار: جهت حصول به هدف تحقیق، از روش مدل‌یابی ساختاری- تفسیری به همراه تحلیل میک‌مک استفاده شد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی بود. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با ماهیت ماتریسی بود. جامعه‌آماری تحقیق شامل 29 نفر از مدیران واحدهای صنایع مربوطه بودند. برای گردآوری اطلاعات از طریق نمونه‌گیری هدفمند، اقدام به مصاحبه با 15 نفر از مدیران واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی گردید، که براساس رسیدن به اشباع تئوریک، روند جمع‌آوری داده‌ها پایان یافت. نتایج: بر اساس تحلیل میک ‌مک در ناحیه خودگردان هیچ مولفه‌ای برای توسعه صنایع یادشده قرار نگرفت. در ناحیه وابسته، مؤلفه زیرساختی- فناوری و در ناحیه ارتباطی مولفه‌های ماهیت صنایع تبدیلی و تکمیلی، جغرافیایی- مکانی، قانونی- مقرراتی و مالی- اقتصادی قرار گرفتند. ناحیه مستقل شامل مؤلفه‌های فصلی بودن نوع فعالیت و نهادی- اداری بود. نتیجه‌گیری نهایی: مؤلفه‌های نهادی- اداری و فصلی‌بودن نوع فعالیت به‌ترتیب با قدرت نفوذ و تاثیر6 و 4 و وابستگی 1 جزء بالاترین عامل‌های کلیدی بودند. پیشنهاد می‌شود ضمن تقویت جایگاه اداری واحد متولی صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرستان تبریز، نسبت به تسهیل مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اداری، اقدامات لازم صورت گیرد. به‌جهت فصلی بودن ماهیت کار کشاورزی و به تبع‌آن صنایع تبدیلی، هم‌چنین با توجه به این‌که صنایع تبدیلی و تکمیلی فعال‌تر از صنایع تبدیلی صرف بودند، پیشنهاد می‌گردد واحدهای صنایع تبدیلی از طریق توسعه فعالیت‌های تکمیلی، نسبت به جبران فصول غیرفعال خود اقدام نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling barriers to the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz County

نویسندگان [English]

  • Ali Ghanbari 1
  • Hossein Yadavar 2
  • Fateme Kazemiyeh 2
1 Agricultural Extension and Rural Development, Agriculture Faculty, Tabriz University. Tabriz. Iran
2 29 Bahman Blvd.,Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction: Converting and complementary industries are industries that deal with the processing and processing of various agricultural products (agricultural, horticultural, fisheries, livestock and poultry, forests and pastures). These processes can include physical, chemical, maintenance, packaging and distribution of agricultural products. Entrepreneurship, non-production of agricultural waste, non-migration of villagers to the city, high added value of produced products, household income and export of produced products. Objective: The main purpose of this study was to model barriers to the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz. Methods: To achieve this goal, structural-interpretive modeling method was used. The present study was applied in terms of purpose and descriptive-survey data collection. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with a matrix nature. The statistical population of the study included 29 managers of conversion and complementary industries. In order to collect information through purposive sampling, 15 managers of conversion and complementary industries were interviewed, and based on the theoretical saturation, the data collection process was stopped. Results and discussion: Based on Mikmak analysis, the autonomous region has low dependence and low penetration power, so they can be separated from the model body. No factors were included in this category. The second type of factors included dependent region components that have low penetration power and high dependency power. In this analysis, this group of factors included infrastructure-technology type components. These components have low penetration and high dependence in development barriers. This group of components has the most dependence and effectiveness and can not show a separate and independent nature, so they are not able to directly affect other components. This group of components are basically at the highest levels of structural-interpretive models and are responsible for the highest level of contact and communication in achieving the final result of the model. Infrastructural factors - Technology, due to the nature and nature of the issues, is highly influenced by other factors and is in a way subject to other independent factors that are in the industry. The third category of factors includes the components of the communication area, which included factors of the nature of conversion and complementary industries, geographical-spatial, legal-regulatory, Financial-economic. These factors have a high degree of influence and dependence. Four factors were included in this category of components. The main feature of this type of components is that they facilitate the effect of different model factors on each other. The communication components are basically located in the middle layers of the model, which play the role of transmitting the effects of different components on each other, although, as stated, in particular, the components that play this role clearly and explicitly include four factors. The fourth category of factors includes the components of the independent region. These factors have high penetration power and low dependence. In this analysis, the components of seasonality of the type of activity were institutional-administrative. Of course, each of these components has a certain degree of independent effect on other components, for example: the component of seasonality of the type of activity is the most independent component in the model, which is the basis for barriers to the development of conversion and complementary industries. The seasonality component of the type of activity has the lowest dependence and the highest degree of influence, then it is the institutional-administrative component that has the lowest degree of dependence as the seasonality component of the activity type, but with less degree of influence than the seasonality component of the activity type. Above this component is the second level of the model. Conclusion: According to the analysis based on Mick Mac analysis, it shows that no factor was located in the autonomous region. Infrastructure factor - technology with the degree of penetration power 1 and dependence 6 with the least impact, has the highest impact compared to other factors and from a systemic point of view are influential and dependent elements and have low penetration power and high dependence. In other words, many factors are involved in creating and promoting these components, and they themselves can be less likely to create change and influence in the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz. The components of the nature of conversion and complementary industries with influence 4 and dependence 6, geographical-spatial with influence 5 and dependence 6, legal-regulatory and financial-economic, respectively with influence 5 and dependence 5 are the communication factors that influence influence and dependence. It has a high. In fact, any action on this component will change other components. Institutional-administrative components and seasonality of the type of activity with the highest influence and impact, respectively, 6 and 4 and dependence 1 are key factors, with high influence and low dependence, basis and stimulus or motivation that have a great impact on the realization and promotion of conversion industries and Agricultural supplements are counted. In any action for the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz, the role and position of this factor must be considered. At the level of factors, the results confirm that the main influencing factors are the institutional-administrative factors, therefore, it is the first and most important influential factor in the development of agricultural conversion and complementary industries in Tabriz. Therefore, it is suggested that in this regard, while strengthening the administrative position of the unit in charge of conversion and complementary industries, to facilitate regulations, instructions and administrative procedures, the necessary measures should be taken in the city of Tabriz. Seasonal factor of the type of activity in me respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "MICMAC analysis"
  • "Tabriz city"
  • "conversion and complementary industries"
  • " structural-interpretive modeling (ISM)"
  • "barriers"
Abazari A. and Hosseini Yakani A, 2014. Prioritization of cities in Mazandaran province for proper establishment of conversion and complementary industries. Iranian Agricultural Economics and Development Research 45(1): 175-182.
Agricultural Insurance Fund, 2021. Introducing Iran's agricultural insurance system.
Ahmadian M. Ghanbari Y Aslani Sangdeh B and Azizi H, 2013. Identification and analysis of factors affecting the underdevelopment of conversion and complementary industries in Marvdasht city of Fars province. Journal of Rural Research and Planning 4.
Bahari A, Nouri S. H, Taqdisi A, Karimzadeh H, 2018. Challenges of the advancement of agricultural conversion and complementary industries in Shabestar city, Journal of Geography and Regional Development 16(1): 223-255.
Eghbali J, Asadi A, and H. shaebanieilay famay, 2018. Investigating the problems of developing conversion and complementary industries in the agricultural sector in the city of Frieden, Quarterly Journal of Rural Research 9(3): 360-375.
Hosseini SA, Qasemabadi M, Khoshdala F, Mehri M, 2016. Strategic analysis of tourism indicators (Case study: Chabaksar town, Guilan province). Journal of Planning Studies for Human Settlements 11(36): 129-147.
Khodaei Ostiar H, Raheli H, Kouhestani H, Shojaei Mazdi H, 2018. Identifying obstacles and problems of agricultural conversion and complementary industries in the villages of Sari city. Quarterly Journal of Rural Development Strategies 5(4): 455-467.
Kishore C, 2004. Rural Non- Farm activities in Specific Regions of Orisa”. Journal of Rural Development 16(1): 457- 464.
Kalantary Kh. Rahnama A. Movahed Mohammad H, 2009. Investigating the factors leading and preventing the creation and development of agricultural conversion and complementary industries in North Khorasan province. Agricultural Economics and Development 18(70): 19-37.
Karshnasan A, Alizadeh M, 2016. Challenges and Opportunities for Entrepreneurship Development in Horticultural Products Transformation Industries: A Case Study of North Khorasan Province, Journal of Entrepreneurship Strategies in Agriculture 3(6): 44-50.
Ministry of Jihad Agriculture, 2012. Report of the Office of Transformation and Complementary Industries of the Agricultural Sector: Tehran Jihad Keshavarzi.
Mohammadi M. Rafiei H, 2019. Investigating the effects of seasonal supply and grading on marketing characteristics of agricultural products (Case study of citrus in Mazandaran province), by market margin method. Agricultural Economics Research 12(2): 210-177.
Momeni F. Dashtbani S. Banuei A. A, 2018. The importance of the agricultural sector in maintaining the socio-economic balance of urban and rural structures in Iran. Journal of Space Economics and Rural Development 6(4): 17-46.
 Pahang S, 2018. Identifying and Prioritizing Rural Entrepreneurship Development Strategies in the Development of Agricultural Conversion and Supplementary Industries in Saravan with approach SWOT. Work and Society Monthly 224: 4-13.
Randeni, R. K. D, 2011. The Potential of Developing Agro-Based Industries in Sri Lanka (With Special Reference to North Central Province). International on Management, Economics and Social Sciences (ICMESS'2011) Bangkok Dec.
Rural M. S, 2012. Definitions and instructions provided by the Deputy Minister of Industries and Rural Development. Tehran: Ministry of Jihad Agriculture.
 Shokouhi Z. Zolanvari Shirazi S. Sheikh Zainuddin A, 2021. Strategies for the Development of Convertible and Complementary Industries of Horticultural Products in Fars Province, Iran, Journal of Strategic Research in Agricultural Sciences and Natural Resources 1(6): 6-1
Taghvai M.and M. Bisihaq,2011.Alignment and organization of agriculture in the cities of Fars province using GIS, Journal Agricultural Economics and Development 20(77): 133-159.
Thakkar J, Deshmukh S.G, Gupta A.D. and Shankar R, 2007. Development of Score card: An Integrated Aproach of ISM and ANP, International Journal of Production and Performance Management 56(1):  25-59.
Zangiabadi A, Fathi A, Izadi M, 2011. Analysis of spatial distribution of conversion industries in the cities of Isfahan province using the method (PIDI), Land Management 3(4): 5-22.