اثر تیمار تدخین پس از برداشت با سولفید هیدروژن روی ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی قارچ دکمه ای سفید خوراکی (Agaricus bisporus) در طول دوره عمر قفسه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی دانشگاه تبریز

3 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

زمینه مطالعاتی: قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus)بیشترین تولید را در بین قارچ های دنیا دارد. با این حال، این قارچ ها دارای مقدار آب و شدت تنفس بالایی هستند. لذا کاربرد تیمارهای پس از برداشتی مانند سولفید هیدروژن (H2S) که به عنوان مولکول تقویت کننده سیستم های آنتی اکسیدانی در محصولات مختلف شناخته شده، می‌تواند منجر به حفظ کیفیت و بهبود عمر قفسه ای قارچ دکمه‌ای شود. هدف: به همین منظور آزمایشی جهت بررسی اثر تیمار پس از برداشت هیدروسولفید سدیم (NaHS) به عنوان یک آزادکننده گاز H2S بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی قارچ دکمه‌ای، اجرا گردید. روش کار: این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در شش غلظت NaHS (25/0، 5/0، 75/0، 1، 25/1 و 5/1) به عنوان آزادکننده گاز H2S با سه تکرار به همراه تیمار شاهد (آب مقطر) صورت گرفت. به منظور اعمال تیمار تدخین H2S، پس از توزین NaHS، آنرا در یک بشر حاوی 200 میلی لیتر آب مقطر در دمای 20 درجه سانتی گراد قرار گرفتند. برای اندازه گیری صفات موردنظر، نمونه برداری از قارچ ها در روزهای صفر، 2، 4 و 6 انجام شد. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار 5/0 میلی مولارNaHS تاثیر بیشتری در کاهش قهوه‌ای شدن کلاهک قارچ دکمه‌ای نسبت به سایر تیمارها داشت. درصد بازشدگی کلاهک و درصد کاهش وزن در قارچ های تحت تیمار 5/0 میلی مولار NaHS به میزان بسیار زیادی کمتر بود. قارچ های تحت تیمار 5/0 میلی مولار NaHS، میزان درصد ماده خشک و سفتی بیشتری در پایان 6 روز نگهداری در قفسه نشان دادند. افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و مهار رادیکال DPPH در قارچ-های دکمه‌ای تیمار شده با 5/0 میلی مولار NaHS مشاهده گردید که همراه با افزایش معنی‌دار تجمع اسید آسکوربیک و محتوی فنل کل در این قارچ‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of postharvest fumigation treatment with hydrogen sulfide on the quality and antioxidant characteristics of edible white button mushroom (Agaricus bisporus) during shelf life

نویسندگان [English]

  • Rahim Naghshiband 1
  • Mahtab Moradi Digehsaray 2
  • Naser Mahna 3
1 Dep.of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Tabriz. Tabriz, Iran.
2 PhD student Dep. of Horticultural Sciences University of Tabriz.
3 dep. of Horticultural Sciences University of Tabriz.
چکیده [English]

Introduction: Button mushrooms are very popular and account for 30 % of the world's mushroom production (Royse, 2014). It has been reported that the Agaricus bisporus mushroom has a shelf life of one to three days at 20−25 ºC, five to seven days at 4 ºC (Diamantopoulou & Philippoussis, 2015; Jiang, 2013). Throughout the short shelf life of white button mushrooms (Agaricus bisporus), a few quality degradation processes emerge, including moisture loss, discoloration as browning, texture changes, off-flavor, and nutritional loss, reducing their economic value (Ding et al., 2016). This phenomenon is accompanied by the increase of reactive oxygen species (ROS) levels, due to the decline of the ROS scavenging power of the cell. Numerous studies have been performed on maintaining the postharvest quality of fresh mushrooms and postponing their deterioration (Zhu et al., 2021; Zhang et al., 2020; Shekari et al., 2021; Liu et al., 2019). Extensive investigations reported that the role of hydrogen sulfide (H2S) as an endogenous gaseous signaling molecule primarily acts on the regulation of physiological functions associated with nitric oxide (NO), carbon monoxide (CO), and H2O2 in animals and plants (Hancock and Whiteman, 2016; Beltowski, 2019). Zheng et al. (2016) stated that postharvest exogenous H2S treatment of fresh-cut apples mitigated enzymatic browning. In the present investigation, NaHS solution as an H2S donor was applied to fumigate edible white button mushrooms (Agaricus bisporus) in the postharvest and its effects on cap browning index, percent open caps, weight loss, dry matter, firmness, ascorbic acid, total phenol, and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging in edible white button mushroom during shelf life for 6 days was evaluated.
Material and methods: Fresh button mushrooms were selected on the basis of the uniformity of maturity and size. Sodium hydrosulfide (NaHS) was applied as an H2S donor. Each treatment was implemented in three replications. To prepare the solution, NaHS was dissolved in 200 mL of distilled water in 3 L sealed containers at room temperature, then mushrooms were exposed to 0 (control; distilled water), 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.25, and 1.5 mM NaHS for 20 min. Afterward, treated mushrooms were maintained for 6 days at shelf life. Samplings of mushrooms were taken at 0, 2, 4, and 6 days after treatment. To calculate the browning index (BI), photographs of edible mushroom samples were taken on sampling days and L, a and b were calculated in Photoshop software environment (Aghdam et al., 2019). Percent open caps were measured according to Jiang et al's (2011) method. Weight loss was measured according to the method of Sing et al (2016). Dry matter was measured according to Kalberer's (1991) method. The firmness of the mushrooms was measured by a digital firmness tester by the method of Nasiri et al (2017). A spectrophotometric procedure described by Terada et al (1978) used for the determination of ascorbic acid content. Total phenolics was measured with using the Folin–Ciocalteu reagent by Singleton and Rossi (1965) method. DPPH radical was used to measure of scavenging activity according to the method of Dokhanieh & Aghdam (2016). Data were analyzed using SAS software and the comparison of means was performed using Tukey’s test for p < 0.05. Graphs were drawn using Excel software.
Results and discussion: Our results showed that the cap browning index of mushrooms treated with 0.5 mM NaHS as donor H2S was significantly lower than that of control samples during 6 days of shelf life. Similar results were observed regarding color retention of strawberry and broccoli fruits treated with NaHS donor H2S during the postharvest period (Molinett et al. 2021; Hu et al. 2012; Li et al. 2014). The percentage of weight loss and cap opening of mushrooms treated with 0.5 mM NaHS was significantly lower, and the percentage dry matter and firmness was higher compared to the control mushrooms. The high dry matter content of mushrooms is related to their lower weight loss (Loon et al. 2000). The results of the present experiment are consistent with the results of Ni et al.'s (2016) studies, which showed that fumigation with H2S reduces the weight loss of grape bunches by increasing firmness and preventing senescence. Also, the use of NaHS treatment in strawberries caused a higher firmness of its fruits due to the decrease in the activity of pectin methylesterase and polygalacturonase enzymes (Molinett et al. 2021; Hu et al. 2014). Since H2S reduced the water loss rate of mushrooms treated with 0.5 mM NaHS, the percent cap opens of these mushrooms was much lower and their ascorbic acid content was higher compared to the control treatment. The lower decrease of ascorbic acid in button mushrooms treated with 0.5 mM NaHS donor H2S can be attributed to its the antioxidant effects, which causes a decrease in physiological activities related to senescence. The use of 0.5 mM NaHS treatment led to an increase in total phenol in button mushrooms. A similar increase in total phenolic content along with maintaining quality has also been reported in hawthorn and apple fruits treated with H2S during storage (Aghdam et al., 2018; Zheng et al., 2016). In this experiment, DPPH radical scavenging activities were higher in button mushrooms treated with 0.5 mM NaHS donor H2S compared to the control group during shelf life, which indicates that DPPH radical scavenging is improved after H2S fumigation.
Conclusion: In summary, in this experiment, the positive effect of postharvest NaHS treatment as H2S donor on the quality and antioxidant characteristics of edible white button mushroom during shelf life for 6 days was observed. The results of our study showed that postharvest H2S fumigation treatment of button mushrooms with 0.5 mM NaHS led to a reduction in postharvest senescence with delayed cap browning, lower percentage of open caps, lower weight loss and higher firmness than the control during the shelf life, which is probably related to maintaining the stability of the cell membrane during shelf life. In addition, button mushrooms fumigated by H2S showed increased antioxidant capacity and DPPH radical scavenging during shelf life, which was caused by increased accumulation of phenolic compounds and ascorbic acid in these mushrooms. In general, it can be concluded that the use of postharvest H2S fumigation treatment of the button mushrooms by maintaining the quality and antioxidant characteristics can be a suitable method to delay postharvest senescence and increase the shelf life of edible white button mushroom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant
  • Tissue firmness
  • Hydrogen sulfide
  • Shelf life
  • Button mushroom
  • Browning
شکاری الف، نقشی بند حسنی ر، سلیمانی اقدم م، رضایی م، جنتی زاده ع، 1401، تاثیر کاربرد پس از برداشت ملاتونین بر کیفیت تغذیه‌ای و عمر انبارمانی فرم تازه بریده قارچ تکمه‌ای (Agaricus bisporus)، پژوهش های صنایع غذایی، 32(3)، 111-128.  
Aghdam MS, Luo Z, Jannatizadeh A and Farmani B, 2019. Exogenous adenosine triphosphate application retards cap browning in Agaricus bisporus during low temperature storage. Food chemistry 293: 285-290.
Aghdam MS, Mahmoudi R, Razavi F, Rabiei V and Soleimani A, 2018. Hydrogen sulfide treatment confers chilling tolerance in hawthorn fruit during cold storage by triggering endogenous H2S accumulation, enhancing antioxidant enzymes activity, and promoting phenols accumulation. Scientia Horticulture 238: 264–271.
Beltowski J, 2019. Synthesis, metabolism, and signaling mechanisms of hydrogen sulfide: An overview. Methods in Molecular Biology 2007: 1–8.
Brennan MH, Le Post G and Gormley TR, 2000. Postharvest treatment with citric acid and hydrogen peroxide to extend the shelf life of fresh sliced mushrooms. Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie 33: 285–289.
Chang Z, Jingying S, Liqin Z, Changle L and Qingguo W, 2014. Cooperative effects of hydrogen sulfide and nitric oxide on delaying softening and decay of strawberry. International Journal of Agriculture and Biology 7: 114–122.
Chen J, Shang YT, Wang WH, Chen XY, He EM, Zheng HL and Shangguan Z, 2016. Hydrogen sulfide-mediated polyamines and sugar changes are involved in hydrogen sulfide-induced drought tolerance in Spinacia oleracea seedlings. Frontiers in Plant Science 7: 1173.
Diamantopoulou P and Philippoussis A, 2015. Cultivated mushrooms: preservation and processing. Handbook 488 of vegetable preservation and processing. CRC Press, Florida, 495–525.
Ding Y, Zhu Z, Zhao J, Nie Y, Zhang Y, Liu C, Meng D, Mao H and Tang X, 2016. Effects of postharvest brassinolide treatment on the metabolism of white button mushroom (Agaricus bisporus) in relation to development of browning during storage. Food and Bioprocess Technology, 1–8.
Dokhanieh AY and Aghdam MS, 2016. Postharvest browning alleviation of Agaricus bisporus using salicylic acid treatment. Scientia Horticulturae 207: 146–151.
Fu P, Wang W, Hou L and Liu X, 2013. Hydrogen sulfide is involved in the chilling stress response in Vitis vinifera L. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82: 295.
Ge Y, Hu KD, Wang SS, Hu LY, Chen XY, Li YH, Yang Y, Yang F and Zhang H, 2017. Hydrogen sulfide alleviates postharvest ripening and senescence of banana by antagonizing the effect of ethylene. PLoS One 12: e0180113.
Hu H, Shen W and Li P, 2014. Effects of hydrogen sulphide on quality and antioxidant capacity of mulberry fruit. International Journal of Food Science and Technology 49: 399–409.
Hu LY, Hu SL, Wu J, Li YH, Zheng JL, Wei ZJ, Liu J, Wang HL, Liu YS and Zhang H, 2012. Hydrogen sulfide prolongs postharvest shelf life of strawberry and plays an antioxidative role in fruits. Journal of Agricultural and Food Chemistry 60: 8684–8693.
Jiang T, 2013. Effect of alginate coating on physicochemical and sensory qualities of button mushrooms (Agaricus bisporus) under a high oxygen modified atmosphere. Postharvest Biology and Technology 76: 91–97.
Jiang T, Feng L, Zheng X, Li J, Jing G, Cai L and Ying T, 2011. Integrated application of nitric oxide and modified atmosphere packaging to improve quality retention of button mushroom (Agaricus bisporus). Food Chemistry 126: 1693–1699.
Jin Z and Pei Y, 2016. Hydrogen sulfide: the shutter button of stomata in plants. Science China Life Sciences 59: 1187–1188.
Jin Z, Wang Z, Ma Q, Sun L, Zhang L, Liu Z, Liu D, Hao X and Pei Y, 2017. Hydrogen sulfide mediates ion fluxes inducing stomatal closure in response to drought stress in Arabidopsis thaliana. Plant and Soil 419: 141–152.
Kalberer, PP, 1991. Water relations of the mushroom culture (Agaricus bisporus): Influence on the crop yield and on dry matter content of the fruit bodies. Mushroom Sciences 13: 269-274.
Khan MN, Mobin M, Abbas ZK and Siddiqui MH, 2017. Nitric oxide-induced synthesis of hydrogen sulfide alleviates osmotic stress in wheat seedlings through sustaining antioxidant enzymes, osmolyte accumulation and cysteine homeostasis. Nitric Oxide 68: 91–102.
Khan ZU, Aisikaer G, Khan RU, Bu J, Jiang Z, Ni Z and Ying T, 2014. Effects of composite chemical pretreatment on maintaining quality in button mushrooms (Agaricus bisporus) during postharvest storage. Postharvest Biology and Technology 95: 36-41.
Kim KM, KO JA, Lee JS, Park HJ and Hanna MA, 2006. Effect of modified atmosphere packaging on the shelf-life of coated, whole and sliced mushrooms. LWT-Food Sciences and Technology 39: 365-372.
Kumar A, Singh M and Singh G, 2013. Effect of different pretreatments on the quality of mushrooms during solar drying. Journal of food science and technology 50(1): 165-170.
Lagnika C, Zhang M and Mothibe KJ, 2013. Effects of ultrasound and high pressure argon on physico-chemical properties of white mushrooms (Agaricus bisporus) during postharvest storage. Postharvest Biology and Technology 82: 87–94.
Li D, Limwachiranon J, Li L, Du R and Luo Z, 2016. Involvement of energy metabolism to chilling tolerance induced by hydrogen sulfide in cold-stored banana fruit. Food Chemistry 208: 272–278.
Li L, Kitazawa H, Zhang X, Zhang L, Sun Y, Wang X and Yu S, 2021. Melatonin retards senescence via regulation of the electron leakage of postharvest white mushroom (Agaricus bisporus). Food Chemistry 340: 127833.‏
Li SP, Hu KD, Hu LY, Li YH, Jiang AM, Xiao, F, Han Y, Liu YS and Zhang H, 2014. Hydrogen sulfide alleviates postharvest senescence of broccoli by modulating antioxidant defense and senescence-related gene expression. Journal of Agricultural and Food Chemistry 62: 1119–1129.
Liu R and Lal R, 2015. Effects of low-level aqueous hydrogen sulfide and other sulfur species on Lettuce (Lactuca sativa) seed germination. Communications in Soil Science and Plant Analysis 46: 576–587.
Loon PV, Swinkels H.A.T.I and Griensven L.J.L.D.V, 2000. 1-Dry matter content in mushrooms (Agaricus bisporus) as an                    indicator for mushroom quality. Science and Cultivation of Edible Fungi, 2000 Balkama, Rotterdam, ISBN 9058091430. 507-513.
Meng D, Song T, Shen L, Zhang X and Sheng J, 2012. Postharvest application of methyl jasmonate for improving quality retention of Agaricus bisporus fruit bodies. Journal of Agriculture of Food Chemistry 60(23): 6056-6062.
Mishra BB, Gautam S and Sharma A, 2013. Free phenolics and polyphenol oxidase (PPO): The factors affecting post-cut browning in eggplant (Solanum melongena). Food Chemistry 139: 105–114.
Molinett SA, Alfaro JF, Sáez FA, Elgueta S, Moya-León María A and Figueroa CR, 2021. Postharvest treatment of hydrogen sulfide delays the softening of Chilean strawberry fruit by downregulating the expression of key genes involved in pectin catabolism. International Journal of Molecular Sciences 22, 10008.
Nagy P, 2015. Mechanistic chemical perspective of hydrogen sulfide signaling. Review. Methods inEnzymology 554: 3–29.            
Ni ZJ, Hu KD, Song, CB, Ma RH, Li ZR, Zheng JL, Fu LH, Wei ZJ and Zhang H, 2016. Hydrogen sulfide alleviates postharvest senescence of grape by modulating the antioxidant defenses. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2016, 4715651.
Que PTT, Verlinden B and Nicolai B, 2017. Effect of controlled atmosphere and storage temperature on the weight loss and cap colour of fresh mushrooms (Agaricus bisporus). Can Tho University Journal of Science 6: 127–139.
Royse DJ, 2014. A global perspective on the high five: Agaricus, Pleurotus, Lentinula, Auricularia & Flammulina. Paper presented at the Proceedings of the 8th International Conference on Mushroom Biology and Mushroom Products (ICMBMP8).
Shekari A, Naghshiband HR, Soleimani AM, Rezaee M and Jannatizadeh A, 2021. The effects of melatonin treatment on cap browning and biochemical attributes of Agaricus bisporus during low temperature storage. Food Chemistry 348: 129074.
Shrivas K, Agrawal K, Patel DK and Kumar A, 2005. A spectrophotometric determination of ascorbic acid. Journal-chinese chemical society Taipei 52: 503.
Singh VP, Singh S, Kumar J and Prasad SM, 2015. Hydrogen sulfide alleviates toxic effects of arsenate in pea seedlings through up-regulation of the ascorbate-glutathione cycle: Possible involvement of nitric oxide. Journal of Plant Physiology 181: 20–29.
Singleton VL and Rossi JA, 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American journal of Enology and Viticulture 16(3): 144-158.
Sun Q, Zhang N, Wang J, Cao Y, Li X, Zhang H, Zhang LY, Tan DX and Guo Y, 2016. A label-free differential proteomics analysis reveals the effect of melatonin on promoting fruit ripening and anthocyanin accumulation upon postharvest in tomato. Journal of Pineal Research 61: 138–153.
Sun Y, Zhang W, Zeng T, Nie QX, Zhang FY and Zhu LQ, 2015. Hydrogen sulfide inhibits enzymatic browning of fresh-cut lotus root slices by regulating phenolic metabolism. Food Chemistry 177: 376–381.
Suttirak W and Manurakchinakorn S, 2010. Potential application of ascorbic acid, citric acid and oxalic acid for browning inhibition in fresh-cut fruits and vegetables. Walailak Journal of Science and Technology 7: 5-14.
Terada M, Watanabe Y, Kunitomo M and Hayashi E, 1978. Differential rapid analysis of ascorbic acid and ascorbic acid 2-sulfate by dinitrophenylhydrazine method. Analytical Biochemistry 84(2): 604-608.
Tsai CJ, Harding SA, Tschaplinshi TJ, Lindroth RL and Yuan Y, 2006. Genome-wide analysis of the structural genes regulating defense phenylpropanoid metabolism in Populus. New Phytologist 172: 47–62.
Wang K, Wang C, Liu Y, Jiang W, Li W, Cheng F, Ma C and Nie Y, 2021. Effects of hydrogen sulfide on the quality deterioration of button mushrooms and the interaction with ethylene. Food and Bioprocess Technology 14: 1983–1995.
Xing Y, Li X, Xu Q, Yun J, Lu Y and Tang Y, 2011. Effects of chitosan coating enriched with cinnamon oil on qualitative properties of sweet pepper (Capsicum annuum L.). Food Chemistry 124: 1443-1450.
Ye J, Li J, Han X, Zhang L, Jiang T and Xia M, 2012. Effects of active modified atmosphere packaging on postharvest quality of shiitake mushrooms (Lentinula edodes) stored at cold storage. Journal of Integrative Agriculture 11: 474-482.
Zhang H, Hu SL, Zhang ZJ, Hu LY, Jiang CX, Wei ZJ, Liu J, Wang HL and Jiang ST, 2011. Hydrogen sulfide acts as a regulator of flower senescence in plants. Postharvest Biology and Technology 60: 251–257.
Zheng JL, Hu, LY, Hu KD, Wu J, Yang F and Zhang H, 2016. Hydrogen Sulfide Alleviates Senescence of Fresh-cut Apple by Regulating Antioxidant Defense System and Senescence-related Gene Expression. Horticulture Science 51(2):152–158.
Zhu D, Wang C, Liu Y, Ding Y, Winters E and Li W and Cheng F, 2021. Gibberellic acid maintains postharvest quality of Agaricus bisporus mushroom by enhancing antioxidative system and hydrogen sulfide synthesis. Journal of Food Biochemistry 45: e13939.
Zhu L, Wang W, Shi J, Zhang W, Shen Y, Du H and Wu Sh, 2014. Hydrogen sulfide extends the postharvest life and enhances antioxidant activity of kiwifruit during storage. Journal of the Science of Food and Agriculture 94: 2699–2704.