تأثیر پیش‌تیمار مایکروویو بر سینتیک خشک شدن، رنگ، چروکیدگی و آبگیری مجدد برش‌های پرتقال خشک‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زمینه مطالعاتی: پرتقال یکی از مهمترین گونه‌های مرکبات می‌باشد که به‌صورت میوه تازه، آب‌میوه، کنسانتره و یا برش‌های نازک خشک‌شده استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر سعی شد تا ضمن ارزیابی اثر پیش‌تیمار مایکروویو بر برش‌های پرتقال، مناسب‌ترین مدل ریاضی برای توصیف سینتیک خشک شدن این محصول معرفی شود. هدف: در این پژوهش اثر اعمال پیش‌تیمار مایکروویو بر سرعت انتقال جرم، ضریب نفوذ مؤثر رطوبت، آبگیری مجدد، چروکیدگی و شاخص‌های رنگی برش‌های پرتقال بررسی و سینتیک خشک شدن آن مدل‌سازی شد. روش کار: برای اعمال پیش‌تیمار مایکروویو، پرتقال‌ها به مدت 0، 1، 2 و 3 دقیقه داخل دستگاه مایکروویو قرار گرفتند و بعد از تیماردهی، برش‌هایی با ضخامت 5/0 سانتی‌متر از پرتقال‌ها تهیه و به‌صورت لایه‌نازک داخل خشک‌کن هوای داغ قرار گرفتند. نتایج: پیش‌تیمار مایکروویو سبب افزایش سرعت خروج رطوبت، افزایش ضریب نفوذ مؤثر رطوبت و در نتیجه باعث کاهش زمان خشک‌کردن برش‌های پرتقال شد. با افزایش زمان تیمار مایکروویو از صفر به 3 دقیقه، متوسط زمان خشک شدن برش‌های پرتقال در خشک‌کن همرفتی از 67/216 دقیقه به 67/186 دقیقه کاهش یافت. همچنین با افزایش زمان تیمار مایکروویو از صفر به 3 دقیقه، متوسط ضریب نفوذ مؤثر رطوبت از m2/s 10-10×72/4 به m2/s 10-10×23/6 افزایش یافت. اعمال 2 و 3 دقیقه مایکروویو بر برش‌های پرتقال تأثیر معنی‌داری بر افزایش آبگیری مجدد محصول خشک‌شده داشت. پیش‌تیمار مایکروویو بر تغییر چروکیدگی سطحی محصول تأثیر معنی‌داری نداشت، اما از نظر شاخص تغییرات رنگ، نمونه‌های تیمار و خشک‌شده، تغییرات کمتری از نظر رنگ ظاهری نسبت به نمونه اولیه داشتند. متوسط شاخص‌های زردی، قرمزی و روشنایی برش‌های پرتقال خشک‌شده به ترتیب برابر 71/40، 02/2 و 65/52 بود. به دلیل خطای کمتر، جهت مدل‌سازی سینتیکی خشک شدن برش‌های پرتقال، از مدل پیج استفاده شد. نتیجه‌گیری نهایی: در مجموع، اعمال 2 دقیقه مایکروویو پیش از خشک‌کردن برش‌های پرتقال به دلیل کاهش زمان خشک‌کردن، توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of microwave pretreatment on drying kinetics color shrinkage and rehydration of dried orange slices

نویسندگان [English]

  • Fakhreddin Salehi
  • Kimia Samary
  • Maryam Tashakori
Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Moisture content promotes the growth of microorganisms and is a major cause of food spoilage. Therefore, decreasing the moisture content economically reduces foods spoilage (Subramanyam et al., 2017). Drying is a concurrent heat and mass transfer process that is widely used in fresh fruits and vegetables processing to prolong the shelf-life of agricultural products by decreasing moisture content and lowering water activity (Salehi, 2023). Microwave radiation is a type of non-ionizing radiation energy utilized in foods production, which can efficiently alter the structural and functional properties of foods ingredients. The operating frequency is 915MHz or 2450MHz and is widely used in the food industries (Yılmaz and Tugrul 2023). Microwave pretreatments can facilitate mass transfer in the dehydration procedure and reduce drying time for fruit and vegetable products (Wray and Ramaswamy 2015). Surface color and size of dried fruits are the main important quality parameters that determine the acceptance of these products. Procedure variables include pretreatment, dryer type, and drying conditions that are expected to influence the color and finish of the dried product (Kowalska et al., 2021). We found no report on the effects of microwave pretreatment on the hot-air drying kinetics of orange slices in the literature. Hence, the purpose of this study was to estimate the impacts of microwave pretreatment on the drying time, mass transfer kinetic, effective moisture diffusivity (Deff), shrinkage, color indexes, and rehydration of orange slices. In addition, the moisture ratio changes of orange slices during drying were modeled.
Material and methods: The average diameter of fresh orange slices was 7.3 cm. In this study, the water content of fresh and dried orange slices was calculated using an oven at 105°C for 4 h (Shimaz, Iran). In this research, the effect of microwave time on the drying time, effective moisture diffusivity coefficient, and rehydration of orange slices were investigated, and drying kinetics were modeled. To apply the microwave treatments on the orange slices, a microwave oven (Gplus, Model; GMW-M425S.MIS00, Goldiran Industries Co., Iran) was employed with a power of 330 W. To apply microwave pre-treatment, the orange slices were placed inside the microwave device for 0, 1, 2, and 3 minutes, and after leaving the device, the samples in thin layers were placed in the hot-air dryer (with a temperature of 70°C). The dehydration kinetics of orange slices have been explained using 4 simplified drying equations. Fick's second law of diffusion was used to calculate the moisture diffusivity of orange slices. The color of orange slices was analyzed using an Image J software (V.1.42e, USA). The L* (lightness), a* (greenness/redness) and b* (blueness/yellowness) values for each samples were recorded in triplicates. The rehydration tests were conducted with a water bath (R.J42, Pars Azma Co., Iran). Dried orange slices were weighed and immersed for 30 min in distilled water in a 250 ml glass beaker at 50°C. The experiments were conducted with a fully randomized factorial design using SPSS software version 21. All tests were run in triplicate and Duncan's test was utilized to compare the averages of observed responses at the 95% probability level.
Results and discussion: The results showed that microwave treatment, causes an increase in moisture removal rate from the orange slices, an increase in the effective moisture diffusivity coefficient, and as a result, reduces the drying time. By increasing the microwave time from zero to 3 min, the average drying time of orange slices in the hot-air dryer decreased from 216.67 min to 186.67 min. Sharma and Prasad (2006) used a laboratory microwave for drying of garlic. They confirmed that the microwave drying of garlic cloves decreased drying duration compared to hot air dehydration, and the quality attributes of dehydrated product by microwave methods, was found higher. The average effective moisture diffusivity coefficient calculated for the samples placed in the hot-air dryer was equal to 5.70×10-10 m2/s. Increasing the microwave time from 0 to 3 minutes increased the average effective moisture diffusivity coefficient by 31.76%. Microwave pre-treatment did not have a significant effect on the surface shrinkage change of the product, but in terms of the total color difference index, the treated and dried samples had less changes in appearance color than the original sample. The average yellowness, redness, and lightness indexes of dried orange slices was 40.71, 2.02, and 52.65, respectively. By increasing the microwave treatment time from 0 to 3 min, the total color difference index of the dried orange slices significantly decreased from 12.70 to 6.38 (p<0.05). The time of microwave treatment had significant effects on the rehydration of dried orange slices.
Conclusion: Kinetic modeling of orange slices weight changes during drying was carried out by models in the sources, followed the Page model was selected as the best model to predict moisture ratio changes under the selected experimental conditions. Mean values of the sum of squares due to error, root mean square error, and r for all samples ranged from 0.0148-0.0329, 0.0249-0.0370, and 0.9930-0.9967, respectively. Generally, 2 min pretreatment by microwave is the best condition for drying orange slices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effective moisture diffusivity coefficient
  • Microwave
  • Orange
  • Page model
  • Total color difference
افتخاری ا، صالحی ف، گوهری‌اردبیلی ا و آقاجانی ن، 1402. تأثیر پیش‌تیمارهای فراصوت و شرایط فرآیند بر سرعت انتقال جرم طی آبگیری اسمزی برش‌های پرتقال. علوم و صنایع غذایی ایران، 20(135)، 30-21.
خاکباز حشمتی م و سیفی‌مقدم ا، 1396. بررسی تکنیک متناوب مایکروویو- هوای گرم بر خواص کیفی و تغذیه‌ای برگه‌های کیوی خشک شده. پژوهش های صنایع غذایی، 27(1)، 126-111.
دهقانی‌خیاوی ه، خاکبازحشمتی م، دهقان‌نیا ج و باغبان ح، 1399. کاربرد روش‌های هیبریدی (هوای داغ- مایکروویو- مادون قرمز) جهت خشک‌کردن سیب‌زمینی و مطالعه ویژگی‌های کیفی محصول خشک‌شده. پژوهش های صنایع غذایی، 30(2)، 143-161.
Akbarian Meymand MJ, Faraji Kafshgari S, Mahmodi E and Vatankhah M, 2015. The effect of using microwave pretreatment in drying roots nutmeg on antimicrobial properties against pathogenic bacteria and spoilage molds. Iranian Journal of Medical Microbiology 9(2): 47-55.
Aydar AY, Aydın T, Yılmaz T, Kothakota A, Socol CT, Criste FL and Pandiselvam R, 2022. Investigation on the influence of ultrasonic pretreatment on color, quality and antioxidant attributes of microwave dried Inula viscosa (L.). Ultrasonics Sonochemistry 90: 106184.
Coklar H, Akbulut M, Kilinc S, Yildirim A and Alhassan I, 2018. Effect of freeze, oven and microwave pretreated oven drying on color, browning index, phenolic compounds and antioxidant activity of hawthorn (Crataegus orientalis) fruit. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 46(2): 449-456.
Gaukel V, Siebert T and Erle U, 2017. Microwave-assisted drying. In The microwave processing of foods (pp. 152-178). Woodhead Publishing.
Karimi S, Mohammadi S, Layeghiniya N and Abbasi H, 2021. Effect of combined microwave-hot air under microwave pretreatment on drying kinetics of Myrtus fruit. Journal of Food Processing and Preservation 13(1): 125-138.
Kowalska H, Marzec A, Domian E, Kowalska J, Ciurzyńska A and Galus S, 2021. Edible coatings as osmotic dehydration pretreatment in nutrient‐enhanced fruit or vegetable snacks development: A review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 20(6): 5641-5674.
Maskan M, 2000. Microwave/air and microwave finish drying of banana. Journal of Food Engineering 44(2): 71-78.
Önal B, Adiletta G, Di Matteo M, Russo P, Ramos IN, Silva CLM. 2021. Microwave and ultrasound pre-treatments for drying of the “Rocha” pear: impact on phytochemical parameters, color changes and drying kinetics. Foods 10(4): 853.
Sabry ZA, Bahlol H E, El-Desouky AI and Assous M T, 2016. Effect of microwave pre-treatment and drying methods on the carrot powder quality. Middle East Journal of Applied Science 6(2): 349-356.
Sahin M and Doymaz İ, 2017. Estimation of cauliflower mass transfer parameters during convective drying. Heat and Mass Transfer 53(2): 507-517.
Salehi F and Satorabi M, 2021. Influence of infrared drying on drying kinetics of apple slices coated with basil seed and xanthan gums. International Journal of Fruit Science 21(1): 519-527.
Salehi F, 2019. Color changes kinetics during deep fat frying of kohlrabi (Brassica oleracea var. gongylodes) slice. International Journal of Food Properties 22(1): 511-519.
Salehi F, Cheraghi R and Rasouli M, 2022. Mass transfer kinetics (soluble solids gain and water loss) of ultrasound-assisted osmotic dehydration of apple slices. Scientific Reports 12(1): 15392.
Salehi F, Ghazvineh S and Inanloodoghouz M, 2023. Effects of edible coatings and ultrasonic pretreatment on the phenolic content, antioxidant potential, drying rate, and rehydration ratio of sweet cherry. Ultrasonics Sonochemistry 99: 106565.
Salehi F. 2023. Recent progress and application of freeze dryers for agricultural product drying. ChemBioEng Reviews 10(5): 618-627.
Sharifi M, Rafiei S, Keyhani A and Omid, M, 2010. Drying of orange and selection of a suitable thin layer drying model 41: 61-67.
Sharma GP and Prasad S, 2006. Optimization of process parameters for microwave drying of garlic cloves. Journal of Food Engineering 75(4): 441-446.
Subramanyam R, Narayanan M and Rao DG, 2017. Engineering studies on moisture diffusivity of solid food products during processing-A review. ChemBioEng Reviews 4(5): 304-309.
Turan OY and Firatligil FE, 2019. Modelling and characteristics of thin layer convective air-drying of thyme (Thymus vulgaris) leaves. Czech Journal of Food Sciences, 37(2).
Wray D and Ramaswamy HS, 2015. Novel concepts in microwave drying of foods. Drying Technology 33(7): 769-783.
Yılmaz A and Tugrul N, 2023. Effect of ultrasound-microwave and microwave-ultrasound treatment on physicochemical properties of corn starch. Ultrasonics Sonochemistry 98: 106516.