اثر خواص ضد میکروبی عصاره کینوا و جنسینگ نانوریزپوشانی شده بر ماندگاری خامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

زمینه مطالعاتی: آلودگی میکروبی یکی از دلایل کاهش کیفبت خامه به حساب می‌آید. روش کار: ابتدا عصاره‌های جینسینگ و کینوا به روش اولتراسوند تهیه شدند. سپس با استفاده از GC-MS ترکیبات شیمیایی آن‌ها اندازه گیری شد. حداقل غلظت بازدارندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی باکتری(MBC) عصاره‌ها تعیین شد. سپس نانوامولسیون‌های حاوی جینسینگ، کینوا و مخلوط جینسینگ+کینوا با دیواره‌های مختلف (کیتوزان ،پروتئین آب پنیر ، کیتوزان/ پروتئین آب پنیر) تهیه شد. راندمان نانوریزپوشانی، اندازه ذره و pH نانو امولسیون‌ها بررسی شد. همچنین خاصیت ضد میکروبی خامه حاوی عصاره‌های نانو ریزپوشانی شده سنجیده شد. نتایج و بحث: بیشترین ترکیب فنولی در عصاره‌ی جینسینگ و کینوا به ترتیب مربوط به ام-کوماریک اسید (۰۹/۱۱۱) و الاژیک اسید (۸۸/۷۳) میکرو گرم بر گرم بود. بیشترین میزان ترکیب فلاونوئیدی موجود در عصاره‌ی جینسینگ و کینوا به ترتیب متعلق به کاتچین و روتین به میزان(۶/۲۹) و (۱۲/۳۴) میکرو گرم بر گرم بود. میزان MBC استافیلوکوکوس و باسیلوس در عصاره ی جینسینگ بالاتر بود. اما میزان MBC و MIC باکتری‌های ای کلای و سالمونلا در عصاره-ی کینوا بالاتر بود. دیواره‌ی کیتوزانی کوچک ترین اندازه و بیشترین راندمان ریزپوشانی را داشت. میزان pH نانوامولسیون‌ها بین 11/6 -86/5 متغیر بود. نتیجه گیری نهایی: با توجه به اینکه عصاره کینوا و جنسینگ نانوریز پوشانی شده در دیواره کیتوزان باعث کاهش بار میکروبی می‌شوند و همچنین این عصاره ها به علت داشتن ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی خواص آنتی اکسیدانی بالایی دارند. افزودن عصاره های کینوا و جنسینگ نانوریزپوشانی شده با دیوار کیتوزان به خامه روش مناسبی برای افزایش ماندگاری خامه می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of antimicrobial properties of nano-encapsulated red quinoa and ginseng extracts on the shelf life of cream

نویسندگان [English]

  • hadis aziminezhad 1
  • reza Esmaeilzadeh kenari 1
  • Zaynab Raftani Amiri 2
1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2 Dept. of Food Science & Tech., Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Introduction: The cream is a product obtained from the physical separation of milk and its conversion from fat emulsion to fat-free milk. Milk, its products like cream, are susceptible to microbial spoilage. Often, the color, smell, and taste of dairy products become undesirable due to the decomposition of existing proteins and fats with enzymes produced by microorganisms. The main cause of spoiled milk and its products that are kept at low temperatures is psychrophilic bacteria. Pseudomonas, Bacillus, and Streptococcus can be mentioned as psychrophilic bacteria. They grow well at a temperature lower than 15°C and can grow at a temperature of 4°C. Due to their proteolytic and lipolytic properties, these bacteria easily spoil milk even if it is kept at relatively low temperatures. Natural extracts with antimicrobial properties can be used to reduce the microbial load of dairy products, including cream. Polyphenols are the most important and numerous secondary groups of metabolites in the plant kingdom. These compounds play a role in defense against ultraviolet rays, oxidizing agents or invasion, and some plant pathogen agents. Quinoa belongs to Chenopodiaceae family, Chenopodium genus. Its plant name is Willd quinoa Chenopodium. Quinoa is a native cereal of South America. Quinoa and its products are rich in macronutrients, such as protein, polysaccharides, and fats, and also rich in micronutrients, such as polyphenols, vitamins, and minerals. Ginseng belongs to the Araliaceae family, and it is found throughout East Asia and Russia. The properties of this plant include its anti-inflammatory, antioxidant, anti-obesity, anti-allergy, anti-blood pressure, memory improvement, sexual enhancement, anti-diabetes properties, and anti-tumor properties. Ginseng also adjusts metabolism, immune functions, and blood pressure. Ginseng plant and red quinoa seeds contain high phenolic and flavonoid compounds and also have antimicrobial properties. On the other hand, extraction affects the compounds in the extracts. Extraction with the help of ultrasound is one of the green extraction methods. The encapsulation method is used to protect bioactive compounds (polyphenols, enzymes, antioxidants, micronutrients), and its purpose is to protect bioactive compounds from harmful environmental effects, and to control release. On the other hand, so far no research has been done in the field of investigating the antimicrobial effect of quinoa and ginseng extract coated with different walls (chitosan, whey protein, chitosan/whey protein) on the shelf life of cream .In this research, extracts from ginseng and red quinoa seeds were obtained by ultrasound prop. Then the extracts were nano-microcoated. The antimicrobial effect of the nano-encapsulated extracts on the cream was investigated.
Material and methods: In this extraction process, an ultrasound probe was used. The ratio of solvent to sample was 10:1. First, the dried powder was added to the desired solvent, and the ethanol-water solvent with the ratios (50:50) and (80:20) was separately subjected to ultrasonic waves with a frequency of 37 Hz and an intensity of 100 and a temperature of 40°C for 15 minutes was placed. Then, the chemical compounds of the obtained extracts were measured using GC-MS. The minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of ginseng and quinoa extracts were determined with an ethanol-water solvent with two different ratios (80-20 and 50-50). Then nano-emulsions containing ginseng, quinoa, and ginseng + quinoa mixture with different walls (chitosan, whey protein, chitosan/whey protein) were prepared. Encapsulation efficiency, particle size, and pH of nanoemulsions were investigated. Also, the antimicrobial properties of the cream containing nano-encapsulated extracts on different bacteria (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella, E. coli) at two temperatures of 4 and 25 degrees Celsius during the storage period of 14 days (the first day, 7th day, 14th day) was measured.
Results and discussion: The highest phenolic composition in ginseng and quinoa extracts was related to m-coumaric acid (111.09) and ellagic acid (73.88) microgram/gram, respectively. The highest amount of flavonoid compounds in ginseng and quinoa extracts belonged to catechin and rutin, respectively (29.6) and (34.12) micrograms/gram. The amount of MBC of Staphylococcus and Bacillus was higher in the ginseng extract. However, the MBC and MIC of E. coli and Salmonella bacteria were higher in quinoa extract. The pH of nanoemulsions varied between of 5.86-6.11 and the chitosan wall had the smallest size and the highest encapsulation efficiency. In the present study, nanoemulsions with chitosan walls and cheese juice had the highest (72.79 containing quinoa extract) and the lowest (59.9 containing ginseng and quinoa extract in a ratio of 1:1) encapsulation efficiency, respectively. Quinoa extract nano-encapsulated with chitosan wall had effects on reducing the number of tested bacteria (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella, E. coli) than other extracts. In the cream containing nano-encapsulated quinoa extract, on the 14th day, Staphylococcus was 2.19 and 1.63 logarithms at 4 and 25 °C, respectively. The number of Bacillus cereus at 4 and 25 °C was logarithm 1.03 and 1.9, respectively. However, Salmonella at 4 and 25 °C were 2.73 and 2.36 logarithms, respectively, and E. coli were 2.88 and 2.47 logarithms, respectively. After the quinoa extract, the mixture of ginseng and quinoa extracts had the most effective in reducing the number of bacteria, and finally, the nano-encapsulated ginseng extract showed the least effect in reducing these four bacteria present in the treated creams. Also, the rate of reduction of Staphylococcus and Bacillus was higher at 4°C compared to 25°C. Because Staphylococcus and Bacillus are mesophilic and thermophilic, respectively, which grow more easily at high temperatures and are sensitive to low temperatures. But Salmonella and E. coli were more sensitive to 25 °C than 4 °C. According to the results, different extracts had the most reducing effect on Bacillus cereus at 4°C and the least reducing effect on E. coli at 4°C.
Conclusion: Given that the results showed that quinoa and ginseng extracts have various phenolic and flavonoid compounds. Also, the MBC and MIC of the extracts showed high antibacterial properties. The use of chitosan as the wall of nano-encapsulated extracts was better than other walls in terms of encapsulation efficiency and particle size. Also, nano-coated quinoa extract with chitosan wall added to cream during storage at 4 and 25 degrees Celsius had a greater effect in reducing the tested bacteria (Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Salmonella, E. coli) than other extracts, which indicated the higher antimicrobial properties of quinoa extract and also the better retention of these extract compounds by the chitosan wall. As a result, quinoa extract coated with chitosan wall can be used in fat-based dairy products, including cream, due to its natural antimicrobial properties. Because it reduces the microbial load of dairy products and thus increases the shelf life of dairy products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ginseng
  • minimum concentration of inhibition
  • cream
  • quinoa
  • chitosan
  • nano-encapsulation
جعفرپور د، هاشم، س م ب و  قائدی‌ ا، 1400. بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره قسمت‌های مختلف زعفران و کاربرد آن در خامه. مجله علوم و صنایع غذایی ایران. 18(113): 299-289.
داوودی مقدم ه، 1392. نقش اسانس خانواده نعناعیان در افزایش ماندگاری مواد غذایی. بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران.
عظیمی یانچشمه م و شریفی ا، 1395. ارزیابی حسی نمونه‌های خامه پس از جایگزینی چربی، به منظور تهیه خامه صبحانه رژیمی. دومین همایش ملی روش‌های افزایش ماندگاری فراورده های غذایی.
Alami, M., & Ghorbani, M. (2014). Evaluation of total phenolic, flavonoid, anthocyanin compounds, antibacterial and antioxidant activity of hawthorn (Crataegus Elbursensis) fruit acetonic extract. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 13(1), 53-66.
Amiri, Z. R., Nemati, A., Tirgarian, B., Dehghan, B., & Nasiri, H. (2021). Influence of stinging nettle (Urtica dioica L.) extract-loaded nano-emulsion on the storage stability and antioxidant attributes of Doogh (Traditional Iranian yoghurt beverage). Journal of Food Measurement and Characterization 15, 437-448.
Aziminezhad, H., Esmailzadeh Kenari, R., & Raftani Amiri, Z. (2020). The effect of extraction of probe ultrasound on antioxidant properties of bounded and free phenols of Hyssop (Hyssopus officinalis) extract. Journal of Food Research 30(2), 101-129.
Azizkhani, M., & Tooryan, F. (2016). Antimicrobial activities of probiotic yogurts flavored with peppermint, basil, and zataria against Escherichia coli and Listeria monocytogenes. Journal of food quality and hazards control 3(3), 79-86.
Banso, A. (2009). Phytochemical and antibacterial investigation of bark extracts of Acacia nilotica. J. Med. Plants Res 3(2), 082-085.
Cano-Sarmiento, C. T. D. I., Téllez-Medina, D. I., Viveros-Contreras, R., Cornejo-Mazón, M., Figueroa-Hernández, C. Y., García-Armenta, E., & Gutiérrez-López, G. F. (2018). Zeta potential of food matrices. Food Engineering Reviews 10, 113-138.
Chemat, F., Tomao, V., & Virot, M. (2008). Ultrasound-assisted extraction in food analysis. Handbook of food analysis instruments 11, 85-103.
Dalgleish, D. G. (1997). Adsorption of protein and the stability of emulsions. Trends in Food Science & Technology 8(1), 1-6.
Doughari, J. H., & Manzara, S. (2008). In vitro antibacterial activity of crude leaf extracts of Mangifera indica Linn. Afr J Microbiol Res 2(4), 67-72.
Duffy, J. E., & Harvilicz, A. M. (2001). Species-specific impacts of grazing amphipods in an eelgrass-bed community. Marine Ecology Progress Series 223, 201-211.
Droffner, M. L., & Yamamoto, N. (1985). Isolation of thermophilic mutants of Bacillus subtilis and Bacillus pumilus and transformation of the thermophilic trait to mesophilic strains. Microbiology 131(10), 2789-2794.
Esquerdo, V. M., Monte, M. L., & de Almeida Pinto, L. A. (2019). Microstructures containing nanocapsules of unsaturated fatty acids with biopolymers: Characterization and thermodynamic properties. Journal of Food Engineering 248, 28-35.
Ezhilarasi, P. N., Karthik, P., Chhanwal, N., & Anandharamakrishnan, C. (2013). Nanoencapsulation techniques for food bioactive components: a review. Food and bioprocess technology 6, 628-647.
Hashtjin, A. M., & Abbasi, S. (2015). Nano-emulsification of orange peel essential oil using sonication and native gums. Food Hydrocolloids 44, 40-48.
Hassani, M., & Hasani, S. (2018). Nano-encapsulation of thyme essential oil in chitosan-Arabic gum system: evaluation of its antioxidant and antimicrobial properties. Trends in Phytochemical Research 2(2), 75-82.
Hojjati, M., Razavi, S. H., Rezaei, K., & Gilani, K. (2011). Spray drying microencapsulation of natural canthaxantin using soluble soybean polysaccharide as a carrier. Food Science and Biotechnology, 20, 63-69.
Hosseini, S. F., Ramezanzade, L., & Nikkhah, M. (2017). Nano-liposomal entrapment of bioactive peptidic fraction from fish gelatin hydrolysate. International Journal of Biological Macromolecules 105, 1455-1463.
Hoseinnia, M., Almasi, H., & Alizadeh, M. (2020). Evaluation of the properties of microcapsules containing Ziziphora clinopodiodes extract stabilized by gum Arabic, whey protein isolate, guar gum and their combinations. Journal of Food Research 29(4), 101-123.
Jafari-Sales, A., Rasi-Bonab, F., & Sayyahi, J. (2019). The survey on antimicrobial effects of methanolic extract of Carum copticum L. on Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa in laboratory conditions. Paramedical Sciences and Military Health 13(4), 19-25.
Jivan, M. J., Yarmand, M., & Madadlou, A. (2014). Short communication Encapsulation of date palm pit extract via particulation of starch nanocrystals in a microemulsion. International Journal of Food Science and Technology 49, 920-923.
Klinkesorn, U., Sophanodora, P., Chinachoti, P., Decker, E. A., & McClements, D. J. (2006). Characterization of spray-dried tuna oil emulsified in two-layered interfacial membranes prepared using electrostatic layer-by-layer deposition. Food Research International 39(4), 449-457.
Lemieux, L., & Simard, R. E. (1992). Bitter flavour in dairy products. II. A review of bitter peptides from caseins: their formation, isolation and identification, structure masking and inhibition. Le Lait 72(4), 335-385.
Lu, C. W., & Yin, Y. G. (2018). Comparison of antioxidant activity of ginseng root extracts obtained by pulsed electric field and hydrolytic enzyme processing. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 185, No. 1, p. 012005). IOP Publishing.
Mohamed, F. A. E. F., Salama, H. H., El-Sayed, S. M., El-Sayed, H. S., & Zahran, H. A. (2018). Utilization of natural antimicrobial and antioxidant of Moringa oleifera leaves extract in manufacture of cream cheese. J. Biol. Sci, 18(2), 92-106.
Negi, P. S. (2012). Plant extracts for the control of bacterial growth: Efficacy, stability and safety issues for food application. International journal of food microbiology 156(1), 7-17.
Nirmal, N. P., & Benjakul, S. (2011). Use of tea extracts for inhibition of polyphenoloxidase and retardation of quality loss of Pacific white shrimp during iced storage. LWT-food science and technology 44(4), 924-932.
Okeke, M. I., Iroegbu, C. U., Eze, E. N., Okoli, A. S., & Esimone, C. O. (2001). Evaluation of extracts of the root of Landolphia owerrience for antibacterial activity. Journal of ethnopharmacology 78(2-3), 119-127.
Park, J. H.,
Lee, Y. J., Kim, Y. H., & Yoon, K. S. (2017). Antioxidant and antimicrobial activities of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) seeds cultivated in Korea. Preventive nutrition and food science 22(3), 195.
Razavi, R., & Kenari, R. E. (2021). Antioxidant evaluation of Fumaria parviflora L. extract loaded nanocapsules obtained by green extraction methods in oxidative stability of sunflower oil. Journal of Food Measurement and Characterization 15(3), 2448-2457.
Razavizadeh, B. M., Kadkhodaee, R., & Zaferani, Z. (2015). Extraction and encapsulation of capsaicinoids of red pepper oleoresin. Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(3), 219-232.
Rodino, S., & Butu, M. (2019). Herbal extracts—new trends in functional and medicinal beverages. In Functional and medicinal beverages (pp. 73-108). Academic Press.
 
Sheu, T. Y., & Rosenberg, M. (1998). Microstructure of microcapsules consisting of whey proteins and carbohydrates. Journal of Food Science 63(3), 491-494.
Shohayeb, M., Abdel-Hameed, E., & Bazaid, S. (2013). Antimicrobial activity of tannins and extracts of different parts of Conocarpus erectus L. Int J Pharm Bio Sci 3(2), 544-553.
Zhang, H., Abid, S., Ahn, J. C., Mathiyalagan, R., Kim, Y. J., Yang, D. C., & Wang, Y. (2020). Characteristics of Panax ginseng cultivars in Korea and China. Molecules 25(11), 2635.
Zhang, H., Oh, M., Allen, C., & Kumacheva, E. (2004). Monodisperse chitosan nanoparticles for mucosal drug delivery. Biomacromolecules 5(6), 2461-2468.