تعیین و پیش بینی نقطه دورریز روغن سرخ کردنی صنف و صنعت طی سرخ کردن عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضوهیات علمی گروه مهندسی و علوم صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرکرد

10.22034/fr.2024.57557.1887

چکیده

زمینه مطالعاتی: به‌دلیل اثرات نامطلوب سرخ ‌کردن عمیق بر سلامت انسان، یافتن ارتباط و وابستگی بین معیار‌های مورد ارزیابی روغن‌ها و انجام فرآیندهایی جهت کاهش آثار منفی ناشی از آن‌ها در کیفیت روغن و افزایش سلامت مصرف‌کننده مورد ‌توجه قرار ‌گرفته است. هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات کیفی روغن‌های صنف و صنعت و مدل‌سازی سینتیکی این تغییرات طی سرخ ‌کردن عمیق می‌باشد تا از فساد آن‌ها جلوگیری‌ گردد. روش کار: بدین منظور در 4 روز متوالی و هر روز طی 6 ساعت، به فواصل 45 دقیقه، 100 گرم سیب‌زمینی نیمه‌آماده به مدت 10-8 دقیقه داخل سرخ‌کن حاوی 4 لیتر روغن صنف و صنعت با دمای 180 درجه سانتی‌گراد سرخ ‌شد. در انتها، مقداری از روغن داخل سرخ‌کن به‌عنوان نمونه برداشته‌ شده و براساس روش‌های موجود در استاندارد ملی ایران آزمون‌های اسیدیته، پراکسید، آنیزیدین، ترکیبات قطبی و همچنین جذب در ناحیه 200 تا 900 نانومتر انجام‌ شد. در این پژوهش عمل اسکن به-عنوان یک روش سریع توسط دستگاه اسپکتروفتومتر بر روی نمونه‌های روغن انجام‌ گرفت و در ناحیه 200 تا 900 نانومتر با فواصل 10 نانومتر طول موج شاخص ترکیبات قطبی تعیین ‌شد. مدل‌‌های سینتیکی متناسب شاخص‌های متغیر نیز با زمان فیت گردیدند. نتایج: پایین‌ترین میزان اسیدیته، آنیزیدین و ترکیبات قطبی مربوط به تیمار شاهد و بالاترین میزان ترکیبات مربوط به نمونه روغن روز چهارم بود. میزان پراکسید در ابتدا افزایش و از روز دوم به‌مرور کاهش پیدا کرد که این تغییرات نیز معنادار بودند (05/0≥p). با گذشت زمان میزان ترکیبات قطبی در روغن سرخ کرده افزایش پیدا‌ کرد که از نظر آماری اختلاف معناداری داشتند (05/0≥p). به‌طوری که پایین‌ترین میزان ترکیبات قطبی مربوط به تیمار شاهد و بالاترین میزان این ترکیبات مربوط به نمونه روز چهارم بود. نتیجه‌گیری نهایی: اندازه‌گیری و بررسی تغییرات شاخص‌های روغن و استفاده از شدت جذب ترکیبات قطبی در تعیین نفطه فساد و دور‌ریز روغنهای سرخ کردنی روشی مناسب و کاربردی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination and prediction of discharge point of industrial and guilt frying oil during deep frying

نویسندگان [English]

  • Maryam Asghari Sehat 1
  • Zahra Beig Mohammadi 2
  • Nafiseا jahanbakhshian 3
1 Department of Food Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Food Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,Iran.
3 Islamic Azad University, Shahrekord branch
چکیده [English]

Introduction: The frequent and long-term use of a significant amount of frying oil at temperatures between 150 °C and 190 °C to heat and immerse food is called deep frying. This method of food preparation due to the creation of attractive sensory and organoleptic features, including texture crispness, good taste, increasing the speed of cooking, and producing food products with a unique aroma,taste and brown color has been noticed by all the people of the society, especially the youth (Asokapandian et al., 2020). In the process of deep frying, as a result of the interaction between oil and other factors such as moisture, oxygen and heat, the main and complex chemical reactions of hydrolysis, oxidation, denaturization, isomerization and polymerization occur, by transferring moisture from the food to oil and absorption of oil into food leads to the production of harmful compounds and the reduction of oil quality, as well as chemical changes and mechanical deformations such as wrinkling, expansion and crust formation in fried food products (Dash et al., 2022). The extent of these changes depends on various factors, such as the characteristics of food and oil, the type of fryer, the type of heating process, the increase in factors such as the rate of integration of air and oil, the number of times of frying, and the duration of immersion of the food. Considering the very unfavorable effects of these reactions on oil quality, in order to reduce corruption and to identify and determine the point of oil disposal during the deep-frying process, various important indicators have been determined. The most important of these indicators are polar compounds, anisidine value, peroxide, volatile and non-volatile compounds, peroxide number, free fatty acids, acid value, iodine number, and smoke point. This study aimed to investigate the possibility of determining and predicting the tipping point of frying oil during deep frying (Xu et al., 2019).
Material and methods: For this purpose, on four consecutive days for 6 h with 45 minintervals, 100 g of semi-prepared potatoes from the Paris brand for 8 to 10 min in a fryer containing 4 L of Aftab brand oil. It was fried at a temperature of 180 oC, at the end of 6 hours of work, the fryer was turned off and some of the oil inside the fryer was removed in a container, after cooling the oil inside the container, 3 Falcon tubes of 50 ml (total 150) of the oil sample was separated to evaluate and perform various tests, and after labeling, it was placed in the freezer at -10 oC. To evaluate the changes in the oil used on the 4 day samples and the control sample (total of 5 samples), tests of anisidine, peroxide, acidity, polar compounds, and absorption in the region of 200 to 900 nm at a wavelength of 380 nm were performed. Suitable kinetic modeling was performed using MATLAB software, and these changes were interpreted using SPSS software with a confidence level of 95%. In previous studies, the changes in the oil factors of trade and industry were evaluated and investigated, but the amount of absorption in a certain spectrum and the use of this factor to determine and predict the tipping point of oil have received less attention (Senanayake 2018).
Results and discussion: In this study, it was found that with the increase in the time of frying potatoes, the amount of acidity, polar compounds, anisidine value and absorption in the fried oil increased, and statistically, these changes were significantly different from they also have (p≤0.05). Thus, the lowest level of acidity was related to the control treatment, and the highest level of acidity was related to the fourth-day sample. The peroxide changes first increased and then decreased, and the changes in this treatment were different from those of the other treatments. The acidity and anisidine values passed the point of corruption of these factors, but polar compounds and peroxide did not reach this point. The anisidine values were significantly different between the treatment and control samples (p≤0.05). As the number of days passed, the amount of anisidine in the fried oil increased, which was statistically significant (p≥0.05). Thus, the lowest number of anisidines was related to the control treatment, and the highest number of anisidines was related to the fourth-day sample. There was a significant difference in polar compounds between the treatment and control sample (p≤0.05). As the number of days elapsed, the number of polar compounds in fried oil increased, with a statistically significant difference (p≤0.05).Thus, the lowest amount of polar compounds was related to the control treatment, and the highest amount was related to the sample on the fourth day. The absorption at in 200-900 nm was significantly different between the treatment and control samples (p≤0.05). With the passage of time, the amount of absorption in 200-900 nm range in fried oil increased, which was statistically significantly different (p≤0.05). Therefore, the lowest absorbance at 200-900 nm was related to the control treatment and the highest absorbance at 200-900 nm was related to the fourth-day sample. Researchers believe that the measurement of polar compounds is the most important test in oil decomposition. The amount of polar compounds during a certain period of margarine heating is a function of the amount of moisture and oil phase used (including the resistance of the oil to oxidation, the amount of mono- and diglycerides, free fatty acids and oxidized triglycerides).
Conclusion: Measuring and checking the changes in oil factors, as well as using the intensity of absorption of polar compounds at different intervals in determining the spoilage and waste of industrial frying oils is a very suitable and practical method. The results of this research show that theabsorption index of polar compounds can be used to determine the pour point of oils used in frying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acidity
  • Anisidine
  • Industrial frying oil
  • Peroxide
  • Polar compounds
Aşkın B and Kaya Y, 2020. Effect of deep frying process on the quality of the refined oleic/linoleic sunflower seed oil and olive oil. Journal of Food Science and Technology 57(12): 4716-4725.
Asokapandian S, Swamy G.J and Hajjul H, 2020. Deep fat frying of foods: A critical review on process and product parameters. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 60(20), pp.3400-3413.
Azizi-lalabadi M, Mousavi MM, Piravi-vanak Z and Azadmard-Damirchi S, 2018. MCPD fatty acid esters in vegetable oils: formation, analysis and toxicology. Journal of Food and Bioprocess Engineering 1(1): 71-80.
Ben Hammouda I, Márquez-Ruiz G, Holgado F, Freitas F, Da Silva MG and Bouaziz M, 2019. Comparative study of polymers and total polar compounds as indicators of refined oil degradation during frying. European Food Research and Technology 245: 967-976.
Chen J, Zhang L, Li Y, Zhang N, Gao Y and Yu X, 2021. The formation, determination and health implications of polar compounds in edible oils: Current status, challenges and perspectives. Food Chemistry 364: 130451.
Dash K.K, Sharma M and Tiwari A, 2022. Heat and mass transfer modeling and quality changes during deep fat frying: A comprehensive review. Journal of Food Process Engineering 45(4), p.e13999.
Dodoo D, Adjei F, Tulashie SK, Adukpoh KE, Agbolegbe RK, Gawou, K and Manu GP, 2022. Quality evaluation of different repeatedly heated vegetable oils for deep-frying of yam fries. Measurement: Food 7, p.100035.
Farhoosh R and Salehi H, 2021. Frying stability of virgin and refined sesame oils as compared to refined olive oil. Authorea Preprints.
Farmani J, Tirgarian B, Razmpour M, 2019. Evaluation of physicochemical properties of sesame oil from local extraction stores of Mazandaran province. Food Science and Technology 15(84): 175 -187.
Herchi W, Bouali I, Bahashwan S, Rochut S, Boukhchina S, Kallel H and Pepe C, 2020, Changes in phospholipid composition, protein content and chemical properties of flaxseed oil during development. Plant Physiology and Biochemistry 54, 1 -5.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), 2011, Animal and vegetable fats and oils Determination of acid value and acidity Test method. 4178, 1st. Revision, 7-10.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), 2016, Animal and vegetable fats and oils Determination of anisidine value -Test method. 4093, 2nd. Revision.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), 2017, Animal and vegetable fats and oils- Determination of peroxide value- Iodometric (visual) endpoint determination. 4179, 2nd. Revision.
Institute of Standards and Industrial Research of Iran (ISIRI), 2011, Animal and vegetable fats and oils Determination of polar compounds content. 4087, 1st. Revision, 8-10.
Jalili M and Rashidi L, 2021. To investigate the quality of olive oils distributed in the market based on the determined specifications in the national standard of Iran. Food Research Journal 31(1): 161-176.
Jiang H, Chen W, Jia Z and Tao F, 2020. Physiochemical properties of short‐term frying oil for chicken wing and its oxidative stability in an oil‐in‐water emulsion. Food Science and Nutrition 8(1): 668-674.
Khakbaz Heshmati M, Naseri N, Pezeshki A and Jafarzadeh Moghaddam, M. 2019. Effect of frying process on the oxidative and thermal properties of sesame and grape seed oil optimized formulation. Food Research Journal 30(4): 27-38. 
Li J, Cai W, Sun D and Liu Y, 2016. A quick method for determining total polar compounds of frying oils using electric conductivity. Food Analytical Methods 9(5): 1444-1450.
Li X, Wu G, Yang F, Meng L, Huang J, Zhang H, Jin Q and Wang, X., 2019. Influence of fried food and oil type on the distribution of polar compounds in discarded oil during restaurant deep frying. Food Chemistry 272: 12-17.
Manzoor S, Masoodi, FA, Rashid R, Ahmad M and ul Kousar M, 2022. Quality assessment and degradative changes of deep-fried oils in street fried food chain of Kashmir, India. Food Control 141: 109184.
Manzoor S, Masoodi FA and Rashid R, 2023. Influence of food type, oil type and frying frequency on the formation of trans-fatty acids during repetitive deep-frying. Food Control 147, p.109557.
Moreira RG, Castell-Perez EE, Barrufet MA, 2016. Deep-fat frying fundamental and application. An Aspen Publication, Maryland.
Nikzad N, Ghavami M, Seyedain-Ardabili M, Akbari-Adergani. B, and Azizinezhad. R, 2021. Effect of deep frying process using sesame oil, canola and frying oil on the level of bioactive compounds in onion and potato and assessment of their antioxidant activity. Food Science and Technology 41, pp.545-555.
O'Mara K, Adams M, Burford MA, Fry B and Cresswell T, 2019. Uptake and accumulation of cadmium, manganese and zinc by fisheries species: Trophic differences in sensitivity to environmental metal accumulation. Science of the Total Environment 690: 867-877.
Senanayake N, 2018. Enhancing oxidative stability and shelf life of frying oils with antioxidants. Inform Magazine 29: 6-13.
Tadesse Zula A and Fikre Teferra T, 2022. Effect of frying oil stability over repeated reuse cycles on the quality and safety of deep-fried Nile tilapia fish (Oreochromis niloticus): a response surface modeling approach. International Journal of Food Properties 25(1): 315-325.
Tynek M, Pawłowicz R, Gromadzka J, Tylingo R, Wardencki W and Karlovits G, 2021, Virgin rapeseed oils obtained from different rape varieties by cold pressed method–their characteristics, properties and differences, European Journal of Lipid Science and Technology 114(3.(
Wu H, Richards MP and Undeland I, 2022. Lipid oxidation and antioxidant delivery systems in muscle food. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 21(2): 1275-1299.
Zhang L, Chen J, Zhang J, Sagymbek A, Li Q, Gao Y, Du S and Yu X, 2022. Lipid oxidation in fragrant rapeseed oil: Impact of seed roasting on the generation of key volatile compounds. Food Chemistry: X 16: 100491.
Zhao L, Zhang M, Wang H and Devahastin S, 2021. Effects of carbon dots in combination with rosemary-inspired carnosic acid on oxidative stability of deep frying oils. Food Control 125: 1079.