اندازه بهینه تولید در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و تغییرات آن طی سال‌های اول برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The optimal size of the food and beverage industries and its changes during first years of the second, third and fourth development plan in Iran