مقدار ترکیبات فنلی برگ‌ واریته‌های مختلف زیتون و اثر آن بر پایداری روغن کلزا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Phenolic compounds content in leaf of different varieties of olive and its effect on stability of rapeseed oil