ارزیابی تأثیر آرد مالت جو بر ویژگی های کیفی خمیر و نان بربری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of barley malt flour on the quality of Barbari dough and bread