افزایش زنده¬مانی پروبیوتیک¬ها در بستنی فراسودمند به وسیله ریزپوشانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Increasing the probiotic survival in functional ice cream by microencapsulation