تاثیر اسید فرولیک روی زمان ماندگاری میگوی وانامی پرورشی در شرایط نگهداری در سردخانه ° C 18-

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effects of ferulic acid on shelf life of whiteleg shrimp in the storage conditions of -18 °C