شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تولید و استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی از تفاله سیب با استفاده از دو زیر واریته رایزوپوس اولیگوسپوروس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on antioxidant production and extraction from apple residue using two subvarietes of Rhizopus oligosporus