ویژگویژگی‌های شیمیایی، حسی و فیزیکی پنیر سفید کم چرب، تولید شده از شیر استاندارد شده با پودر پروتئین شیری‌های شیمیایی، حسی و فیزیکی پنیر سفید کم چرب، تولید شده از شیر استاندارد شده با پودر پروتئین شیر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Chemical, sensory and physical characteristics of low-fat White cheese, produced by standardized milk with milk protein concentrate