تأثیر پیش‏تیمار آب‌گیری اسمزی بر خواص کیفی قارچ دکمه‏ای خشک شده در هوای داغ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of osmotic pretreatment on quality characteristics of edible button mushroom during air drying